Dansk-engelsk oversættelse af "deri"

DA

"deri" engelsk oversættelse

DA

deri {adverbium}

volume_up
Deri ligger den bedste chance for at rette op på det demokratiske underskud.
Therein lies the best chance of correcting the democratic deficit.
og om Landet er fedt eller magert om der findes Træer deri eller ej.
And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein, or not.
Jeg støtter denne betænkning og forslagene deri.
I support this report and the proposals contained therein.

Eksempelsætninger "deri" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen alt gør jeg for Evangeliets Skyld for at jeg kan blive meddelagtig deri.
And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you.
DanishDeri står der en bestemmelse om, at de endelige omkostninger beregnes pr. kilo.
This contains a provision that the terminal dues are calculated by the kilo.
DanishFor en stor del har Deres repræsentanter for EuropaParlamentet kunnet deltage deri.
Representatives of the European Parliament also attended much of the meeting.
DanishDeri består garantierne, altså at fremme denne side af frihedsrettighederne.
This is the sense of the guarantees: to push forward this aspect of freedoms.
DanishMen deri ligger der altså ikke noget med, at vi skal have flyttet vandet fra Østrig.
But this does not mean that we shall be transferring any water from Austria.
DanishDeri hedder det nemlig, at der forberedes retlige muligheder i Sverige og i Danmark.
They say that legal possibilities are being prepared in Sweden and Denmark.
DanishDette er Budet således som I have hørt fra Begyndelsen at I skulle vandre deri.
This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.
DanishMan kunne ønske et bedre tegn på dialog, deri har De ret, fru Gebhardt.
Obviously, Mrs Gebhardt, there could be better signs emerging from this dialogue.
DanishDet er naturligvis kun en grønbog til konsultation, men denne linje står deri.
Of course this is only a Green Paper, for consultation purposes, but that line is there.
DanishDet er særlig glædeligt, fordi der deri tillige ligger en vis historisk retfærdighed.
This is especially pleasing because there is in this a portion of historical justice.
DanishDe væsentlige elementer deri er indførelse af en høringsprocedure for Parlamentet.
The essential components are provided for in parliamentary consultation.
DanishDeri blev det fastholdt, at Cuba endnu ikke har ydet humanitær bistand.
But it kept being said Cuba had not been given any humanitarian aid until now.
DanishDeri lægges der både vægt på fattigdomsbekæmpelse og forbedring af infrastrukturen.
This document addresses both the fight against poverty and improvement in infrastructure.
DanishDeri befinder sig respekt for, at menneskets ressourcer er begrænsede.
These include the appreciation that the resources available to mankind are finite.
DanishDeri ligger en vis trøst for operatørerne, og det skaber en mere afbalanceret situation.
This gives some comfort to operators and provides a more balanced situation.
DanishMen i øvrigt kan man ikke finde særlig meget, der er tydeligt deri.
Other than that, however, the document offers little in the way of transparency.
DanishMærkværdigvis mangler selv nogle politikere der en tydelig indsigt deri.
Strangely enough even some of the politicians there have little idea of it.
DanishDeri ligger eksistensberettigelsen for vores betænkning om Europa-Kommissionens beretning.
That is why our report on the report from the Commission does indeed have a purpose.
DanishVi skal imidlertid ikke lade os gribe af panik, deri er jeg helt enig.
Nonetheless, I too want to express my determination not to succumb to panic.
DanishVi gør deri brug af vores ret til medindflydelse på en igangværende procedure.
We are exercising our right to be consulted on a continuing process.