Dansk-engelsk oversættelse af "denne"

DA

"denne" engelsk oversættelse

EN
DA

denne {pronomen}

volume_up
denne (også: dette)
Vi sender en valgobservatørmission, men vi sender også denne mission.
We are sending an election observation mission, but we are sending this mission as well.
Og se nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: "Denne taler bespotteligt.
And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
Jeg frygter desværre, at beslutningstagerne i mit land ikke deler denne opfattelse.
Unfortunately, I fear that in my country, our leaders do not see it this way.

Eksempelsætninger "denne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg Kommissionen tilslutter sig naturligvis fuldt ud denne erklæring fra Unionen.
And, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
DanishVi skal holde denne succesfulde kurs i en periode, der er afgørende for Unionen.
We need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.
DanishAndre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
DanishDet vil tage lang tid at komme over denne krise, men vi må ikke se bort fra den.
It will take a long time to recover from this crisis, but we must not ignore it.
Danishog Bet-Sjemesjiterne sagde:"Hvem kan bestå for HERRENs denne hellige Guds Åsyn?
And the men of Bethshemesh said, Who is able to stand before this holy LORD God?
DanishI denne Sag har du handlet som en Dåre; thi fra nu af skal du altid ligge i Krig!
Herein thou hast done foolishly: therefore from henceforth thou shalt have wars!
DanishMed denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
Today, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
DanishJeg håber ikke, socialdemokraterne vil slå denne handel af med de konservative!
I hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
DanishSiden denne lovgivning blev til, har der ikke været nogen nævneværdige forskelle.
Since that legislation came into being, there has been no noticeable difference.
DanishHr. formand, vil De anmode Parlamentet og Præsidiet om at ændre denne beslutning?
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
DanishMin gruppes vigtigste og grundlæggende udgangspunkt i denne debat er helt klart.
My group's essential and fundamental starting point in this debate is very clear.
DanishDet er også godt, at vores medlemsstater dækkende har ratificeret denne aftale.
It is also good that our Member States have comprehensively ratified the treaty.
DanishAt karakterisere denne vanskelige sag på denne måde er ikke særlig befordrende.
The characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
DanishDenne afstand mellem løfter og virkelighed er vi så afgjort nødt til at fjerne.
It is imperative that this discrepancy between promises and reality is overcome.
DanishDer er således masser af gode grunde til at udarbejde denne initiativbetænkning.
There are therefore sufficient reasons for drawing up this own-initiative report.
DanishI denne uge er plenarforsamlingen for en stor del domineret af udvidelsen af EU.
This week the plenary session is largely dominated by European Union enlargement.
DanishTil min beklagelse må jeg sige, at der ikke er gjort ret meget ved denne kritik.
To my chagrin, I have to say that little has been done with this criticism since.
DanishHr. formand, denne vedtægt er vigtig, og man må ikke lade den falde til jorden.
Mr President, this Statute is important, and it must not be allowed to go under.
DanishI denne forbindelse har jeg stillet ændringsforslag 3 på Louise McVays anmodning.
In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’ s request.
DanishDet er vanskeligt for os at se " merværdien " ved indgriben fra EU i denne sag.
It is difficult for us to see the added value of EU intervention in this matter.