Dansk-engelsk oversættelse af "dermed"

DA

"dermed" engelsk oversættelse

EN
DA

dermed {adverbium}

volume_up
dermed (også: , således)
Ulige behandling fører til handelsforstyrrelser og dermed til konkurrenceforvridning.
Unequal treatment leads to trade distortion and thus to unfair competition.
Dermed værnes der ikke om retfærdigheden for og beskyttelsen af minoriteter.
Thus, they do not safeguard justice for minorities and the protection of the latter.
De er centrale for borgerne og dermed også for Unionens politiske legitimitet.
They are vital to the citizens and thus also for the political legitimacy of the Union.

Eksempelsætninger "dermed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har afsluttet stemmeforklaringerne og dermed dagsordenen for denne formiddag.
This brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.
DanishMoniz ' immunitet, og han kan dermed møde for domstolen, som det var hans ønske.
He will now be able to appear before the judicial authorities as was his wish.
DanishDermed står verdenskulturen over for at se den assyriske kultur forsvinde i Irak.
As a result, world culture faces the disappearance of Assyrian culture in Iraq.
DanishDet kunne også være 0 %, dermed ville det indre marked også være harmoniseret.
This could just as well be 0 % - the internal market would still be harmonised.
DanishVi bryder dermed det traditionelle mønster, hvilket jeg er særdeles tilfreds med.
It obliges us to get away from our usual responses and I am very glad of that.
DanishVi har dermed omdirigeret en del af vores støtte til ngo ' er uden for Belarus.
Creative tools have been developed to overcome the hurdles to assistance delivery.
DanishLad os derfor begynde at bruge pengene fornuftigt - og dermed blive mere effektive.
If we start using the money correctly, we will reap the rewards in effectiveness.
DanishEU yder 25 milliarder amerikanske dollars og er dermed den største donor i verden.
The European Union gives USD 25 billion: it is the largest donor in the world.
DanishJeg formoder, at indvendingerne imod den oprindelige tekst dermed er fjernet.
I assume that, in this way, the objections to the original text would be removed.
DanishDe skal også indstille atomprøver og alle undersøgelser i forbindelse dermed.
There must also be a stop to all nuclear tests and all research in this field.
DanishOg så er der dem, som ikke tør sige sandheden og dermed også tage konsekvenserne.
And there are those who dare not tell the truth and accept the consequences.
DanishDet bliver dermed også muligt selv for operatører på lange afstande at konkurrere.
In this way, it will be possible even for long-distance operators to compete.
DanishLad os derfor fokusere på nogle vigtige spørgsmål for dermed at påbegynde processen!
So let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
DanishSkatteændringen vil skrue ned for lønforventningerne og dermed for inflationen.
The tax change will lower wage expectations and therefore inflationary expectations.
DanishMeddelelsen giver dermed frem for alt større gennemskuelighed og bedre informationer.
It thus mainly serves the cause of greater transparency and greater information.
DanishDa sagde David til Saul: "Jeg kan ikke gå dermed thi jeg har aldrig prøvet det før!
And David said unto Saul, I cannot go with these; for I have not proved them!
DanishDermed kan der selvfølgelig optræde en vis uoverensstemmelse, hvad angår teksterne.
This naturally means that certain inconsistencies might occur in the wording.
DanishSom vi alle har måttet sande, så er vejtrafikken og dermed luftforureningen stigende.
As we all know to our cost, road traffic is increasing and with it air pollution.
DanishDermed ses der bort fra, at medlemsstaternes civilret ikke er harmoniseret.
This disregards the fact that the civil law of Member States is not harmonised.
DanishDet vil betyde flere skrupelløse aktører og dermed flere ulykker a la Dover.
It will mean more unscrupulous players and, therefore, more Dover-style accidents.