Dansk-engelsk oversættelse af "deltid"

DA

"deltid" engelsk oversættelse

DA

deltid {en}

volume_up
deltid
Deltid er den ordning, som på kort sigt kan give største beskæftigelsesmuligheder.
Part-time is the formula which will soon offer the most job opportunities.
Direktivet om deltid af 1997 skal suppleres med området» social sikkerhed«.
The social security section of the 1997 Directive on Part-Time Work needs to be fleshed out.
Deltid, som kvinder er tvunget til, eftersom 70 % af dem helst ville arbejde på fuld tid.
That is part-time work that women are forced into, because 70 % of them would like to work full-time.

Eksempelsætninger "deltid" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDeltid er den ordning, som på kort sigt kan give største beskæftigelsesmuligheder.
Part-time is the formula which will soon offer the most job opportunities.
DanishDirektivet om deltid af 1997 skal suppleres med området» social sikkerhed«.
The social security section of the 1997 Directive on Part-Time Work needs to be fleshed out.
DanishDeltid, som kvinder er tvunget til, eftersom 70 % af dem helst ville arbejde på fuld tid.
That is part-time work that women are forced into, because 70 % of them would like to work full-time.
DanishHvis dette betyder, at de skal arbejde på deltid, så lad gå.
If that requires them working part-time, so be it.
DanishVi ønsker, at det frivillige arbejde på deltid reguleres og reguleres ordentligt ligesom i mit eget land.
We want part-time voluntary work to be regulated, and to be well regulated, as is the case in my own country.
DanishAndre 10 mio mennesker er beskæftiget i udviklingslandene på deltid, og fiskeri er en af deres aktiviteter.
Another ten million people are employed part-time in developing countries and fishing is one of their activities.
DanishOfte et underbetalt arbejde på deltid, en deling af arbejdstiden mellem rige og fattige, en galoperende utryghed.
Much of it is part-time and badly paid; working time is divided between rich and poor, and casualization is proceeding apace.
DanishSet fra et professionelt synspunkt kan man ikke have lighed som målsætning og blive ved med at udvikle mere utryghed, fleksibilitet og deltid.
As regards work, we cannot seek equality and continue to develop insecurity, flexibility and part-time work.
DanishDe arbejder ofte på deltid eller hjemme, afbryder deres karriere og får dårligt betalt eller lejlighedsvist arbejde.
They often work part-time or at home, interrupt their careers, and drift into the services sector, doing temporary or poorly paid work.
DanishVi henstillede sidste år til, at Kommissionen udnævnte en finansinspektør på deltid til at udføre dette arbejde, og dette er endnu ikke gjort.
We recommended last year that the Commission appoint a part-timer to carry out this work and this has not yet been done.
DanishDet drejer sig hovedsagelig om følgende ændringsforslag: at lade direktivet omfatte personer med atypiske arbejdskontrakter, herunder arbejdstagere på deltid.
They can be summed up as follows: including atypical and part-time working in this social security scheme.
Danish32-timersuge, valgt deltid, progressiv fratrædelse / pensionering og nedbringelse af overarbejdet vil føre til en ændret livsstil.
The 32-hour working week, selective part-time working, progressive retirement, the reduction in overtime will bring a change in lifestyle.
DanishDesuden kan en arbejdstager på deltid kun sjældent følge uddannelsestilbud på grund af de krav, der stilles til en deltidsarbejders arbejdstid.
Moreover, part-time workers can only rarely invest in training due to the demands of the working hours involved in part-time jobs.
DanishVisionen går ud på, at kvinder og mænd kan gå fra deltid til fuldtid og omvendt uden diskriminering og uden at miste deres beskæftigelsesevne.
The vision there was that women and men can move from part-time to full-time and vice versa without any discrimination and without losing their employability.
DanishKære kolleger, jeg finder, at det er en skandale, at kvinder på deltid i de fleste uddannelsesplaner i virksomhederne udelukkes fra uddannelsesmuligheder.
I think it is disgraceful that women working part-time are quite simply excluded from the opportunities offered under most of the training programmes laid on by employers.
DanishDet kan således være faderen, der vender tilbage til sin arbejdsplads fra forældreorlov eller kræver sin lovfæstede ret til at arbejde på deltid, der bliver diskrimineret af arbejdsgiveren.
An employer may also discriminate against a father returning to work from parental leave or insisting on his statutory right to work a shorter working day.
DanishJeg ser med tilfredshed på skridt fra Kommissionens side til at forsøge at rette op på denne situation ved at gennemføre Parlamentets henstilling om at udnævne en finansinspektør på deltid.
I welcome moves by the Commission to try and deal with this situation by carrying out Parliament's recommendation of having part-time financial controllers.
DanishDer er tale om vækst på betingelser, der er arvet fra krisen: Der oprettes mange job, men der har aldrig været så mange utrygge job, midlertidige job og job på tvungen deltid.
Growth will take place under conditions inherited from the crisis: a lot of jobs are being created, but there have never been so many insecure jobs, temporary jobs and imposed part-time work.
DanishStørstedelen af den beskæftigelse, der er blevet skabt i løbet af disse fem år, er usikker, på deltid eller af meget kort varighed og uden garanti for lige muligheder mellem mænd og kvinder.
Most of the jobs created during these years have been precarious, part-time or very short-term, and which fail to guarantee that equal rights and opportunities will be complied with.