Dansk-engelsk oversættelse af "derigennem"

DA

"derigennem" engelsk oversættelse

DA

derigennem {adverbium}

volume_up
derigennem
Derigennem har landene så mulighed for at bibeholde deres nationale lovgivning.
Through that the States have the opportunity to retain their national legislation.
Slå i deres Påsyn Hul i Væggen og drag ud derigennem;
Dig thou through the wall in their sight, and carry out thereby.
Og han kom ind i Jeriko og drog derigennem.
And Jesus entered and passed through Jericho.
derigennem
Kun derigennem kan man samarbejde med de berørte lande.
This is the only way that cooperation with the countries concerned can be achieved.
Kun derigennem kan vi komme videre på dette område.
Only in this way will it be possible to move forward in this area.
Derigennem skaber man de rette forudsætninger for social enhed, stabil udvikling og tro på fremtiden.
That way we will create the right conditions for social unity, steady development and belief in the future.

Eksempelsætninger "derigennem" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerigennem har landene så mulighed for at bibeholde deres nationale lovgivning.
Through that the States have the opportunity to retain their national legislation.
DanishTanken bag er at skabe ansvarlighed og derigennem opnå en forebyggende effekt.
The idea behind it is to create responsibility and, via that, to achieve prevention.
DanishDerigennem ville vi nemlig foranledige landmændene til at slagte deres ammekøer nu.
Its effect, after all, would be to prompt the farmers to slaughter their suckler cows now.
DanishI EU udgør udnyttelsen af biomasse allerede mere end halvdelen af de derigennem sparede råolieenheder.
EU-wide, the use of biomass already makes up more than half the crude oil units.
DanishAlt det har Europa brug for, og kun derigennem vil Europa kunne vinde tilliden og accepten tilbage.
Europe needs all that, and only then will it regain acceptance and trust.
DanishDerigennem kan vi yde vores eget bidrag til kampen mod terror.
By doing so, we will be able to make our own contribution to the fight against terrorism.
DanishKun derigennem kan man samarbejde med de berørte lande.
This is the only way that cooperation with the countries concerned can be achieved.
DanishBlandt andet derigennem er perioden med uhæmmet vækst i landbrugsudgifterne definitivt slut.
This means that the days of unchecked growth in agricultural spending really are now in the past.
DanishIkke mindst derigennem er terroristerne landet midt i Europa.
Not least as a result, terrorists have intervened in Europe.
DanishDet fører uundgåeligt til deflation i Europa og derigennem til fortsættelse af massearbejdsløsheden.
That will inexorably lead to deflation in Europe and the resultant continuation of mass unemployment.
DanishSlå i deres Påsyn Hul i Væggen og drag ud derigennem;
Dig thou through the wall in their sight, and carry out thereby.
DanishKun derigennem kan vi komme videre på dette område.
Only in this way will it be possible to move forward in this area.
DanishOgså jeg håber, at vi derigennem kan fremme og videreudvikle beskæftigelsen.
Guidelines and coordination are useful and good, and I too hope that they will allow us to promote and develop employment.
DanishDerigennem skaber man de rette forudsætninger for social enhed, stabil udvikling og tro på fremtiden.
That way we will create the right conditions for social unity, steady development and belief in the future.
DanishTyrkiet er medlem af Europarådet og har derigennem tilsluttet sig målsætningen vedrørende fjernelse af dødsstraf.
Turkey is a member of the Council of Europe, and thus endorses the aim to abolish the death penalty.
DanishDen bygger på det princip, at det samlede forbrug skal holdes nede for derigennem at mindske skadevirkningerne.
It is based on the idea of keeping total consumption down in order in turn to reduce the harmful effects.
DanishBefolkningsvækst kan kun reduceres ved at uddanne kvinderne og derigennem give dem en chance for regulering af fødslerne.
Population growth can be slowed down only by educating women in ways of regulating child birth.
DanishHr. formand, hr. kommissær, EU er ved at få en fælles mønt, og derigennem får Unionen et fælles valutaområde.
Mr President, Commissioner, the EU is to have a single currency and will therefore have a common currency zone.
DanishMan vil også gøre EU til et fælles vidensområde, og derigennem ønsker man at gøre Unionen til en vidensstormagt.
There is also a desire to make the EU a common scientific area, eventually to become a scientific superpower.
DanishEstland er en af de vigtigste narkotikaruter fra Rusland til Finland og derigennem til EU ' s indre marked.
Estonia is one of the biggest drugs routes from Russia to Finland, and from Finland to the common markets of the EU.