Dansk-engelsk oversættelse af "det kommer an på"

DA

"det kommer an på" engelsk oversættelse

DA

det kommer an på [eksempel]

volume_up
det kommer an på (også: det afhænger af)
Det vil sige, det kommer an , hvad vi bruger penge på.
In other words, it depends on how we spend the money.
Om det var et stock eller kun et produit, som måske først befandt sig i produktionsprocessen, er i så tilfælde ligegyldigt, det kommer an tidspunktet.
Whether it was a stock or a product that is perhaps only in the production process is therefore irrelevant, it depends on the timing.

Eksempelsætninger "det kommer an på" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kommer an finjusteringen, det kommer til dels også an på informationer.
What it comes down to is fine-tuning, and to some extent, to information too.
DanishMen det, det kommer an , er jo fyldet, indhyllingen bliver Europa ikke mæt af.
But it is the filling that matters; Europe will not be satisfied with just an empty case!
DanishDet afgørende er, som kommissæren sagde, at det kommer an praksis og på gennemførelsen.
What is decisive, as the Commissioner has said, is actual practice and implementation.
DanishDet er resultaterne, det kommer an , ikke retningslinjerne eller en række topmøder.
It is results that matter, not guidelines or a succession of summits.
DanishJeg har en anden mening end De, men det er jo ikke det, det kommer an her.
I take a different view from you, but that is not the point here.
DanishDet, det kommer an , er at bringe arbejdet til de steder, hvor arbejdsløsheden er højest.
It is important to take the work where unemployment is at its highest.
DanishMen det er ikke længere det, det kommer an på dette område ".
In this area, however, we have left this code of ethics far behind. '
DanishDet, det kommer an , er en hurtig tilrådighedsstillelse - og det har jeg hørt igen og igen - af finansielle midler.
The bottom line - I have been told time and again - is that money is needed, and needed fast.
DanishDet vil sige, det kommer an , hvad vi bruger penge på.
In other words, it depends on how we spend the money.
DanishDet er altså ikke størrelsen af de beløb, der stilles til rådighed, men først og fremmest projekternes kvalitet, det kommer an .
So it is not a question of the amount of money made available but mainly of the quality of the projects.
DanishDet kommer an menneskene, ikke på køretøjet.
DanishEngland og det kontinentale Europa adskiller sig på rigtigt mange områder, og det er netop disse forskelle, det kommer an i dette forenede Europa!
England and continental Europe differ in many respects, and it is these very differences that matter in our united Europe.
DanishDen tidligere taler understregede endnu en gang meget tydeligt det, det kommer an , når vi taler om det europæiske landbrugs konkurrencedygtighed.
Mr Funke has just given a very clear explanation of what is important in relation to the competitiveness of European agriculture.
DanishDet er ikke metoden, det kommer an , men resultaterne, og vi må derfor gøre vores yderste for at gennemføre det, som vi er blevet enige om.
It is the successes, not the means of achieving them, that matter, and we must therefore do our utmost to implement what we have agreed.
DanishOm det var et stock eller kun et produit, som måske først befandt sig i produktionsprocessen, er i så tilfælde ligegyldigt, det kommer an tidspunktet.
Whether it was a stock or a product that is perhaps only in the production process is therefore irrelevant, it depends on the timing.
DanishOver for usikre perspektiver og en vis rådvildhed, for ikke at sige en vis manglende beslutsomhed i vores lande, er det tonen, det kommer an .
Given the uncertain prospects, and the indecisiveness - not to say positive lack of commitment - on the part of our countries, they appear to be making all the effort.
DanishDet er indholdet, det kommer an , og indholdet skal være, at en højtidelig erklæring ikke bliver afgivet til brug for ophøjede mål, men til brug for konkrete handlinger.
The content is what makes the difference – it must state that the solemn declaration being made is one not of noble objectives, but of concrete action.
DanishDet kommer an , at Kommissionen sørger for, at menneskerettighedsklausulen i traktaterne fyldes med liv, og at den ikke konstant fortæller os, hvorfor økonomiske interesser er vigtigere.
Here, the Commission must breathe life into the human rights clause in the treaties and not keep telling us why economic interests come first.