Dansk-engelsk oversættelse af "demografi"

DA

"demografi" engelsk oversættelse

DA

demografi {en}

volume_up
demografi
Han beskrev i denne forbindelse det vestlige europæiske kontinents demografi.
In it he described the demography of continental western Europe.
Demografi og energi skal udgøre kernen i vores fremtidige forskning i EU.
Demography and energy must constitute the core of our future research in the European Union.
Nevertheless, demography is not a destiny.

Eksempelsætninger "demografi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHan beskrev i denne forbindelse det vestlige europæiske kontinents demografi.
In it he described the demography of continental western Europe.
DanishDemografi og energi skal udgøre kernen i vores fremtidige forskning i EU.
Demography and energy must constitute the core of our future research in the European Union.
DanishOfte har nationerne uden stat en historie, en politisk vilje, en demografi, der begrunder denne deltagelse.
Stateless nations very often have a history, a political will and a demography that justify this participation.
DanishSom det anføres i Kommissionens grønbog om demografi, er befolkningsvækst en forudsætning for økonomisk vækst.
As the Commission’ s Green Paper on demography states, there is no economic growth without population growth.
DanishMed hensyn til demografi og familien bør Europa for det første ikke acceptere faldende befolkningstal.
First of all, in the field of demography and the family, Europe should not resign itself to a decline in its population.
DanishDisse tendenser er også blevet præsenteret i andre betænkninger om demografi, som er blevet vedtaget af Parlamentet i tidligere år.
These trends were also evident in other demographic reports previously approved by Parliament.
DanishDemografi er dog ikke skæbnebestemt.
DanishDet er derfor ikke noget tilfælde, at alle disse emner faktisk altid drøftes ved diskussionen om» demografi«.
It is therefore no accident that all these topics are raised again and again as a matter of fact in the discussion of " demographics '.
DanishDe omfatter aktiviteter forbundet med demografiske ændringer, der vil indgå i forslagene i grønbogen om demografi, som jeg forelægger i oktober.
Most of the proposals in the report bear a striking similarity to the Commission’ s current activities.
DanishKønsspecifik mainstreaming hører med til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, til demografi, til en omlægning af arbejdet og mere til.
Gender mainstreaming is relevant to health and safety at work, demography, new work organisation and other areas.
DanishDemografi, infrastruktur, størrelse og isolation gør det meget vanskeligt for Irland at leve op til de samme mål og frister som andre lande.
Demographics, infrastructure, size and isolation make it very difficult for Ireland to meet the same targets and deadlines as other countries.
DanishVi blev enige om at koncentrere indsatsen om flere områder, bl.a. forskning, universiteter, demografi, energi, indvandring, sikkerhed og forbindelserne udadtil.
We agreed to restart our work in several areas, in particular research, universities, demographics, energy, immigration, security and external relations.
DanishHr. formand, som udtrykt af kommissær Špidla, er demografi ikke blot et aktuelt spørgsmål, men også en af de største udfordringer, som Europa står over for i dag.
Mr President, in the words of Commissioner Š pidla, demographic change is not only a topical issue, but also one of the biggest challenges facing Europe today.
DanishI de kommende årtier vil områderne demografi og energi få særdeles stor betydning for Europa, men vil også blive de områder, der vil blive ramt af flest problemer.
In the coming decades the areas of demography and energy will be of exceptional importance for Europe, yet will also become the areas most ridden with problems.
DanishMuslimerne, der før var en minoritet, udgør i dag 90 % af befolkningen takket være en galoperende demografi, en fortsat indvandring og nedgangen i den serbiske fødedygtighed.
Muslims, who were previously a minority, now make up 90 % of those who live there thanks to a soaring population, continuous immigration and the collapse of the Serbian birth rate.
DanishDet vil på den anden side sige, at vi ønsker, da det her drejer sig om en budgetpost til befolkningspolitik, til demografi, at man her også følger beslutningen fra Cairo-konferencen op.
On the other hand, because we are dealing here with a budget line for population policies and demography, we also wish to see the decision of the Cairo Conference being implemented.