Dansk-engelsk oversættelse af "delvis"

DA

"delvis" engelsk oversættelse

DA

delvis {adjektiv}

volume_up
Vi kommer ikke uden om en delvis liberalisering af jernbanesektoren.
There is no avoiding partial liberalisation in the railway sector.
Der findes ingen delvis afskaffelse af dødsstraffen fra en demokratisk synsvinkel.
There can be no partial abolition of the death penalty from a democratic point of view.
Deres strategi har også været delvis og afgrænset på de økonomiske områder.
Your approach to economic aspects has also been partial and reductionist.
delvis (også: til dels)
Denne mistro er delvis berettiget og bygger delvis på misforståelser.
This distrust is partly justified and partly based on misunderstandings.
Det er delvis inspiration, det er delvis lovgivning.
It is partly a matter of inspiration, and partly one of legislation.
Forklaringen ligger delvis i menneskers øgede engagement i miljøspørgsmål.
The explanation is partly peoples ' increasing commitment to environmental issues.
delvis (også: til dels)
Betænkningen er en delvis erkendelse af de nationale parlamenters betydning.
The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
Da vil de nye og delvis overlappende ydelser og tjenester fungere side om side.
It is then that new and partially overlapping activities and services will co-exist.
Vi har stadig 15 delvis liberaliserede og meget opdelte markeder.
We still have 15 partially liberalised and still largely segmented markets.

Eksempelsætninger "delvis" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMillionforskuddet til oliekonsortiet anvendte Déby delvis til at anskaffe våben.
Deby used part of the oil consortium's advance millions to acquire weapons.
DanishDa vil de nye og delvis overlappende ydelser og tjenester fungere side om side.
It is then that new and partially overlapping activities and services will co-exist.
DanishVi kan fuldt ud, delvis eller i princippet acceptere tre fjerdedele af dem.
We are able to accept three-quarters of them fully, in part, or in principle.
DanishDenne erfaring er også delvis nøglen til succes for det belgiske formandskab.
This experience is partly the key to the success of the Belgian presidency.
DanishForklaringen ligger delvis i menneskers øgede engagement i miljøspørgsmål.
The explanation is partly peoples ' increasing commitment to environmental issues.
DanishAf disse kan Kommissionen godkende yderligere 34 - enten helt eller delvis.
Of these the Commission can accept a further 34 - either totally or in part.
DanishDerfor har vi nu mulighed for at rette op på situationen, om end kun delvis.
Therefore, we now have the chance to remedy the situation, if only in part.
DanishBetænkningen er en delvis erkendelse af de nationale parlamenters betydning.
The report is partially an acknowledgement of the importance of national parliaments.
DanishDer findes ingen delvis afskaffelse af dødsstraffen fra en demokratisk synsvinkel.
There can be no partial abolition of the death penalty from a democratic point of view.
DanishKommissionen kan delvis acceptere princippet bag ændringsforslag 1 og 2.
The Commission can accept in part the principle underlying Amendments Nos 1 and 2.
DanishKommissionen er villig til delvis at acceptere ændringsforslag 7, 11 og 13.
The Commission is prepared to partially accept Amendment Nos 7, 11 and 13.
DanishVi kan acceptere 38 af de 60 ændringsforslag - 28 fuldt ud og derudover delvis 10 mere.
We can accept 38 of the 60 amendments - 28 in full and a further 10 in part.
DanishEndvidere kan Kommissionen delvis acceptere ændringsforslag 10, 43 og 45.
In addition, the Commission can accept in part Amendments Nos 10, 43 and 45.
DanishDet amerikanske indgrebs begrænsning består derfor i, at det er ensidigt og delvis.
The limit on American intervention is that it is unilateral and partial.
DanishDette ændringsforslag tog sigte på en delvis frigivelse af bevillingerne i reserven.
This amendment removed part of the appropriations entered in the reserve.
DanishVi kan i princippet helt eller delvis acceptere 85 af de 122 ændringsforslag.
We can in principle accept 85 of the 122 amendments in full or in part.
DanishDeres strategi har også været delvis og afgrænset på de økonomiske områder.
Your approach to economic aspects has also been partial and reductionist.
DanishMen pengene strømmer til landmændene for delvis at kompensere for indtægtstab.
But the money will go to the farmers, as partial compensation for their revenue shortfall.
DanishAksen Tyskland-Frankrig vil være delvis blokeret af valg i begge lande til næste år.
The Germany-France axis will be partly blocked by elections next year in both countries.
DanishHvad skulle få Europa-Parlamentet til delvis at desavouere sig selv i dag?
On what strength would the European Parliament retract it partially today?