Dansk-engelsk oversættelse af "Det Europæiske Miljøagentur"

DA

"Det Europæiske Miljøagentur" engelsk oversættelse

DA

Det Europæiske Miljøagentur {egennavn}

volume_up
1. politik
Det Europæiske Miljøagentur (også: EEA)
Det er efter vores opfattelse tilfældet med Det Europæiske Miljøagentur i København.
In our view, that is the case with the European Environment Agency in Copenhagen.
Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet
European Environment Agency -European environment information and observation network
I denne forbindelse kan man blot læse den seneste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur.
You only have to read the latest report from the European Environment Agency.

Eksempelsætninger "Det Europæiske Miljøagentur" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er efter vores opfattelse tilfældet med Det Europæiske Miljøagentur i København.
In our view, that is the case with the European Environment Agency in Copenhagen.
DanishDet Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet
European Environment Agency -European environment information and observation network
DanishI denne forbindelse kan man blot læse den seneste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur.
You only have to read the latest report from the European Environment Agency.
DanishIndtil dato har Det Europæiske Miljøagentur konstateret, at 30 % af europæerne er generet af støj.
These days, the European Environmental Agency notes that thirty percent of Europeans suffer from noise pollution.
DanishVi ved fra Det Europæiske Miljøagentur, at 87 % at grundvandet allerede har et for højt nitratindhold.
We know from the European Environment Agency that 87 % of groundwater already contains excessive nitrate concentrations.
DanishHr. formand, denne betænkning er et led i en femårig revision af Det Europæiske Miljøagentur, som har hjemme i København.
Mr President, this report is part of a five-year review of the European Environment Agency which is based in Copenhagen.
DanishDet Europæiske Miljøagentur i Danmark har allerede et vidtgående samarbejde med de nationale myndigheder i EU-landene.
The European Environment Agency in Denmark already cooperates extensively with the national authorities in the Member States.
DanishNår det gælder indikatorer for bæredygtighed, arbejder Det Europæiske Miljøagentur allerede sammen med Kommissionen om dette spørgsmål.
Regarding sustainability indicators, the European Environment Agency is already working with the Commission on the issue.
DanishMen ifølge rapporter fra Det Europæiske Miljøagentur forringes forholdene i kystzonen og dens ressourcer hele tiden.
However, according to the reports of the European Environmental Agency, conditions in the coastal zone and its resources continue to decline.
DanishDet Europæiske Miljøagentur
DanishJeg opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur til nøje at overvåge, at de nuværende og fremtidige direktiver overholdes.
I would urge the Commission and the European Environment Agency to be strict in monitoring compliance with the current and future directives.
DanishSamtidig vil det være nødvendigt, at Det Europæiske Miljøagentur effektivt overvåger gennemførelsen af denne lovgivning.
At the same time, it would be necessary to track the implementation of this legislation by means of effective monitoring by the European Environment Agency.
Danish- Hr. formand, Det Europæiske Miljøagentur konstaterede i sin beretning for 2004, at temperaturen i Europa var steget en grad over gennemsnitstemperaturen i resten af verden.
Basically, they are: the Cohesion Fund, the Regional Development Fund, the Rural Development Fund and so forth.
DanishTeksten er et politisk svar på konklusionerne i både beretningen om gennemførelsen og miljøberetningen fra Det Europæiske Miljøagentur.
The text is a political response to the conclusions in both the report on implementation and the environment report from the European Environment Agency.
DanishIfølge en vurdering fra Det Europæiske Miljøagentur forventes EU ' s drivhusgasemissioner at vokse med 6 % i perioden 1990 til 2010.
According to an estimate made by the European Environment Agency, greenhouse gas emissions in the EU are expected to increase by 6 % during the period 1990 - 2010.
DanishIfølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur har Europa i de sidste to år oplevet en klimaændring i en målestok, der ikke har været set i 5.000 år.
According to a report by the European Environment Agency, Europe has witnessed climate change in the past two years on a scale not seen for 5 000 years.
DanishDet Europæiske Miljøagentur har konkluderet, at uden en optrapning af indsatsen vil miljøbelastningerne fortsat overstige de menneskelige sundhedsnormer.
The European Environmental Agency has concluded that if efforts are not stepped up, the effects on the environment will continue to exceed the human safety standards.
DanishJeg vil dernæst gerne sige, at det jo ifølge data fra Det Europæiske Miljøagentur er afgørende at satse på skibstransport, hvis vi skal nedbringe CO2-emissionerne.
I shall say, first of all, that, according to data from the European Environment Agency, in order to reduce carbon dioxide emissions we must focus on maritime transport.
DanishUdvalget tilslutter sig åbenbart Kommissionens vurdering af, at det er urealisitsk at give Det Europæiske Miljøagentur flere store opgaver på nuværende tidspunkt.
Obviously the Committee agrees with the Commission assessment that it would be unrealistic to allocate the European Environmental Agency any major new tasks at the moment.
DanishVi må også erkende, at Det Europæiske Miljøagentur i København skal være med til at lokalisere problemerne og informere Kommissionen, så den kan skride hurtigt ind.
We also have to recognise that the Environment Agency set up in Copenhagen has a role in identifying problems and informing the Commission so that it can take rapid action.

Lignende oversættelser "Det Europæiske Miljøagentur" på engelsk

det artikel
English