Dansk-engelsk oversættelse af "deltagelse"

DA

"deltagelse" engelsk oversættelse

DA

deltagelse {en}

volume_up
1. generel
deltagelse (også: medindflydelse, medvirken)
Den indeholder tillokkende formler såsom decentralisering, deltagelse og kultur.
It contains some attractive formulas: decentralisation, participation and culture.
Kvindernes deltagelse er nøglen til en varig genopbygning af Afghanistan.
The participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.
Kvindernes deltagelse har nemlig en central betydning for udviklingsprocessens succes.
The participation of women is key to the success of the development process.
deltagelse (også: medfølelse, sympati)
Hr. formand, først vil jeg gerne give udtryk for min deltagelse over for de ramte.
Mr President, firstly I would like to express my sympathy to those who were affected.
Kommissionen har vist ofrenes familier og den græske regering sin deltagelse.
The Commission has expressed its sympathy to the families of the victims and the Greek government.
Vor deltagelse gælder hans familie, hans gruppe og alle hans venner.
Our sympathy goes to his family, his parliamentary group and all his friends.
2. "kondolence"
deltagelse
Biagi, ud over at give udtryk for min deltagelse over for hans familie og venner.
Secondly, I would like to express my condolences to his family and friends.
Med dagens beslutning vil vi imidlertid ikke kun sende et signal om vores generelle deltagelse.
But we do not merely wish to express our general condolences in today's resolution.
Jeg har på egne vegne og på vegne af Parlamentet allerede givet udtryk for vores dybeste deltagelse over for hans familie.
On my own behalf and on behalf of this House, I have already conveyed our deepest sympathy and sincere condolences to his family.

Eksempelsætninger "deltagelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPSE-gruppen glæder sig over Europa-Parlamentets aktive deltagelse i denne proces.
The PES welcomes the full involvement of the European Parliament in this process.
DanishDet andet punkt er, at man også ønsker Europas deltagelse i fredsforhandlingerne.
The second point: a desire for Europe to be involved in their peace negotiations.
DanishDen indeholder tillokkende formler såsom decentralisering, deltagelse og kultur.
It contains some attractive formulas: decentralisation, participation and culture.
DanishVi anmoder endelig om Parlamentets direkte deltagelse sammen med Kommissionen...
Finally, we are asking this Parliament to participate, as well as the Commission...
DanishUden kvindernes aktive deltagelse bliver Lissabon-dagsordenen imidlertid en fiasko.
Yet without the active involvement of women, the Lisbon agenda is bound to fail.
DanishDirekte deltagelse gør det muligt at have et europæisk perspektiv på lokalt plan.
Direct participation makes possible a European perspective at the local level.
DanishDer er ingen mandlige politikere, som ikke anerkender kvindernes deltagelse.
There is not one male politician who does not agree to the involvement of women.
DanishVedtagelsen af bestemmelserne for deltagelse blev ganske vist udskudt til juli.
Admittedly, the adoption of the rules for participation has been postponed to July.
DanishDet er et instrument, som resulterer i stor deltagelse og stor retfærdighed.
This is an instrument which brings great participation as well as great justice.
DanishRedegørelse fra Rådet - Lige muligheder; ligelig deltagelse for mænd og kvinder;
the Council statement on: Equal opportunities; equal participation by men and women;
DanishJeg er absolut tilhænger af Bulgariens deltagelse i programmet» Ungdom for Europa«.
I am fully in favour of Bulgaria participating in the Youth for Europe programme.
DanishKvindernes deltagelse i det samfundsmæssige, økonomiske og politiske liv må styrkes.
The involvement of women in social, economic and political life must be expanded.
DanishUsikkerhed om den russiske deltagelse i Kyoto må ikke føre til handlingslammelse.
Uncertainty about Russian participation in Kyoto must not lead to paralysis.
DanishVi er imidlertid skuffede over Tyrkiets manglende deltagelse i denne konference.
However, we are disappointed at Turkey's failure to appear at that meeting.
Danish8 - øger borgernes deltagelse i beslutningsprocessen om anlæggenes placering;
Increases the role of the public in decision making on the siting of installations.
DanishBiagi, ud over at give udtryk for min deltagelse over for hans familie og venner.
Secondly, I would like to express my condolences to his family and friends.
DanishTil slut vil jeg sige, at vi hurtigt skal få opstillet reglerne for deltagelse.
To conclude, we must make rapid progress regarding the participation rules.
DanishRådet har forpligtet sig til Fællesskabets fulde deltagelse i dette initiativ.
The Council has committed itself to a full Community involvement in this initiative.
DanishHr. formand, først vil jeg gerne give udtryk for min deltagelse over for de ramte.
Mr President, firstly I would like to express my sympathy to those who were affected.
DanishDet er et eksempel på stor deltagelse fra borgernes side i lovgivningsprocessen.
That is an example of tremendous citizens ' participation in legislation.