Dansk-engelsk oversættelse af "deponere"

DA

"deponere" engelsk oversættelse

DA

deponere {verbum}

volume_up
Helt konkret har en regional landbrugsminister beordret, at man skulle deponere de døde køer i en åben mine.
Specifically, a regional Agricultural Minister has ordered that dead cows be deposited in an open mine.
Tre ansøgerlande, Polen, Ungarn og Slovenien, har allerede ratificeret statutten, mens Estland har meddelt, at det om kort tid vil deponere ratifikationsinstrumenterne.
Three candidate countries - Poland, Hungary and Slovenia - have already ratified the Statute and Estonia has announced that it will shortly deposit its instruments of ratification.

Eksempelsætninger "deponere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI forhold til at deponere affaldet kan vi desuden mindske udslippet af drivhusgassen metan.
And compared with the dumping of waste, we can also help to reduce emissions of the greenhouse gas methane.
DanishHelt konkret har en regional landbrugsminister beordret, at man skulle deponere de døde køer i en åben mine.
Specifically, a regional Agricultural Minister has ordered that dead cows be deposited in an open mine.
DanishDet sidste punkt: Mange vil helst deponere Den Europæiske Unions sikkerhed i Washington og uddelegere den dertil.
Lastly, many people would prefer to leave the security of the European Union in the hands of Washington.
DanishDet var billigere for dem at deponere affaldet, og det bekræftes af rapporter, som myndighederne i de kernekraftfrie lokalområder har offentliggjort for nylig.
It was cheaper for them to store waste, and evidence published recently by the nuclear-free local authorities confirms this view.
DanishOrdføreren konkluderer med rette, at det er meget mere miljøvenligt at fremstille kompost og biogas af bionedbrydeligt affald, end det er at deponere eller forbrænde det.
The rapporteur is right when she says that it is much kinder to the environment to produce compost and biogas from biodegradable waste than to dump it or incinerate it.
DanishTre ansøgerlande, Polen, Ungarn og Slovenien, har allerede ratificeret statutten, mens Estland har meddelt, at det om kort tid vil deponere ratifikationsinstrumenterne.
Three candidate countries - Poland, Hungary and Slovenia - have already ratified the Statute and Estonia has announced that it will shortly deposit its instruments of ratification.
DanishAfhængig af begrundelsen vil der i denne lovgivning være et smuthul, er giver mulighed for at deponere giftigt affald på deponeringsanlæg, der udelukkende er beregnet til ugiftigt affald.
In landfill sites which are geared to non-toxic waste, there will be a loophole to allow toxic waste to be added, depending on what kind of justification is given.
DanishSverige har på denne baggrund en lov, som giver alle forbipasserende fartøjer mulighed for praktisk taget at sejle til en hvilken som helst havn og deponere den tiloversblevne olie dér.
In the light of this situation, Sweden has a law which gives every passing vessel the opportunity to enter practically any port and dispose of its surplus oil there.
DanishIkke kun til at sejle fra det ene kontinent til det andet, men også for at bore efter olie, udvinde andre mineraler, deponere affald og producere elektricitet med tidevandscentraler.
Not just to travel from one continent to another, but also to drill for oil, to extract other minerals, to dump waste and to generate electricity using tidal power stations.