Dansk-engelsk oversættelse af "dem"

DA

"dem" engelsk oversættelse

EN
EN
DA

dem {pronomen}

volume_up
Vi kan være enige med dem eller ej, men disse principper blev kun besluttet af dem.
We can agree with them or not, but these principles were only decided on by them.
Vi bør respektere dem, beskytte dem, uddanne dem og elske dem!
We must respect them, protect them, educate them and love them!
Og Josua velsignede dem og lod dem drage bort og de begav sig til deres Telte.
So Joshua blessed them, and sent them away: and they went unto their tents.
Bliver der ikke igen sondret mellem dem, der er indenfor, og dem, der forbliver udenfor?
Is this not a form of reclassification, separating those that are in from those that are out?
En ordentlig politik for offentlig orden skal garantere dem, ikke undertrykke dem.
A responsible public order policy must guarantee those rights, not repress them.
Kløften mellem dem, der ved, og dem, der ikke ved, skal gøres mindre.
The gap between those who know and those who do not know must be narrowed.

Eksempelsætninger "dem" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
DanishBrittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
I should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
DanishAndre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
DanishMen Thomas hvilket betyder Tvilling en af de tolv var ikke hos dem da Jesus kom.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
DanishDe er kommet langvejsfra, og jeg ønsker, hr. formand, at vi byder dem velkommen.
They have travelled a long way and I hope that we can give them a warm welcome.
DanishDer er en bestemmelse i selve forretningsordenen, som jeg lige har læst for dem.
There is a system, laid down by the Rules themselves, which I have just read out.
DanishVi kritiserer dem, når de gør noget, og vi kritiserer dem, når de ikke gør noget.
We criticise them when they do something and we criticise them when they do not.
DanishJeg vil anmode Dem om at overveje nøje, om der ikke burde gælde andre regler her.
I would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
DanishParlamentet har ingen betydning for Dem, eller rettere en meget lille betydning.
This morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
DanishPolitiets effektivitet drejer sig ikke kun om at få fat i folk og bure dem inde.
Police efficiency is not just to do with grabbing guys and putting them inside.
DanishDerfor opfordrer jeg både Dem og Kommissionen til at vise interesse for hans sag.
Which is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
DanishAlt dette har stillet Dem i en meget vanskelig og delikat position, fru formand.
All this has left you in a very difficult and delicate position, Madam President.
DanishJeg vil ikke gennemgå dem et for et, men vil koncentrere mig om hovedpunkterne.
I will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.
DanishJeg vil nævne seks af dem, og jeg tror, at vi mere eller mindre bør standse der.
I will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
DanishVi vil ikke fra nu af se dem begynde at føre en virkelig beskæftigelsespolitik.
But now we do not see them at our side on the issue of a true employment policy.
DanishJeg beder Dem, fru kommissær, om sammen med Parlamentet at gøre det nødvendige!
I would ask the Commission to take the necessary steps together with Parliament!
DanishVi bemærker med glæde ethvert initiativ i denne retning, og dette er ét af dem.
We welcome any initiative taken to achieve that and this is one such initiative.
DanishJeg havde skuet hvorledes dette Horn førte Krig mod de hellige og overvandt dem
I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them;
DanishMen jeg siger eder I som høre: Elsker eders Fjender gører dem godt som hade eder;
But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,
DanishJeg ved ikke, hvilket stærkere svar jeg kan give Dem end simpelthen at sige ja.
I have no idea what more positive answer I could give him than to simply say yes.