Dansk-engelsk oversættelse af "deraf følgende"

DA

"deraf følgende" engelsk oversættelse

DA

deraf følgende {adjektiv}

volume_up
deraf følgende (også: følgende)
Der bør sættes en stopper for vores uansvarlige og ødsle energianvendelse med de deraf følgende emissioner af CO2 og andre miljørisici.
Our irresponsible and profligate use of energy, with its consequential emissions of C02 and other environmental hazards must stop.

Eksempelsætninger "deraf følgende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvert land har sine egne risikoanalysemetoder med deraf følgende forskellige resultater.
Every Member State has its own risk analysis methods, which produce different results.
DanishDe deraf følgende justeringer med henblik på tilpasning til forhåndstildelingerne i 2002 bør fortages.
The resulting adjustments to match the front loading in 2002 need to be made.
DanishDemokratiseringsprocessen i Indonesien fortjener berettiget anerkendelse og en deraf følgende støtte.
The democratisation process in Indonesia deserves due recognition and therefore support.
DanishDer har været en brutal stigning i importen med de deraf følgende konsekvenser for den europæiske produktion.
However, it also aspires to enforce fair and equitable trade rules for all.
DanishDen deraf følgende tendens til besparelser hos selskaberne vil også kunne kompromittere transportsikkerheden.
The consequent rush by the airlines to save money could also endanger transport safety.
DanishVi accepterer hovedindholdet af den deraf følgende beslutning, og vi har et par kommenterer til den.
We accept the main thrust of the resulting resolution and we would like to make a few comments on it.
DanishHvis det skulle ske, ville det være i strid med folkeretten og have de deraf følgende konsekvenser.
If it were to happen, it would be a breach of international law and would have the appropriate consequences.
DanishErhvervslivet kan øge deres indtjening gennem brug af Internettet og de deraf følgende e-handelsmuligheder.
Benefits can accrue for business from the use of the Internet and the related e-commerce opportunities.
DanishPå dette tidspunkt taler vi kun om sagens fakta om deraf følgende juridiske erklæringer.
At this stage what we are really talking about are the facts of the case, and of any legal opinions that may flow from that.
DanishIsær sker der i dag en internationalisering af markedet med deraf følgende problemer med import til lav pris.
More importantly, globalisation, and the associated problem of cheap imports, is now affecting the market.
DanishStabilitetspolitik skaber på den måde mulighed for vækst og deraf følgende beskæftigelse.
This is the way in which stability policy creates the environment in which growth and the resultant employment become possible.
DanishVi bevæger os inden for disse rammer, og de deraf følgende prioriteter skal nu omsættes i forhandlingerne.
Has the Austrian Presidency already received a specific mandate from the Council to enter into these negotiations?
DanishDet negative aspekt ved udskiftningen er meromkostninger, tab af knowhow og den deraf følgende risiko for fejl.
The negative aspects of rotation are additional costs, loss of know – how, and the consequent risk of errors.
DanishDen deraf følgende modus vivendi, der blev vedtaget i december 1994, gik et lille stykke vej mod at nå dette mål.
The resulting modus vivendi that was adopted in December 1994 went some way towards achieving that objective.
DanishDe deraf følgende vrangforhold kan ikke opretholdes.
DanishDer er mange grunde til det faldende fødselstal og de deraf følgende dårligere fremtidsudsigter for samfundet.
There are very many reasons why our birth rate is falling, with a consequent decline in future prospects for our society.
DanishFor det andet er titusinder af arbejdspladser blevet ødelagt med de deraf følgende sociale problemer og elendighed.
Secondly, tens of thousands of jobs have been destroyed with all that ensues in terms of social difficulties and misery.
DanishÆgtepar betaler i hvert fald i mit land meget mere i skat end ikke-gifte samlevere med de deraf følgende konsekvenser.
In my country at least married couples pay far more tax than couples who are living together, with all that this implies.
DanishDenne undersøgelse vil indeholde detaljerede oplysninger om radioaktive udledninger og deraf følgende aktivitetskoncentrationer.
It will provide additional detailed information on radioactive discharges and resulting activity concentrations.
DanishDerfor mener jeg, at alle deraf følgende kommentarer, som er yderst skadevoldende, bør slettes i teksten - alle sammen.
Therefore I believe all the ensuing comments, which are highly prejudicial, should be deleted from the text - all of them.

Lignende oversættelser "deraf følgende" på engelsk

følgende adjektiv
på hinanden følgende adjektiv