Dansk-engelsk oversættelse af "Det Kaspiske Hav"

DA

"Det Kaspiske Hav" engelsk oversættelse

DA

Det Kaspiske Hav {egennavn}

volume_up
1. geografi
Det Kaspiske Hav (også: Kaspiske Hav)
Dets olieforekomster i Det Kaspiske Hav er - som allerede nævnt - større end Saudiarabiens.
As said earlier, its oil reserves in the Caspian Sea are larger than those in Saudi Arabia.
De amerikanske selskaber har vist interesse for olien i Det Kaspiske Hav i stedet for den i Den Persiske Golf.
American companies are interested in Caspian Sea oil as an alternative to Persian Gulf oil.
På den anden side er det i besiddelse af uvurderlige råstofkilder som olieforekomsterne i Det Kaspiske Hav.
The region also has enormous raw materials resources, such as the oil reservoir of the Caspian Sea.

Eksempelsætninger "Det Kaspiske Hav" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDets olieforekomster i Det Kaspiske Hav er - som allerede nævnt - større end Saudiarabiens.
As said earlier, its oil reserves in the Caspian Sea are larger than those in Saudi Arabia.
DanishBalkanregionen er også en vigtig rute til Mellemøstens energi i området omkring Det Kaspiske Hav.
The Balkan region is also an important route to the Middle East energy in the Caspian region.
DanishDe amerikanske selskaber har vist interesse for olien i Det Kaspiske Hav i stedet for den i Den Persiske Golf.
American companies are interested in Caspian Sea oil as an alternative to Persian Gulf oil.
DanishPå den anden side er det i besiddelse af uvurderlige råstofkilder som olieforekomsterne i Det Kaspiske Hav.
The region also has enormous raw materials resources, such as the oil reservoir of the Caspian Sea.
DanishIdéen om et fælles initiativ af samme art i et samarbejde med området omkring Det Kaspiske Hav bør ligeledes støttes.
We must also support the idea of an operation of the same type with the Caspian Sea region.
DanishOlie og gas fra Det Kaspiske Hav kan transporteres til Europa gennem Ukraine uden om andre lande.
Oil and gas from the Caspian Sea can be transported to Europe through Ukraine without involving any other countries.
DanishMange kommentatorer lader forstå, at det er en del af en strategi, der skal sikre adgang til olie fra Det Kaspiske Hav.
Many commentators suggest that it is part of the strategy to ensure access to oil from the Caspian Sea.
DanishRegionalpolitisk indgår Karabakh-konflikten også i det internationale pokerspil om olien i Det Kaspiske Hav.
In terms of regional politics, it is part of the international poker game for the oil resources in the Caspian Sea.
DanishHr. formand, hr. kommissær, Centralasien og Det Kaspiske Hav truer jo med at blive det 21. århundredes Balkan.
Mr President, Commissioner, there is a risk of Central Asia and the Caspian Sea becoming the Balkans of the 21st Century.
DanishGeorgien, Armenien og Aserbajdsjan ligger mellem Det Kaspiske Hav og Det Sorte Hav med både Iran, Tyrkiet og Rusland som nære naboer.
Georgia, Armenia and Azerbaijan sit between the Caspian and Black Seas, with both Iran, Turkey and Russia as near neighbours.
DanishLandet lider af forfærdelige økologiske problemer i Det Kaspiske Hav som følge af ddt og giftige afløvningsmidler, der anvendes i bomuldsproduktionen.
It suffers from terrible ecological problems in the Caspian Sea as a result of DDT and toxic defoliants used in cotton farming.
DanishHvis vi f.eks. ser på regionen omkring Det Kaspiske Hav, finder vi, at det har et formidabelt oliepotentiale, der potentielt kan føre til stor velstand.
For example, if we look at the Caspian Sea region, we find that it has tremendous oil potential leading potentially to great prosperity.
DanishMan må imidlertid huske på, og det er ikke ligefrem kommet frem her, at man var ved at oprette en separat muslimsk stat mellem Det Kaspiske Hav og Sortehavet.
However, we must remember that nobody has mentioned here that a separate Muslim state was being created between the Caspian and Black Seas.
DanishVi lægger også behørig vægt på miljøsituationen i og omkring Det Kaspiske Hav, idet det er den største saltvandssø i verden, men også en af de rigeste oliereserver.
This was done last June and since then we have been preparing proposals for draft action plans with each of the three countries concerned.
DanishDet drejer sig slet og ret også om geostrategiske positioneringer i forbindelse med adgangen til olie- og gasreserverne i Kaukasus og rundt om Det Kaspiske Hav.
It is also quite clearly a question of geo-strategical manoeuvrings for access to the oil and gas reserves in the Caucasus and around the Caspian Sea.
DanishPå den anden side er vores leverandørlande Rusland, Algeriet, Libyen og landene omkring det Kaspiske Hav, hvis stabilitet ligger EU på sinde.
On the other hand, the countries supplying us are Russia, Algeria, Libya, and the countries around the Caspian Sea, the stability of which is a matter of concern to the EU.
DanishDette land ligger i en del af verden, hvor store strategiske og energimæssige interesser støder sammen, det ligger ud til Det Kaspiske Hav og har store gasreserver.
This country is located in a part of the world where great strategic and energy interests meet, as it borders the Caspian Sea and has huge reserves of gas.
DanishBåde i Afrika og i Mellemøsten, i Kaukasus-området og rundt om Det Kaspiske Hav befinder vi os midt i kampene om fordeling af de resterende ressourcer på jorden.
We find ourselves in the thick of struggles over the distribution of the Earth's resources in Africa, the Middle East, the Caucasus area and around the Caspian Sea.
DanishOliereserverne i Det Kaspiske Hav er større end Saudiarabiens, og også dets industri, landbrug og tjenesteydelsessektor rummer gode muligheder for udvikling.
The oil reserves in the Caspian Sea are greater than those of Saudi Arabia, and the country's industrial, agricultural and services sectors offer good opportunities for development.
DanishHr. formand, præcist som den forrige taler sagde, har de seneste uger vist, at den reelle dimension i Kaukasus er væsentlig større og også omfatter hele Det Kaspiske Hav.
Mr President, just as the previous speaker stated, the last few weeks have shown that the actual scale of things in the Caucasus is considerably greater and also encompasses the entire Caspian Sea.

Lignende oversættelser "Det Kaspiske Hav" på engelsk

hav substantiv
English
det artikel
English