Dansk-engelsk oversættelse af "det er en skam"

DA

"det er en skam" engelsk oversættelse

DA

det er en skam {adverbium}

volume_up
det er en skam
What a pity the Commissioner is not listening.
Hr. formand, det er en skam, at vores kollega må holde sin jomfrutale ved midnat for en tom sal.
Mr President, what a pity that the honourable Member had to make his maiden speech at midnight before an empty Chamber.
Det er en skam, at hr. de Miguel under sit besøg på det besatte Cypern ikke mødte chefen for den tyrkiske hær på stedet.
What a pity Mr de Miguel did not meet the commander of the Turkish forces when he visited the occupied part of Cyprus.
Det er en skam, at hjælpen kom forholdsvist sent i gang, det vil sige, det var det indtryk, man fik udad til.
Unfortunately, aid got under way relatively late in the day, at least according to the reports.
Desværre vil denne sag sandsynligvis endnu en gang forhindre vores ledere i at tage denne nye lærestreg alvorligt, og det er en skam.
Unfortunately, the other side of this issue is that, once again, our leaders will probably not take this new lesson seriously, and that is a shame.
det er en skam (også: desværre)
det er en skam

Eksempelsætninger "det er en skam" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er en skam, at den skal afhænge af den situation, som vi nu har kendskab til.
It is a shame that it is caused by a situation that we have recently experienced.
DanishDet er en skam, at De Forenede Stater har ment ikke at kunne deltage i aftalen.
It is a pity that the United States has felt unable to take part in the agreement.
DanishDet er en skam, at den indenlandske opposition er så svag og nationalistisk fordelt.
It is unfortunate that the internal opposition is so weak and so divided nationally.
DanishDet er en skam, at Bulgarien og Rumænien nu måske skal lide under dette.
It is a pity that Bulgaria and Romania may now suffer the consequences of this.
DanishDet er en skam, at vi ikke anvender IT-kommunikationen bedre i dette hus.
It is a disgrace that we do not make better use of IT communications in this House.
DanishDet er en skam, at forslaget til beslutning ikke stemmer overens med begrundelsen!
It is a shame the draft resolution departs from the premises of the explanatory statement.
DanishDet er en skam, for han har gjort et fremragende stykke arbejde i form af denne betænkning.
That is a pity because he has produced excellent work in the form of this report.
DanishDet er en skam, at formanden for Kommissionen er veget uden om dette.
I think it is a pity that the Commission President skated round this a little.
DanishDet er en skam, at konklusionerne fra topmødet i Lissabon ikke omfattede en tidsplan.
It was a pity that the Lisbon conclusions did not call for a timetable.
DanishAdams opfattelse af, at det er en skam, at det har varet så længe at få orden på dette her.
I share Mr Adam's view that it is a pity it has taken quite so long to sort it out.
DanishDet er en skam, at den nuværende konflikt er mellem nationer og kulturer.
It is a pity that the conflict of today is between nations and cultures.
DanishDet er en skam, at sådanne fejl opstår selv under det finske formandskab.
It is a pity that even during the Finnish Presidency these kinds of mistakes take place.
DanishDet er en skam, der blev spildt så megen tid, før de fælles principper var skrevet ned.
It is only regrettable that it has taken so long to put common principles down on paper.
DanishDet er en skam, at Rådet ikke er til stede, så det kan drages til ansvar.
It is a great shame that the Council is not here to be held to account.
Danishdet er en skam, at flere ting forhindrede, at dette potentiale blev fuldt udnyttet.
So it is a pity that a number of things prevented that potential from being fully realised.
DanishDet er en skam, at vi altid overdriver og ender med at latterliggøre de grundlæggende rettigheder.
It is a pity that we always go too far and end up ridiculing fundamental rights.
DanishDet er en skam, at EU ikke altid har været så beslutsomt i udbredelsen af dette synspunkt.
It is a shame that the EU has not always been so resolute in propagating this viewpoint.
DanishDet er en skam, at fru Mouskouri ikke kunne synge sin betænkning ud her i dag.
It is a pity Mrs Mouskouri could not have sung her report today.
DanishDet er en skam, at deres arbejde med denne betænkning er blevet forkastet af nogle medlemsstater.
This is a balanced piece of legislation and one which I feel happy to support.
DanishDet er en skam, at Parlamentet ikke kunne gengælde det med en tilsvarende tilstedeværelse.
It is a pity that Parliament could not reciprocate with an equivalent level of attendance.