Dansk-engelsk oversættelse af "derudover"

DA

"derudover" engelsk oversættelse

DA

derudover {adverbium}

volume_up
Derudover er institutionernes uafhængige aktioner ikke blevet bestridt.
In addition, autonomous actions of the institutions have not been disputed.
Derudover ville vi udvikle Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
In addition, we wanted to develop the Union's common foreign and security policy.
Derudover er der brug for tekniske vejledningsdokumenter.
In addition there is a need for documentation providing technical guidance.
Derudover er efterproduktionen det område, hvor de nye teknologier arbejder.
Furthermore, postproduction is the field in which the new technologies are working.
Derudover bidrager de til at ødelægge fiskebestande og landets infrastruktur.
Furthermore, it is destroying fish stocks and destroying such infrastructure as exists.
Derudover er det parlamentariske arbejde blevet hånet af tvivlsomme arbejdsmetoder.
The work of Parliament is, furthermore, flouted by dubious practices.
Derudover er spørgsmålet, om EU-medlemsstaterne altid er på rette kurs.
Additionally, it is questionable whether the European Member States always sail the right course.
Derudover har nogle brugere ikke adgang til Direct Connect.
Additionally, some users won't have access to Direct Connect.
Derudover tildeler nogle internetudbydere en enkelt IP-adresse til mere end én person.
Additionally, some internet service providers assign a single IP address to more than one person.
Derudover er medlemsstaterne rede til også at sende observatører.
On top of that Member States are willing to send some observers.
Derudover kan det ikke nægtes, at den fysiske overgang til euroen har haft en virkning.
On top of this, there is no denying that there were some effects from the cash changeover.
But on top of that comes a political concern.

Eksempelsætninger "derudover" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEU har derudover tilsyneladende givet åbent tilsagn om yderligere midler i 2011.
There is even what appears to be an open-ended commitment for more funds in 2011.
DanishDerudover har vi mulighed for at skabe ny beskæftigelse og ny erhvervsuddannelse.
As well as that, we have an opportunity to create new employment and new training.
DanishDerudover bliver ordningen med støtte pr. skoleelev meget lettere at administrere.
Furthermore, a scheme with subsidies per pupil would be much easier to administer.
DanishDerudover er det uomgængeligt med en ambitiøs politik for støtte til udviklingen.
It is essential that an ambitious development aid policy is implemented beforehand.
DanishDerudover foretager 20 % af de besøgende et køb, for hvilket din CPA er 50,00 DKK.
In addition, 20% of those visitors also make a purchase, for which your CPA is $10.
DanishDerudover hilser jeg det velkomment, at arbejdet i husholdningerne skal anerkendes.
In addition, I welcome the fact that domestic work is to be given recognition.
DanishMen derudover skal vi også formulere en fælles drøm, som forener os europæere.
Over and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
DanishHan ønsker derudover mere præcise kriterier for måling af flådernes kapacitet.
He furthermore calls for more precise criteria for measuring fleet capacity.
DanishDerudover skal der absolut sættes penge af til støtte af konkrete kvindeprojekter.
In addition money absolutely must be allocated to support concrete women's projects.
DanishDerudover er efterproduktionen det område, hvor de nye teknologier arbejder.
Furthermore, postproduction is the field in which the new technologies are working.
DanishDerudover ville vi udvikle Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
In addition, we wanted to develop the Union's common foreign and security policy.
DanishTask force planlægger derudover endnu i indeværende år at foranstalte workshops.
The Task Force is further planning to initiate joint workshops during the current year.
DanishDerudover er det ikke realistisk at fastsætte en treårig frist for dette.
Furthermore, it is not realistic to set a three-year deadline for this exercise.
DanishDerudover er det politiske liv i Aserbajdsjan stadig præget af klanstrukturer.
Moreover, political life in Azerbaijan is still marked by clan structures.
DanishVi har derudover på mange områder behov for en international koordinering og samordning.
Furthermore, we need international coordination and harmonization in many areas.
DanishDerudover var det en god ting, at NGO ' ernes rolle var blevet styrket.
Apart from that, it was a good thing that the role of the NGOs was strengthened.
DanishDen øger mulighederne for jobformidling og styrker derudover også selvtilliden.
They increase the chances of securing a job and increase selfconfidence.
DanishDerudover bidrager de til at ødelægge fiskebestande og landets infrastruktur.
Furthermore, it is destroying fish stocks and destroying such infrastructure as exists.
DanishDerudover må vi handle i tide, for hvis vi reagerer sent, så er det ofte alt for sent.
Moreover, we must act in time for, if we delay taking action, we may delay too long.
DanishDerudover er der, hr. formand, blevet talt meget om Europas troværdighed.
Apart from that, Mr President, a lot has been said about the credibility of Europe.