Dansk-engelsk oversættelse af "differentiere"

DA

"differentiere" engelsk oversættelse

DA

differentiere {verbum}

volume_up
differentiere (også: skelne)
Det er måske et kendemærke for politisk intelligens, at vi viser evne til at differentiere.
Perhaps it is a sign of political intelligence if for once we show the ability to differentiate.
Det faktum, at forhandlingerne først starter med FYROM, er et bevis på, at vi kan og vil differentiere.
The very fact that negotiations are beginning first with FYROM, before all the others, is evidence that we can and do differentiate.
Det er meningen på denne måde i højere grad at differentiere udvælgelsesprøverne.
The aim is thus to achieve more differentiated competitions.
differentiere (også: kendetegne, skelne, sondre)

Eksempelsætninger "differentiere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er meningen på denne måde i højere grad at differentiere udvælgelsesprøverne.
The aim is thus to achieve more differentiated competitions.
DanishDet er måske et kendemærke for politisk intelligens, at vi viser evne til at differentiere.
Perhaps it is a sign of political intelligence if for once we show the ability to differentiate.
DanishDet er uklart, om det tidligere forslag om at differentiere kommissærernes status skal opretholdes.
It was unclear as to whether the earlier proposal to grant the Commissioners unequal status is to remain in force.
DanishDet er vigtigt, og nødvendigt, at differentiere.
Members said that there are still a lot of concerns.
DanishPå den anden side må et hastigt voksende EU differentiere internt og anvende en tættere samarbejdsprocedure.
As enlargement progresses the EU’ s Wider Europe Policy and Neighbourhood Policy will become ever more important.
DanishDet faktum, at forhandlingerne først starter med FYROM, er et bevis på, at vi kan og vil differentiere.
The very fact that negotiations are beginning first with FYROM, before all the others, is evidence that we can and do differentiate.
DanishFor det andet vil euroen også være en løsning for adskillige lande, som gerne vil begynde at differentiere reserverne som sådanne.
Secondly, the euro will offer an answer to several countries who would like to differentiate reserves more.
DanishDet er tværtimod nødvendigt at forbedre de små producenters situation og differentiere støtten efter størrelse.
What is needed is an improvement in the situation of small producers, differentiating support according to the size of the farm.
DanishEt kompromis med hensyn til anvendelsesområdet kunne være at differentiere tærskelværdierne efter de forskellige reguleringsområder.
A compromise as regards the scope might be to modify the threshold values according to the respective regulatory areas.
DanishDer må man vel kunne differentiere.
DanishVi kender rapporterne og ved, at man her også skal differentiere ved bedømmelsen af de allergifremkaldende elementer.
We are familiar with the reports and aware that we also have to differentiate between various allergenic elements in assessing the matter.
DanishDet vil sige, at man skal differentiere mellem situationen i industriområderne og i de tyndt befolkede områder.
It should also mean promoting access, especially in outlying regions, in regions with a geographical disadvantage, that is, also in mountainous regions.
DanishDette er blot et eksempel på, at man må differentiere samarbejdet inden for den store heterogene skare, som de 70 AVSlande udgør.
That is only one example of how cooperation must be differentiated within the large heterogeneous group made up of the 70 ACP countries.
DanishJeg var som ordfører imod at gå ud over den organiserede kriminalitet, fordi jeg mener, at det så bliver meget vanskeligt at differentiere.
As rapporteur I was against going beyond organized crime because I believe otherwise it would be very difficult to differentiate.
DanishDe kan ikke kun som hidtil differentiere på kvantiteten, men også på kvaliteten og i fremtiden også på prisen.
Not only, as they did before, can they differentiate quantities, but now also in terms of quality and, in future, they will be able to do so as regards prices.
Danish(Du kan læse mere om alle de variabler, du kan bruge til at differentiere mellem kampagnerne, under De fem dimensioner ved kampagnesporing).
(If you'd like to learn about all of the variables you can use to differentiate campaigns, read The five dimensions of campaign tracking.)
DanishDet vil sætte os i stand til at skabe en identitet for Europa, og det vil medvirke til at differentiere EU fra resten af den moderne verden.
That Africa strategy should lend our African policies coherence and consistency in the common foreign and security policy and in trade and development.
DanishVi har fra vores side forsøgt på den ene side at yde en vis hjælp, men på den anden side også at bidrage til at differentiere diskussionen lidt.
For our part, we have tried, on the one hand, to lend a degree of support, but also, on the other, to contribute to differentiation as regards this discussion.
DanishFor fremtiden skal man spare, differentiere, øge forsyningssikkerheden og tage udgifter og fordele i betragtning, og ikke blot de kortsigtede udgifter og fordele.
In the future, we must save, diversify, increase security of supply and assess costs and benefits, and not just short-term costs and benefits.
DanishPå denne måde er betænkningen selv blevet et dokument for, at europæisk retspraksis lader sig differentiere og tillige for, at en ny kooperativ retskultur er ved at opstå.
The report itself is thus a testament not only to the diversity of European legal practice but also to a new, cooperative legal culture.