Dansk-engelsk oversættelse af "den første"

DA

"den første" engelsk oversættelse

EN
DA

den første {talord}

volume_up
den første (også: den forreste)
Den første fase svarende til den første fællesskabsstøtteramme var en succes.
The first stage was a successful one which coincided with the first Community support framework.
den første Dag i den første Måned skal du rejse Åbenbaringsteltets Bolig.
On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation.
Den første tiltrædelsesproces er også kun den første etape.
The first accession process is only the first stage.

Eksempelsætninger "den første" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
Firstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
DanishDen første fejl går ud på, at der her hovedsageligt er tale om narkokriminalitet.
The first mistake is to say that we are dealing mainly with drugs-related crime.
DanishDen første del var Bowe-betænkningen om udsætningsdirektivet for nogle år siden.
The first part was Mr Bowe's report on the release directive several years ago.
DanishDen første vedrører debatten om at gøre asylretten til et fællesskabsanliggende.
The first relates to the debate on the 'communitization ' of the right to asylum.
DanishVores sociale models bæredygtighed er den første forudsætning for vores udvikling.
Our development depends first and foremost on the viability of our social model.
DanishDet ændrer for øvrigt ikke noget som helst ved princippet om den første ansøger.
I hasten to add that this does not in any way alter the 'first to file ' principle.
DanishI ændringsforslag 10, 20, 21 og 41 kan den første sætning godkendes fuldt ud.
In Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
DanishSupachai Panitchpakdi er den første generaldirektør fra et udviklingsland.
Dr Supachai Panitchpakdi is the first Director-General from a developing country.
DanishHr. formand, godaften og hjertelig velkommen til den første europæiske kulturkanal.
Mr President, a very good evening and welcome to Europe's first culture channel.
DanishDer har været klare mål for ØMU-projektet siden starten på den første fase i 1990.
Since it started its first phase in 1990 the EMU project has had clear targets.
DanishJeg håber virkelig, at vi vil vedtage den første kodeks på fællesskabsplan i år.
I really hope that we will adopt the first code at Community level this year.
DanishMan skulle virkelig tro, at vi var tilbage i 1973 efter den første oliekrise.
You really would have thought you were back in 1973 after the first oil crisis.
DanishDet kræver i så fald, at vi stemmer ja til den første blok og nej til blok 2 og 3.
We therefore have to vote in favour of the first block and against blocks 2 and 3.
DanishBSE er den første store advarsel imod dem, som i årtier har ført denne politik.
BSE is the first great warning to those who have conducted this policy for decades.
DanishDen første, som går i ordførerens retning, består i at maksimere gennemslagskraften.
In these circumstances, my group is obviously trying to define a few priorities.
DanishMen i den forbindelse skal Lukasjenko være den, der som den første sender et signal.
In this connection, Lukashenko, however, must be the first one to set an example.
DanishFor det første den baggrund, hvorpå denne makroøkonomiske dialog finder sted.
Firstly, the context within which this macroeconomic dialogue is taking place.
DanishDen første er, at når en franskmand taler engelsk, forlader formanden salen.
The first is that when a Frenchman speaks English, the President leaves the room.
DanishDen første fase var refleksionsfasen, ikke siestaen, som visse ville have sagt.
The first phase was reflection, not siesta, as some would have liked to say.
DanishDen første er efter min mening, at mange af argumenterne er blevet banaliseret.
The first, in my view, is the fact that many of the arguments have become hackneyed.

Lignende oversættelser "den første" på engelsk

første adjektiv
English
den artikel
English
den gyldne middelvej
for det første adverbium
den hellige gral substantiv
English
den hellige gral
den offentlig mening substantiv
den tredje verden substantiv