Dansk-engelsk oversættelse af "derunder"

DA

"derunder" engelsk oversættelse

DA

derunder {adverbium}

volume_up

Eksempelsætninger "derunder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe fleste virksomheder i Irland i denne sektor beskæftiger 80 ansatte eller derunder.
The majority of companies in Ireland in that sector would employ 80 people or less.
DanishDet er beklageligt, for så vidt som resultaterne af udviklingssamarbejdet lider derunder.
That is regrettable in that the effect of development cooperation will suffer.
Danish50 % valgdeltagelse og derunder er borgernes reaktion på denne utilfredsstillende situation.
Turnouts of under 50 % are their reaction to this deplorable state of affairs.
DanishVandet binder han i sine Skyer og Skylaget brister ikke derunder;
He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.
DanishDet kommer senere tilbage på markedet, bliver solgt billigt, og kvaliteten lider derunder.
It will be returned to the market later, sold cheaply, and the quality will be affected.
DanishJuridiske sager og efterforskning henhører netop ikke derunder.
Justice affairs and investigation are not part of them.
DanishThi Skabningen blev underlagt Forfængeligheden ikke med sin Villie men for hans Skyld som lagde den derunder
For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,
DanishFartøjer, der fisker i indre farvande, hvor de kun er til havs i 24 timer og derunder, bliver ikke pålagt nogen byrde.
There will not be a burden on vessels fishing in inshore waters where they are at sea no longer than 24 hours.
DanishNæsten 15 millioner virksomheder har 9 medarbejdere eller derunder, og i lidt mere end en million virksomheder arbejder der mellem 10 og 99 mennesker.
Almost 15 million firms have nine workers or less and just over one million firms employ between 10 and 99 people.
DanishIrland er enestående i den henseende, at vores kriterium for SMV-status i Den Europæiske Union er et gennemsnit på 250 ansatte eller derunder.
Ireland is unique in the sense that our criterion for SME status in the European Union is an average of 250 employees or under.
DanishDerunder falder således også lige, ikke-diskriminerende muligheder for adgang til domstolsprøvelse for borgere, virksomheder og ngo ' er.
Amendments have been brought in, for example, on defining priorities regarding environmental policy and public involvement in defining environmental policy.
DanishHan råbte med høj Røst: "Fæld Træet hug Grenene af afriv Løvet og spred Frugterne; Dyrene skal fly fra deres Bo derunder og Fuglene fra dets Grene!
He cried aloud, and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruit: let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches:!
DanishOg det er her problemet ligger: den givne definition er alt for upræcis, og det i en sådan grad, at forsvarets rettigheder og beskyttelsen af menneskeliv til tider lider derunder.
And that is the crux of the issue: the definition provided is imprecise to the extent that rights to defence and the protection of persons may well be open to threat.
DanishI betragtning af, hvor mange børn i teenage-alderen og derunder der bruger mobiltelefoner, er det vigtigt, at en sådan forskning iværksættes, så vi kan få nogle konkrete resultater.
Considering how many children in their teens and younger use mobile telephones, it is important that such research is started, so that we can have some specific conclusions.