Dansk-engelsk oversættelse af "destruktion"

DA

"destruktion" engelsk oversættelse

DA

destruktion {en}

volume_up
destruktion (også: udryddelse, udslettelse)

Eksempelsætninger "destruktion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOmkostningerne til destruktion af dyrene skal alene bæres af Det Forenede Kongerige.
The costs of the disposal of carcasses must be borne by the United Kingdom alone.
DanishDer bør i disse tilfælde ikke være tale om automatisk destruktion af fødevarepartier.
In those cases, the automatic destruction of batches should not be an option.
DanishDenne systematiske destruktion udrydder også de raske bærere af sygdommen.
This systematic destruction also disposes of healthy carriers of the disease.
DanishDet ser ud, som om idealet er en destruktion af Fællesskabets fiskerflåde.
It appears that the ideal is the destruction of the Community fishing fleet.
DanishFor det tredje støder destruktion af elfenben på en hel del modstand.
Thirdly, the idea of the destruction of ivory meets with considerable resistance.
DanishLad os se at få dem destrueret, og lad Europa deltage i denne destruktion!
Let us make sure that they are destroyed, and allow Europe to take part in their destruction.
DanishHvor meget slagteriaffald har hobet sig op til destruktion, og hvorledes bliver det opbevaret?
How much offal has accumulated for destruction and how is it being stored?
DanishØnsker vi at skabe alternativer til våben, vold og destruktion?
Do we want to develop alternatives to weapons, violence and destruction?
DanishVi har været vidne til en total destruktion af et unikt, anderledes og gammelt folkeslag.
We have seen the total destruction of a unique, distinctively different and ancient tribal people.
DanishDet ville være klogere at købe disse dyr til destruktion.
It would be more sensible to buy these animals in order to destroy the meat.
DanishMin kollega i Edinburgh, professor Salter, har udviklet en anordning til sikker destruktion af miner.
My colleague in Edinburgh, Professor Salter, has developed a device for destroying mines safely.
DanishDen fremturer med destruktion af fartøjerne og endda med ikke-finansiering af moderniseringen.
It persists in its Malthusianism tactics by scrapping boats and even by refusing to fund modernisation.
DanishSiden da har sygdommen bredt sig med foruroligende hast og medført destruktion af tusindvis af dyr.
Since then it has spread at a frightening rate, resulting in the destruction of thousands of animals.
DanishEn sådan destruktion ville komme de store industriproducenter, der har flyttet deres virksomhed til Brasilien, til gode.
Such a move would only benefit the large companies that have relocated to Brazil.
DanishDer er ikke kun mulighed for forbrænding, nu er der også en natriumhydrolysemetode til destruktion af kvæg.
Not only is there incineration but there is now a sodium hydrolysis method of dissolving cattle.
DanishDestruktion strider mod alle idéer om bæredygtig anvendelse.
Destruction goes against every notion of sustained use.
DanishDerved begår vi blot endnu et overgreb mod Guds skaberværk ved at foretage unødvendig nedslagtning og destruktion af dyr.
We will once again abuse God's creation if we slaughter and destroy animals unnecessarily.
DanishDet er naturligvis et sørgeligt kapitel, at vi nu stiller 700 millioner euro til rådighed til destruktion af kvæg.
Of course it is sad that we are currently allocating EUR 700 million to the destruction of cattle.
DanishVi skal bort fra overproduktion, fra støtte til overproduktion og fra støtte til destruktion af overproduktion.
We must move away from overproduction, the funding of overproduction, and the funding of the destruction of overproduction.
DanishDenne destruktion er uacceptabel, og der findes alternativer, f.eks. dem, der foreslås i beslutningsforslaget.
This level of destruction is not acceptable, and there are alternatives available, such as those included in our resolution.