Dansk-engelsk oversættelse af "desuden"

DA

"desuden" engelsk oversættelse

DA

desuden {adverbium}

volume_up
Desuden håber jeg, at subsidiaritetsprincippet omsider vil blive gennemført.
In addition, I hope that the principle of subsidiarity will at last be implemented.
Desuden skal programmet tilpasses situationen i sektoren eller sektorerne.
In addition, the programme must be tailored to the situation in the sector or sectors.
Desuden undertrykker den centrale magt i Rusland den nationale minoritet.
In addition, Russia's centralised power is oppressing a national minority.
Desuden befinder de pågældende vandreservoirer sig i særligt beskyttede områder.
Furthermore, the planned reservoirs are located in Special Protection Areas.
Desuden forkaster jernbanearbejderne Kommissionens ultraliberale retningslinjer.
Furthermore, the rail workers reject the ultra-liberal orientation of the Commission.
Denne registrering skal desuden være til rådighed på internet og være tilgængelig.
Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
Efter vores mening er indholdet i disse ændringsforslag desuden uacceptabelt.
Besides, in our opinion, these amendments are unacceptable in substance.
Desuden udgør Kommissionens forslag ikke en markedsbaseret mekanisme.
Besides, the Commission proposal is not a market mechanism.
Desuden skader illoyal handelspraksis tilliden til markedet.
Besides, unfair trading practices damage confidence in the market.
Desuden var der beklageligvis en fejl i afstemningen om Schaffnerbetænkningen.
Moreover, there was an unfortunate mistake in the vote on the Schaffner report.
Desuden afspejler partiorganisationerne den nationale kultur og mangfoldighed.
Moreover, the party organisations reflect national cultures and diversity.
Desuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
Moreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.

Eksempelsætninger "desuden" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDesuden er integrationen af medlemsstaternes lovgivning blevet betydeligt bedre.
In addition, the incorporation of laws in the Member States has greatly improved.
DanishVi har desuden studeret nogle rapporter om stålsektoren og skovbrugsindustrien.
We have also examined some reports devoted to the steel and forestry industries.
DanishDesuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
Moreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.
DanishDesuden er det forbundet med enorme komplikationer og meget, meget store risici.
Furthermore, it is fraught with enormous complications and very, very great risks.
DanishDesuden traf vi de kollektive foranstaltninger, jeg beskrev i mit åbningsindlæg.
In addition, we took the new collective steps I described in my opening statement.
DanishDesuden skal det undersøges, hvordan de forskellige lande kan tage fanger tilbage.
In addition, it is necessary to ascertain how countries can take prisoners back.
DanishDesuden oplever det russiske samfund en demografisk tragedie uden sammenligning.
What is more, Russian society has experienced an incomparable demographic tragedy.
DanishDesuden har vi i al for høj grad forsømt situationen for borgere i tredjelande.
Also, we have weakened the position of citizens of nonMember States far too much.
DanishDesuden modtager vi rigelige godtgørelser netop til dækning af sådanne udgifter.
Moreover, we already receive generous allowances for precisely those expenses.
DanishDenne registrering skal desuden være til rådighed på internet og være tilgængelig.
Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
DanishDesuden vil overvågningen af det indre marked udgøre en del af Etap-programmet.
Moreover, monitoring of the internal market will be part of the ETAP programme.
DanishDesuden er det meget vanskeligt at fastsætte de pågældende produkters oprindelse.
It is also very difficult to establish the origin of the products in question.
DanishDesuden er standarderne alene aldrig nok, fordi standarderne kan blive overtrådt.
Furthermore, standards alone are never enough because standards can be broken.
DanishDesuden skal vi som parlament overholde de forpligtelser, der blev indgået i 2001.
Moreover, we as Parliament must also meet the commitments entered into in 2001.
DanishDesuden skal vi samtidig iværksætte en reform af Europas sociale sikringssystem.
At the same time, we must tackle the reform of Europe's social security system too.
DanishDesuden ser kompromiset om pensionsalderen heller ikke ud til at være særlig godt.
Then the compromise on the age of retirement does not seem to be worthy either.
DanishDet fremgår desuden klart af den eksisterende lovgivning, hvor ansvaret ligger.
It is also very clear from the existing legislation where the responsibility lies.
DanishMen jeg skal desuden understrege, at iværksættelsen er blevet et kritisk punkt.
Better lawmaking relates not only to competitiveness, but also to citizenship.
DanishDesuden er samtlige navne på listen let identificerbare som arabisk-muslimske.
In addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/ Muslim.
DanishVi kan desuden iagttage en overordentlig glædelig tilstand i østersøfiskeriet.
Moreover, we can see that the Baltic fisheries are in exceptionally good shape.