Dansk-engelsk oversættelse af "den"

DA

"den" engelsk oversættelse

EN
EN

"den" dansk oversættelse

volume_up
den {substantiv}
DA

den {artikel}

volume_up
den (også: det)
Den første er den globale dimension, og den anden er den rent europæiske.
The first is the global dimension, and the second is the purely European dimension.
den anden side havde den tit spillet den overlegne i forhold til Parlamentet.
On the other hand, it often made a point of showing its muscle to Parliament.
Den første er tillid, den anden handling og den tredje balance, den europæiske model.
The first is confidence, the second is action and the third is balance, the European model.
den (også: det)
Den er meget nødvendig, men netop fordi den er så nødvendig, er den så vanskelig.
It is extremely necessary, but because it is necessary, it is also very difficult.
Den 13. oktober blev den sendt til Parlamentet, men jeg har først set den i nat.
On 13 October, it was sent to Parliament, but I have only just seen it tonight.
den anden side havde den tit spillet den overlegne i forhold til Parlamentet.
On the other hand, it often made a point of showing its muscle to Parliament.
den (også: I, du)
Derfor vorder også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time som I ikke mene.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Derfor skal I elske den fremmede thi I var selv fremmede i Ægypten.
Love ye therefore the stranger: for ye were strangers in the land of Egypt.
og hans Ord have I ikke blivende i eder; thi den som han udsendte ham tro I ikke.
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
EN

den {substantiv}

volume_up
den (også: cave, lair, cavern)
The lion did tear in pieces enough for his whelps, and strangled for his lionesses, and filled his holes with prey, and his dens with ravin.
Hvor er nu Løvernes Bo Ungløvernes Hule hvor Løven frak sig tilbage hvor Ungløven ej kunde skræmmes?
den

Eksempelsætninger "den" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
DanishFor det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
Firstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
DanishSituationen er den, som De kender som følge af Det Europæiske Råds beslutninger.
You already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
DanishDet er en beslutning, vi bør støtte, og jeg håber, den bliver omsat til praksis.
We must prize this decision, and I hope that it will be implemented effectively.
DanishSamtidig har vi alle sammen været vidner til den ofte dårlige anvendelse af det.
Furthermore, we have all been witnesses to the frequent bad use of the Internet.
DanishTil næste år skal den hidtidige britiske koloni Hongkong gives tilbage til Kina.
Next year the currently British colony of Hong Kong will be given back to China.
DanishSiden da har europæisk landbrug befundet sig i den alvorligste krise nogensinde.
Since then, European agriculture has been facing its most severe crisis to date.
DanishUnder tredje søjle er bestikkelse en forbrydelse inden for Den Europæiske Union.
Under the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
DanishJeg er ikke af den opfattelse, at Kommissionen ikke står stærkt i forhandlinger.
I do not have the feeling that the Commission is not strong in the negotiations.
DanishFor det andet proportionalitet mellem den egentlige værdi og form og udformning.
Second, to create a relationship between the actual size and the form and shape.
DanishVi ved, at en større olietankskibsulykke er en katastrofe, uanset hvor den sker.
We know that a major oil tanker accident is a catastrophe wherever it may occur.
DanishDet vil tage lang tid at komme over denne krise, men vi må ikke se bort fra den.
It will take a long time to recover from this crisis, but we must not ignore it.
DanishDen uundgåelige konsekvens af dette er, at Parlamentet bliver til et stemmested.
Parliament is becoming a voting parlour, and this is the inevitable consequence.
DanishDa gik Disciplene til Jesus afsides og sagde: "Hvorfor kunde vi ikke uddrive den?
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
DanishJeg er ligesom de øvrige talere bekymret over den irakiske befolknings lidelser.
I am concerned, as are the other speakers, at the plight of the people in Iraq.
DanishHan har også måttet kæmpe mod den forvirring og de forsinkelser, Rådet har skabt.
He has also had to face the obfuscation and delays brought about by the Council.
DanishDet drejer sig om den europæiske opbygning i det øjeblik, udvidelsen finder sted.
The debate is how to go about European construction at the point of enlargement.
DanishDen eneste jernbane, som går mellem landene, er den mellem Haparanda og Torneå.
The only railway linking the two countries is that between Haparanda and Torneå.
DanishFor kun således kan vi give den guineanske befolkning sin fulde frihed tilbage.
This is the only way that freedom may be fully restored to the people of Guinea.
DanishDet minder mig lidt om julegåsens politik, når den forsøger at udsætte juleaften.
I am reminded of the policy of the Christmas goose trying to postpone Christmas.

Synonymer (engelsk) for "den":

den