Dansk-engelsk oversættelse af "Deres"

DA

"Deres" engelsk oversættelse

EN
DA

Deres {pronomen}

volume_up
1. formel
Deres (også: din, dit, jeres)
Alle partier, uanset politiske opdelinger, minder Dem om Deres pligter.
All the parties, irrespective of our political divisions, remind you of your duties.
Det er den nuværende Kommissions ansvar og Deres ansvar.
It is a responsibility of the present Commission: it is your responsibility.
Hr. formand, mine damer og herrer, fru Izquierdo, mange tak for Deres indlæg.
Mr President, ladies and gentlemen, Mrs Izquierdo, thank you for your speech.
Deres (også: din, dine, dit, jeres)
De oplysninger, som jeg råder over, er ikke helt samstemmende med Deres.
The information I have is not entirely consistent with yours.
Deres spørgsmål er universelt og altomfattende, og derfor kan det ikke stilles her i dag.
Yours is a universal and all-encompassing question and therefore it cannot be asked today.
Hr. formand, vores afstemningsliste følger øjensynlig ikke samme rækkefølge som Deres.
Mr President, our voting list does not seem to be following the same order as yours.

Eksempelsætninger "Deres" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe vil nå frem til deres egne konklusioner om, hvordan deres system skal ændres.
They will come to their own conclusions about how they will change their system.
DanishAndre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
DanishOg han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde Ånder.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
DanishHr. formand, jeg er enig med fru Cauquil og fru Bordes i deres stemmeforklaring.
Mr President, I share this explanation of vote with Mrs Cauquil and Mrs Bordes.
DanishJeg er altså nu i den situation, at jeg skal referere og begrunde Deres forslag.
I am, therefore, in a position to report on your proposal here and to explain it.
DanishHvis de ikke findes, vil deres skæbne være at blive sexslaver for militærchefer.
If they are not found their fate will be one of sex slaves to militia commanders.
DanishHvad vigtigere er, så vil jeg gerne rose de nye medlemsstater for deres indsats.
More importantly, I want to compliment the new Member States for their efforts.
DanishJeg brokker mig ikke over, hvordan socialdemokraterne forfølger deres dagsorden.
I have no quibble with the Socialists for what they did in pursuing their agenda.
DanishDet er det problem, flere af parlamentsmedlemmerne har fremhævet i deres indlæg.
There are problems here, to which many of the Members referred in their speeches.
DanishJeg kan ikke tro, at Unionen vil overlade producenterne til deres triste skæbne.
I cannot believe that Europe would be prepared to abandon them in their plight.
DanishFru formand, forvirringen skyldes den måde, De udøvede Deres formandsfunktion på.
Madam President, the confusion is brought about by your chairing of the sitting.
DanishResultatet af deres arbejde giver os også håb på det mere langsigtede budgetplan.
The results of their work also give us hope for the long-term budgetary outlook.
DanishDet betyder også, at vi skal sørge for, at folk kan passe deres børn ordentligt.
That also means that we must ensure that people can look after children properly.
DanishDette siger jeg som svar på Deres henvisninger til, at man må se på støttesiden.
I say this in reply to your statements that we should look at the support side.
DanishJeg finder det endvidere vigtigt, at vi informerer borgerne om deres rettigheder.
It is also important, I believe, that we should inform citizens of their rights.
DanishUdviklingslandene kan derfor regne med, at deres afsætningsmuligheder vil bestå.
Developing countries can therefore expect their market opportunities to remain.
DanishHr. kommissær, jeg vil gerne informeres om valgmulighederne og Deres standpunkt.
It cannot be left to Member States, since there is a legal problem, I understand.
DanishSkaderne kan være forfærdelige for Deres land, hr. formand, og for mit, Spanien.
The damage to your country, Mr President, and to mine, Spain, could be horrendous.
DanishHer er Deres støtte afgørende, når der skal træffes beslutninger om budgettet.
Your support here will be crucial when the budgetary decisions have to be taken.
DanishSom De anmodede om i Deres brev, henviste jeg sagen til Parlamentets Præsidium.
The matter was put before Parliament's Bureau, as you requested in your letter.