Dansk-engelsk oversættelse af "derfor"

DA

"derfor" engelsk oversættelse

DA

derfor {adverbium}

volume_up
derfor (også: altså)
Derfor har Kommissionen aldrig foreslået, at dette sødestof skulle godkendes.
Therefore, the Commission has never proposed this sweetener for authorisation.
Derfor bør denne form for rådgivningsaktivitet angives samtidig med vurderingen.
Therefore, such advisory services should be disclosed along with the rating.
Ændringsforslaget vil derfor blive medtaget med en mindre redaktionel ændring.
The amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
Der er derfor ingen sanktioner og heller inden bindende foranstaltninger.
Consequently, there are no sanctions and there are no binding measures.
Derfor findes der ingen fællesskabslovgivning eller - bestemmelser vedrørende strejker.
Consequently there is no Community law or Community rules relating to strikes.
Derfor kan man ikke henholde sig til proportionalitetsprincippet i dette tilfælde.
Consequently, the proportionality principle may not be invoked in this case.
De bør derfor gøres definitive, eftersom geografien ikke forandrer sig.
They have to become final on that account, because the geography will not change.
Derfor skal kontrollerbare regler respektere denne forskelligartethed.
This is why verifiable regulations must take account of this diversity.
Der er derfor en klar pligt til at gøre regnskab for hver en euro af udgiften.
There is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Parlamentet og Kommissionen vil derfor blive bedt om passende foranstaltninger.
Parliament and the Commission are therefore asked to act accordingly.
Kommissionen kan derfor ikke bifalde de nyligt stillede ændringsforslag.
Accordingly, the Commission would not welcome the newly tabled amendments.
Kommissionen træffer derfor alle foranstaltninger, som den anser for nødvendige.
Accordingly, the Commission will take all measures which it deems necessary.

Eksempelsætninger "derfor" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
This is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
DanishJeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
Mr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
DanishDerfor er det efter min mening rigtigt, at vi udvider de økonomiske sanktioner.
That is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
DanishDerfor er der også i dette tilfælde absolut behov for en social mindstestandard.
That is why a minimum social standard is absolutely essential in this case too.
DanishDerfor kunne vi fremsætte et forslag til debat på et tidspunkt ude i fremtiden.
Therefore we could put it under a motion for debate at some point in the future.
DanishDet er derfor, vi har foreslået yderligere lovgivning om sporbarhed og mærkning.
That is why we have proposed further legislation on traceability and labelling.
DanishDet er derfor en brugbar metode, som kun skal anvendes sjældent og efter aftale.
It is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
DanishDerfor siger mit parti, at vi skal stole på folket og holde en folkeafstemning.
That is why my party says that we should trust the people and have a referendum.
DanishDerfor mener jeg, at EU skal koncentrere sig om at lede og styre efterspørgslen.
If nothing is done, energy imports by 2030 could amount to 70 % of total needs.
DanishDerfor opfordrer jeg både Dem og Kommissionen til at vise interesse for hans sag.
Which is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
DanishJeg er derfor en arg modstander af kernekraft, når den praktiseres på denne måde.
I am, therefore, against nuclear power practised in this way without any nuance.
DanishHandel med hinanden er derfor ikke et alternativ til handel med fattigere lande.
The trade between us is thus not an alternative to trade with poorer countries.
DanishEfter vores mening er der derfor i de kommende ti til femten år brug for to ting.
In our view two things are therefore needed for the coming ten to fifteen years.
DanishLad os derfor slå helt fast, at situationen i Nigeria stadig er yderst alvorlig.
So let us be clear: the situation in Nigeria continues to be extremely serious.
DanishDerfor kan vi efter min mening kun stemme om teksten i den form, vi kendte den.
I therefore believe that we can only vote on the text as we knew it at the time.
DanishDerfor går jeg ind for muligheden af transnationale lister i Europa-Parlamentet.
I therefore support the idea of transnational lists in the European Parliament.
DanishFormandskabet skal derfor også iværksætte en række institutionelle forbedringer.
The presidency must therefore make improvements in the institutional area also.
DanishJeg takker derfor Rådet og Kommisssionen for endelig at have opfyldt dette ønske.
I thank the Council and the Commission for finally having answered this request.
DanishUdviklingslandene kan derfor regne med, at deres afsætningsmuligheder vil bestå.
Developing countries can therefore expect their market opportunities to remain.
DanishDerfor kan Den Socialdemokratiske Gruppe ikke støtte betænkningen i dens helhed.
For that reason, the Socialist Group cannot support the report in its entirety.