Dansk-engelsk oversættelse af "Den Europæiske Union"

DA

"Den Europæiske Union" engelsk oversættelse

DA

Den Europæiske Union {egennavn}

volume_up
1. politik
Den Europæiske Union (også: EU, Europæisk Union)
Den Europæiske Union har brug for Storbritannien, og Storbritannien har brug for Den Europæiske Union.
The European Union needs Great Britain, and Great Britain needs the European Union.
Den Europæiske Union er hovedsageligt tilfreds med resultaterne fra topmødet.
The European Union is mainly satisfied with the outcome of the Summit meeting.
Den Europæiske Union bidrager med 75 % af freds- og forsoningsprogrammet.
The European Union contributes 75 % of the Peace and Reconciliation programme.
Den Europæiske Union (også: Europæiske Union)
Ansvaret for landbruget tilhører foruden Den Europæiske Union også medlemslandene.
The responsibility for agriculture lies with the Member States as well as the EU.
Samtidig vil der også sikres et højere niveau for miljøet i Den Europæiske Union.
At the same time it would have also enabled EU environmental standards to rise.
Det giver Den Europæiske Union en stadig mere antidemokratisk karakter.
These only exacerbate the EU's anti-democratic disposition.

Eksempelsætninger "Den Europæiske Union" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUnder tredje søjle er bestikkelse en forbrydelse inden for Den Europæiske Union.
Under the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
DanishOksekødsmarkedet er i praksis brudt sammen i store dele af Den Europæiske Union.
The beef market has virtually collapsed in extensive areas of the European Union.
DanishDen Europæiske Union og dens medlemsstater er ikke gode til at bruge sanktioner.
The European Union and its Member States are not very good at applying sanctions.
DanishI den sammenhæng har Den Europæiske Union naturligvis også et betydeligt ansvar.
Of course the European Union has a considerable responsibility in this respect.
DanishDen Europæiske Union har jo ved sin succes vendt verdenshistorien til nye baner.
Through its successes the European Union has changed the path of world history.
DanishDen tredje betragtning vedrører forholdet mellem Den Europæiske Union og Mexico.
My third comment concerns the relationship between the European Union and Mexico.
DanishDet er ikke den måde, vi hidtil har behandlet hinanden på i Den Europæiske Union.
That is not the way we have handled these things in the European Union up to now.
DanishFor det andet: Vi i Den Europæiske Union er endnu ikke selv egnede til udvidelsen.
Secondly, we ourselves, the European Union, are still not ready for enlargement.
DanishDen Europæiske Union understreger endnu en gang sit afgjorte nej til dødsstraf.
The European Union once again emphasises its firm rejection of the death penalty.
DanishHeldigvis er Den Europæiske Union en økonomisk, finansiel og handelsmæssig magt.
Fortunately the European Union is an economic, financial and commercial power.
DanishDen Europæiske Union er selvsagt det diametralt modsatte af en sådan situation.
Obviously the European Union could not be further away from that kind of thing.
DanishJeg håber, at udvidelsen vil betyde reform og forandring i Den Europæiske Union.
Enlargement is, I hope, a vehicle for reform and change in the European Union.
DanishHr. formand, i flere sager i Den Europæiske Union er teori forskellig fra praksis.
Mr President, in the European Union, theory and practice differ in many matters.
DanishSamtidig vil der også sikres et højere niveau for miljøet i Den Europæiske Union.
At the same time it would have also enabled EU environmental standards to rise.
DanishKonkurrencen i Den Europæiske Union og på det internationale marked er benhård.
Competition in the European Union and international market place is cut-throat.
DanishDer er et godt samarbejde mellem Den Europæiske Union og Hongkong inden for WTO.
Within the WTO there is good cooperation between the European Union and Hong Kong.
DanishVi ved alle, at Den Europæiske Union igen og igen står over for nye udfordringer.
We all know that, time and again, the European Union is faced with new challenges.
DanishHvordan bevarer vi det høje integrationsniveau, som Den Europæiske Union har nået?
How can we cope with the high degree of integration which the Union has achieved?
DanishDet er ikke et spørgsmål, som Rådet for Den Europæiske Union er ansvarligt for.
It is not a matter for which the Council of the European Union is responsible.
DanishDen Europæiske Union er nu i gang med en grundlæggende genvurdering af traktaterne.
The European Union is now engaged in a fundamental reassessment of the Treaties.

Lignende oversættelser "Den Europæiske Union" på engelsk

union substantiv
English
den artikel
English