Dansk-engelsk oversættelse af "dieselolie"

DA

"dieselolie" engelsk oversættelse

DA

dieselolie {en}

volume_up
dieselolie
Vedrørende dieselolie er hovedproblemet dens svovlindhold.
As regards diesel fuel, the first difficulty lies in the sulphur content.
Emissioner fra motorkøretøjer - Kvaliteten af benzin og dieselolie
Motor vehicle emissions - Quality of petrol and diesel fuels
Kvaliteten af benzin og dieselolie - Emissioner fra motorkøretøjer - Luftforurenende emissioner - Brændstoføkonomi
Petrol and diesel quality - motor vehicle emissions - atmospheric emissions - fuel economy
dieselolie
Vedrørende dieselolie er hovedproblemet dens svovlindhold.
As regards diesel fuel, the first difficulty lies in the sulphur content.
Kommissionen foreslår, at før 2011 skal både benzin og dieselolie praktisk taget være svovlfri.
The Commission proposes that by 2011 both petrol and diesel fuel should, for all practical purposes, be sulphur-free.
Vi var især uenige med olieindustrien om, hvorvidt der var behov for lavere svovlindhold i benzin og dieselolie.
We quarrelled particularly with the oil industry about whether there was a need to lower sulphur levels in petrol and diesel fuel.

Eksempelsætninger "dieselolie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVedrørende dieselolie er hovedproblemet dens svovlindhold.
As regards diesel fuel, the first difficulty lies in the sulphur content.
DanishEmissioner fra motorkøretøjer - Kvaliteten af benzin og dieselolie
Motor vehicle emissions - Quality of petrol and diesel fuels
DanishJeg støtter også det foreslåede direktiv til fremme af kvaliteten af benzin og dieselolie i Europa.
I also support the proposed directive to improve the quality of petrol and diesel fuels in Europe.
DanishKvaliteten af benzin og dieselolie - Emissioner fra motorkøretøjer - Luftforurenende emissioner - Brændstoføkonomi
Petrol and diesel quality - motor vehicle emissions - atmospheric emissions - fuel economy
DanishKommissionen foreslår, at før 2011 skal både benzin og dieselolie praktisk taget være svovlfri.
The Commission proposes that by 2011 both petrol and diesel fuel should, for all practical purposes, be sulphur-free.
DanishVi går naturligvis ind for at forbedre kvaliteten af benzin og dieselolie for at beskytte miljøet.
We are, of course, in favour of improving the quality of petrol and diesel fuels in order to protect the environment.
DanishForbedring af kvaliteten af benzin og dieselolie er en afgørende faktor for en teknisk forbedring af køretøjerne.
Improving the quality of petrol and diesel is an essential factor in the technological improvement of vehicles.
DanishVi har forkastet forslaget og stemt imod ethvert ændringsforslag, som vil give anledning til forøgelse af afgiften på dieselolie.
We rejected this proposal, voting against any amendment that would lead to an increase in tax on diesel.
DanishBlyfri benzin og dieselolie, der sælges efter 1. januar 2000, skal også leve op til de nye miljøspecifikationer.
Moreover, unleaded petrol and diesel sold after 1 January 2000 will also have to comply with the new environmental specifications.
DanishVi var især uenige med olieindustrien om, hvorvidt der var behov for lavere svovlindhold i benzin og dieselolie.
We quarrelled particularly with the oil industry about whether there was a need to lower sulphur levels in petrol and diesel fuel.
DanishDen væsentlige rolle, som dieselolie spiller for reduktionen af emissioner fra dieselmoterer, er ligeledes blevet fremhævet.
It has also been proven that diesel oil has an important role to play in reducing exhaust emissions from diesel engines.
DanishKvaliteten af benzin og dieselolie
DanishDet er derfor rimeligt at gennemføre en tilnærmelse af punktafgiftsstrukturen for dieselolie og benzin.
At all events, it is important from the outset to stress in public information the ultimate objective of internalising the external costs of transport.
DanishSpørgsmålet er især, om målværdierne for svovl udtrykt i ppm for benzin og dieselolie stadig er for høje, nemlig henholdsvis 200 og 350?
In particular, are the target values for sulphur in parts per million for petrol and diesel vehicles still too high at 200 and 350?
DanishVi ville ikke have noget imod, at store transportvirksomheder inden for landevejstransporten, som har et stort forbrug af dieselolie, pålægges højere afgifter.
We would not see anything wrong with large road haulage companies, which are major diesel consumers, being taxed more.
DanishSom allerede nævnt bliver det med denne nye ændring forbudt at sælge benzin og dieselolie med et svovlindhold på over 10 mg / kg efter 2005.
As we heard, this amendment will mean that trade in diesel and petrol with a sulphur content exceeding 10mg/ kg will be banned from 2005.
DanishDerefter trak de fiskene ud af lastbilerne, overhældte dem med dieselolie eller lignende for at gøre dem totalt ubrugelige og fremsatte trusler.
They then removed the fish from the lorries and sprayed it with diesel oil or similar products in order to damage it permanently, while uttering threats.
DanishDet afhjælper derfor ikke problemet med konkurrenceforvridning på markedet for godstransport, der stammer fra de store forskelle inden for afgifterne på dieselolie i medlemsstaterne.
Madam President, on 27 October 2003, after more than six years of negotiation, the Council adopted the energy tax directive.
DanishDet er klart, at konkurrenceforvridningerne som følge af de meget store forskelle inden for punktafgifter på dieselolie i medlemsstaterne er en trusel mod det indre markeds funktion.
However, the debates in the Committee on Economic and Monetary Affairs have also shown that there is wide recognition of the existence of such distortions.
DanishEndelig vil jeg gerne, at man, stadigvæk af økonomiske grunde, ikke lægger sig fast på alt for korte frister for at mindske svovlindholdet, dels i tunge brændselsolier, dels i dieselolie.
Finally, still for economic reasons, I would like reasonable deadlines for the reduction of sulphur levels to be fixed for heavy fuel oil and diesel fuel.