Dansk-engelsk oversættelse af "detaljeringsgrad"

DA

"detaljeringsgrad" engelsk oversættelse

DA

detaljeringsgrad {en}

volume_up
detaljeringsgrad
Men det direktiv, som vi i dag skal være med til at godkende, viser, hvorfor det egentlig er nødvendigt med denne detaljeringsgrad.
However, the directive which we are to be involved in approving today shows why that degree of detail really is necessary.
Hr. formand, et kort spørgsmål fører undertiden til et længere svar, så jeg undskylder på forhånd for noget, som uundgåeligt må være en ret så stor detaljeringsgrad i svaret til det ærede medlem.
Mr President, a short question sometimes provokes a lengthy answer so I apologize in advance for what must unavoidably be a fair degree of detail in response to the honourable Member.
detaljeringsgrad

Eksempelsætninger "detaljeringsgrad" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVores kommunikations rettidighed og detaljeringsgrad er uden sammenligning.
The timeliness and the detail of our communication are without comparison.
DanishDet er en unødvendig høj detaljeringsgrad.
DanishMen det direktiv, som vi i dag skal være med til at godkende, viser, hvorfor det egentlig er nødvendigt med denne detaljeringsgrad.
However, the directive which we are to be involved in approving today shows why that degree of detail really is necessary.
DanishHans omfattende erfaringer inden for dette område fremgår klart af betænkningens detaljeringsgrad og høje kvalitet, og jeg takker ham for det.
His extensive experience in this area is evident from the detail and the high quality of this report, and I thank him for that.
DanishSom følge af denne forordnings detaljeringsgrad og komplikationer var det aldrig muligt at nå vores udgiftsmål i 2000.
It was never a possibility, considering the detail and the complications of this regulation, that our objectives for spending in the year 2000 could be achieved.
DanishInstitutionerne vil anvende forskellige metoder afhængigt af, hvilken detaljeringsgrad de ønsker - deres risikostyringsteknikker osv.
Different approaches will be used by institutions depending upon the level of sophistication they wish to adopt - their risk management practices and so on.
DanishHan ville være et sted, hvor de involverede kunne henvende sig, hvad enten det drejer sig om uforholdsmæssigt stor detaljeringsgrad eller om kvalitetsstandarder.
He would be a point of contact for those affected, either by being asked to provide disproportionate detail or by quality requirements.
DanishDer er imidlertid en række andre ændringsforslag, som jeg ikke kan acceptere enten af tekniske årsager, eller fordi deres detaljeringsgrad er i modstrid med formålet med rammedirektivet.
However, there are a number of other amendments which I cannot accept, either for technical reasons or because their detailed nature runs counter to the purpose of the Framework Directive.
DanishHr. formand, et kort spørgsmål fører undertiden til et længere svar, så jeg undskylder på forhånd for noget, som uundgåeligt må være en ret så stor detaljeringsgrad i svaret til det ærede medlem.
Mr President, a short question sometimes provokes a lengthy answer so I apologize in advance for what must unavoidably be a fair degree of detail in response to the honourable Member.
DanishEt af de største kritikpunkter mod EU i Storbritannien er, at det lader til at gå videre, end det var hensigten, da det blev tildelt kompetence, både i detaljeringsgrad og anvendelsesområde.
One of the great criticisms of the EU in Britain is that it appears to go beyond what was intended when competences were granted to it, both in depth of detail and in scope of application.