Dansk-engelsk oversættelse af "det ukendte"

DA

"det ukendte" engelsk oversættelse

EN
DA

det ukendte {substantiv}

volume_up
det ukendte
Ekstreme partier udnytter udvidelsen i deres politik og spiller på menneskers frygt for det ukendte.
Extremist parties are exploiting enlargement in their policies and playing upon people's fear of the unknown.
Mange mennesker er imod forandringer, fordi de er bange for det ukendte.
Many people are resistant to change because of the fear of taking that step into the unknown.
Konferencen var med til at sætte fornyet fokus på racismespørgsmålene, som hovedsagelig skyldes uvidenhed og frygten for det ukendte.
It helped refocus governments ' attention on issues of racism, which is based largely on ignorance and a fear of the unknown.

Eksempelsætninger "det ukendte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDisse er næsten ukendte i Det Forenede Kongerige, men meget udbredte på Kontinentet.
These are almost unknown in the UK, though prevalent on the Continent.
DanishMange mennesker er imod forandringer, fordi de er bange for det ukendte.
Many people are resistant to change because of the fear of taking that step into the unknown.
DanishI henhold til et ordsprog hersker der en frygt for det ukendte.
Nor will it remind the UK that our rights and freedoms are our birthright.
DanishDet er ikke ukendte magter, der står bag den situation, vi befinder os i, men derimod Formandskonferencens beslutning.
This situation has been brought about not by ghosts, but by the Conference of Presidents.
DanishEkstreme partier udnytter udvidelsen i deres politik og spiller på menneskers frygt for det ukendte.
Extremist parties are exploiting enlargement in their policies and playing upon people's fear of the unknown.
DanishDet er således vores paradoksale opgave at sætte nogle grænser i det store ukendte område, vi står over for.
We, therefore, have the paradoxical task of setting limits in the vast reaches of the unknown that lies before us.
DanishÅrsagen er det hidtil ukendte opsving i sportens popularitet gennem de seneste årtier, og naturligvis de store belønninger, der følger med.
I have never used performance-enhancing drugs and I do not want my children to become the victims of cheats.
DanishJeg mener stadig, at vi bevæger os ind i det ukendte med unødig hast og uden et klart overblik over virkningerne på længere sigt.
I still believe we are going forward into the unknown with undue haste and without clear knowledge of the longterm effect.
DanishKonferencen var med til at sætte fornyet fokus på racismespørgsmålene, som hovedsagelig skyldes uvidenhed og frygten for det ukendte.
It helped refocus governments ' attention on issues of racism, which is based largely on ignorance and a fear of the unknown.
DanishDisse muligheder er dog for det meste ukendte, og Kommissionen mener derfor, at det er nødvendigt at gøre opmærksom på dem og belyse deres omfang.
These opportunities are not widely known and the Commission therefore believes they should be promoted and their scope clarified.
DanishSelv om der foreligger dokumentation for, at genetisk modificerede fødevarer er sikre, er folk usikre på indvirkningen på miljøet og det klart ukendte.
Although the evidence suggests that GM foods are safe, people are unsure about the environmental impact and the obvious unknown.
DanishDet var med de ukendte, men sidenhen anerkendte heltes blod, at de to ord " frihed " og " retfærdighed " blev malet på Europas himmel.
It was with their blood that the unknown but, since then, recognised heroes painted the two words, ‘ freedom’ and ‘ justice’ onto the skies of Europe.
DanishHvis det ledsages af gode rammeforanstaltninger, behøver der overhovedet ikke eksistere nogen angst for det nye ukendte i forbindelse med det sidste og definitive skridt hen imod euroen.
If it is based on sound framework measures, there is no need for initial hesitation before taking the final and definitive step towards the euro.
DanishFru formand, i øjeblikket ser vi krystalliseringen af de to tendenser, som menneskeheden altid strides om: Angsten for det ukendte og udfordringen i det uudforskede land.
At present, the two tendencies between which humanity has always vacillated are in the process of crystallizing: fear of the unknown and the challenge of discovering new lands.
DanishSådan en sund kappestrid bliver imidlertid ikke til så meget, så længe beskæftigelsespolitikken og den såkaldte Luxembourg-proces er så ukendte, som det faktisk er tilfældet.
There will not, however, be very much of that healthy competition as long as employment policy and the 'Luxembourg process ' are as unfamiliar to people as they are at present.
DanishTo horisontale aspekter - nemlig udviklingsrisici, som er ukendtedet tidspunkt, hvor produktet bliver markedsført, og finansielle begrænsninger - vil blive behandlet særligt grundigt.
Two horizontal aspects - development risks unknown at the time when the product is marketed, and financial ceilings - will need to be looked at particularly carefully.
DanishÅbningen mod andre kulturer og kendskab til vores europæiske naboers traditioner er et afgørende middel til at bekæmpe intolerancen og racismen, der har sin rod i angsten for det ukendte.
Opening up to other cultures and finding out about the traditions of our European neighbours are essential ways of combating intolerance and racism engendered by fear of the unknown.

Lignende oversættelser "det ukendte" på engelsk

det artikel
English
det gør ikke noget
det er rigtigt interjektion
det gør ondt
det var ærgerligt
English
det rene barnemad substantiv
English
det der pronomen
English
det kommer an på
det afhænger af
det der tæller adverbium
det er din fejl
det er lige meget
det forjættede land substantiv
det gå an