Dansk-engelsk oversættelse af "dette"

DA

"dette" engelsk oversættelse

EN
DA

dette {pronomen}

volume_up
dette (også: denne)
Der er ingen hindring i det mindste fra ECB ' s side for at udføre dette arbejde.
There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.
Det vil vi godt forhindre, og derfor forhandler vi om dette spørgsmål i dag.
That is something we want to prevent, and that is why we are having this debate today.
Mange tak, og jeg beklager dybt, at jeg skal forlade dette fantastiske Parlament.
Thank you very much indeed and I regret very much that I am leaving this great Parliament.

Eksempelsætninger "dette" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
DanishDette panel viser værktøjer og filtre til tilpasning af de viste søgeresultater.
This panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
DanishJeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
DanishMange tak, hr. formand for Rådet, for dette meget udførlige og informative svar.
Thank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
DanishOg ikke blot varer dette mirakel ikke evigt, men det er heller ikke bæredygtigt.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DanishI en vis forstand faldt vi tilbage til de bilaterale politikker på dette område.
To some extent, we made do with our bilateral policies in order to achieve this.
DanishDette vil vi basere på de to organisationers erfaringer på disse politikområder.
We will base this on both our organisations ' experiences in these policy areas.
DanishMange dyrevelfærdsgrupper, som er meget bekymrede over dette, har kontaktet mig.
Many animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
DanishDette er et meget alvorligt spørgsmål, som formandskabet ser meget alvorligt på.
This is a very serious matter and one which the presidency takes very seriously.
DanishJeg finder, at der i betænkningen søges givet et positivt svar på dette problem.
I think that the report attempts to provide a positive response to this problem.
Danishdette punkt var Kommissionen imidlertid uenig med undervisningsassistenterne.
On this point, however, the Commission was not in agreement with the assistants.
DanishDen uundgåelige konsekvens af dette er, at Parlamentet bliver til et stemmested.
Parliament is becoming a voting parlour, and this is the inevitable consequence.
DanishJeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
DanishHvad indholdet angår, er vi naturligvis for dette fællesskabsinitiativ Leader +.
In essence, we are, of course, in favour of this LEADER + Community Initiative.
DanishFru formand - De har sagt det mange gange - dette er et meget alvorligt problem.
Madam President, you have said several times that this is a very serious problem.
DanishKommissionen selv siger, at dette forslag skal gennemføres omkostningseffektivt.
The Commission itself says that the proposal can be implemented cost effectively.
DanishVi kan kun gøre noget ved dette problem, hvis vi handler på internationalt plan.
We can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
DanishJeg ønsker at få det, for Parlamentet skal handle i henhold til dette resultat.
I would like to receive it because this Parliament will have to act accordingly.
DanishMed denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
Today, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
DanishHvis dette ikke forstås i medlemsstaterne og Kommissionen, kan man kun undre sig.
If the Member States and the Commission do not realise this, it is very strange.