Dansk-engelsk oversættelse af "den fælles handelspolitik"

DA

"den fælles handelspolitik" engelsk oversættelse

DA

den fælles handelspolitik {en}

volume_up
den fælles handelspolitik
Det er klart, at denne strategi ikke må bringe målene med den fælles handelspolitik i fare.
Obviously, this strategy must not put the objectives of the common commercial policy at risk.
common commercial policy.

Eksempelsætninger "den fælles handelspolitik" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuropa-Parlamentet har ansvaret for at overvåge den fælles handelspolitik.
The European Parliament is responsible for monitoring the common trade policy.
DanishDet er klart, at denne strategi ikke må bringe målene med den fælles handelspolitik i fare.
Obviously, this strategy must not put the objectives of the common commercial policy at risk.
DanishOg endelig det fjerde punkt om de utilfredsstillende ændringer af artikel 133 om den fælles handelspolitik.
Finally, the fourth aspect relates to the unsatisfactory amendments of Article 133 on the common trade policy.
DanishDen fælles handelspolitik føres inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil.2.
The common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and objectives of the Union's external action.2.
DanishVed europæiske love fastsættes foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af den fælles handelspolitik.
European laws shall establish the measures defining the framework for implementing the common commercial policy.
DanishMen man skal dog ikke af den grund se bort fra den fælles handelspolitik, de internationale aftaler og konkurrencepolitikken.
We cannot, for all that, neglect the areas of common commercial policy, international agreements and competition policy.
Danishden fælles handelspolitik.
Danishden fælles handelspolitik
DanishDen første drejer sig om effektiviteten af den fælles handelspolitik og de mekanismer, den råder over til at forsvare de europæiske interesser.
The first concerns the efficacy of the common trade policy and the mechanisms which it has at its disposal to defend European interests.
DanishBlair afslutter sin formandsperiode med at trække Storbritannien ud af den fælles handelspolitik og i næste måned selv taler på WTO-mødet.
I hope Mr Blair crowns his Presidency by pulling Britain out of the common commercial policy and going in next month himself to speak at the WTO.
DanishEuropa-Parlamentet har derfor foreslået, at artikel 133, som omhandler den fælles handelspolitik, skal indgå i retsgrundlaget sammen med artikel 95.
The European Parliament has therefore proposed to add Article 133 dealing with the common commercial policy to Article 95 as the legal basis.
DanishDirektivforslaget gennemfører den internationale aftale om humane fangstmetoder, som blev indgået inden for rammerne af den fælles handelspolitik.
Mr President, my group supports the proposal to reject this directive, albeit on the basis of arguments that are different from the rapporteur’ s.
DanishDet er mit indtryk, at Kommissionens synspunkt gradvis vinder større forståelse, navnlig hvad angår styrkelsen af den fælles handelspolitik.
I have the impression that the Commission's point of view is beginning to be better understood, particularly as regards the strengthening of the common trade policy.
DanishI det omfang forslaget omhandler den fælles handelspolitik, henhører det under traktatens artikel 133, der ikke omfatter høring i Europa-Parlamentet.
Insofar as this proposal relates to common trade policy, it is covered by Article 133 of the Treaty, which does not call for the European Parliament to be consulted.
DanishDenne positive erfaring bestyrker mig i min overbevisning om, at vi skal blive ved med at inddrage Europa-Parlamentet tættere i formuleringen af den fælles handelspolitik.
This positive experience strengthens my conviction that we should continue to involve the European Parliament more closely in framing our common trade policy.
DanishVi er i Rådet helt opmærksomme på de ønsker for fremgangsmåden ved beslutninger om den fælles handelspolitik, som Parlamentet har formuleret ved flere lejligheder.
We in the Council are well aware of the desires regarding the procedure for decisions on the common trade policy which Parliament has formulated on several occasions.
DanishOg det forudsætter en styrkelse af det multilaterale system, adgang til markedet, forsvar for den intellektuelle ejendomsret og en reform af den fælles handelspolitik.
And that calls for the strengthening of the multilateral system, access to the market, the defence of intellectual property and the reform of the common trade policy.
DanishVi har ansvaret for den parlamentariske kontrol og gennemførelsen af den fælles handelspolitik, og vi bør have mulighed for at kunne udfylde denne rolle bedre i fremtiden.
We are responsible as a Parliament for scrutinising the implementation of the common trade policy, and we should be better equipped in future to perform that function.
DanishHvad angår EU, har successive reformer af traktaterne så godt som fjernet de nationale parlamenters beføjelser, når det gælder kontrol med og ratificering af den fælles handelspolitik.
As regards the European Union, successive reforms of the Treaties have practically excluded the national parliaments from control and ratification of the common trade policy.
DanishDet, der foreslås, er ikke en solidarisk politik, for de rigtige økonomiske politikker - politikkerne for det indre marked og den fælles handelspolitik - afspejles ikke i budgettet.
What is proposed is not a policy of solidarity, because the real economic policies - the internal market policies and the common commercial policy - are not reflected in the budget.

Lignende oversættelser "den fælles handelspolitik" på engelsk

den artikel
English