Dansk-engelsk oversættelse af "det var på tide"

DA

"det var på tide" engelsk oversættelse

DA

det var på tide [eksempel]

volume_up
det var på tide
Hr. formand, for at fatte mig i korthed vil jeg sige, at det var tide, betænkningen fra Pex kom på plenum.
Mr President, I will say briefly that it was about time Mr Pex's report came before the House.

Eksempelsætninger "det var på tide" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet var tide, at vi nåede frem til dette, for vi har overskredet den fastsatte dato.
It was due time to reach it, because the deadline had been passed.
DanishJeg tror faktisk, at det var tide, at Kommissionen greb ind i støtteordningen for hør og hamp.
I think it is indeed time that the Commission intervened in a support regulation for flax and hemp.
DanishDet er for øvrigt takket være det, at jeg opdagede, at det var tide, at jeg gik til mødesalen for at stemme.
And it was thanks to that that I realised it was time to come to the Chamber to vote.
DanishHr. formand, for at fatte mig i korthed vil jeg sige, at det var tide, betænkningen fra Pex kom på plenum.
Mr President, I will say briefly that it was about time Mr Pex's report came before the House.
DanishJeg mener også, at det var tide, for kendskabet til, hvad der er nødvendigt, har længe været til rådighed.
I believe that this was also timely, as what we know to be necessary has long been an item on the agenda.
DanishRådsformanden sagde selv, at det var tide, at man begyndte at tackle dette spørgsmål på en lidt mere seriøs måde.
The President-in-Office has himself said that it is time to start tackling this matter more seriously.
DanishDet var tide at indhente dette efterslæb.
DanishDet var tide, at man før overgangen til euroen gjorde sådanne handlinger i modstrid med forbrugernes interesser strafbare.
It was time, before the introduction of the euro, to make such practices wrong, for they are not in the interests of the consumer.
DanishJeg mener, det var tide at vende tilbage til en BSE-relateret, hensigtsmæssig diskussion og virkelig udtømme alle videnskabelige muligheder.
I believe it is time to return to an objective discussion focused on BSE and to explore seriously every possible scientific avenue.
DanishHr. formand, mine damer og herrer, jeg synes virkelig, at det var tide, at en harmonisering af selskabsbeskatningen i EU blev sat på dagsordenen.
Mr President, ladies and gentlemen, I see the arrival, as a topic on our order of business, of the topic of the Europe-wide harmonisation of business taxation.
DanishEfter den skuffende valgdeltagelse ved det sidste valg til Europa-Parlamentet vedtog Det Europæiske Råd i juni, at det var tide at tage dette emne op igen.
Following the disappointing turnout at the last European parliamentary elections, the June European Council decided it was time to return to this matter.
DanishDet var tide, at Kommissionen udarbejdede og fremlagde for Europa-Parlamentet en betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union.
It was high time the Commission drafted and presented to the European Parliament a report on equality of opportunity between men and women in the European Union.