Dansk-engelsk oversættelse af "diktatorisk"

DA

"diktatorisk" engelsk oversættelse

DA

diktatorisk {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "diktatorisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet drejer sig om et diktatorisk terrorregime i Baghdad, det er der ingen tvivl om.
There is no doubt that the regime in Baghdad is a dictatorship based on terror.
DanishMan ofrede professor Buttiglione, og De accepterede en diktatorisk forfatning.
You sacrificed Professor Buttiglione, and you agreed to a dictatorial Constitution.
DanishDen Europæiske Union kan ikke indtage en hårdhændet, diktatorisk position.
The European Union cannot take a heavy-handed, dictatorial position.
DanishIngen skal sige, at Europa-Parlamentet ikke utvetydigt fordømmer et diktatorisk regime.
Let nobody say that Parliament has wavered in its unequivocal condemnation of a dictatorial regime.
DanishSamtidig er landet frygtelig begrænset og diktatorisk i sin politik.
At the same time, the country is incredibly oppressive and dictatorial in its political policy.
DanishOg for det andet har vi skabt et diktatorisk og udemokratisk regime.
And secondly, we created an autarchic and anti-democratic system.
DanishDe begærede og berettigede beløb reduceres systematisk og diktatorisk.
The sums which are being claimed, and which are justified, are systematically reduced on an arbitrary basis.
DanishDet er en typisk diktatorisk måde for USA at reagere på, når deres handelsinteresser er i fare.
It seems to me to be typical of the high-handed way in which it behaves when its trade interests are at stake.
DanishMan kan åbenbart etablere et strategisk forhold til et udemokratisk land, et diktatorisk land.
Obviously it is possible to maintain a strategic relationship with an undemocratic country, with a dictatorship.
DanishHvis Kommissionen og Rådet lader hånt om Parlamentets ønsker, vil vi få et diktatorisk bureaukrati.
If the Commission and the Council flout the wishes of this Parliament, then we will have dictatorial bureaucracy.
Danish2006 … For 60 år siden gennemtvang general Franco et diktatorisk regime mod frihed, demokrati og retsstaten.
This is 2006: seventy years ago, General Franco imposed a dictatorial regime opposed to freedom, democracy and the rule of law.
DanishEndelig er det latterligt at anvende betegnelsen diktatorisk om en regering, som den 27. november 1996 afholdt en folkeafstemning.
Finally, it is ridiculous to speak of a government which consulted the people by referendum on 27 November 1996.
DanishVi er modstandere af et kommunistisk og diktatorisk Europa, der udsletter befolkningerne ved at fjerne deres særpræg.
We are against a Communist, dictatorial Europe which eradicates the identity of peoples by eliminating the differences between them.
DanishHvem tror for alvor på, at USA vil sætte sig op mod en diktatorisk terrorist, fordi han ikke overholder FN ' s beslutninger?
Who can seriously believe for one second that the United States want to oppose a terrorist dictatorship because it fails to respect UN decisions?
DanishDet er afgørende, og det er af stor betydning at arbejde hårdt for at sikre demokratiet og menneskerettighederne i dette diktatorisk styrede land.
It is crucial and of major importance that we work hard to secure democracy and human rights in this country which is ruled by a dictatorship.
DanishMåske vil dette mål, denne demokratiske etape, kunne afslutte et diktatorisk regime, der, som vi minder om i beslutningen, har varet alt for længe.
Perhaps this aim, this stage of democracy, can draw the line under the dictatorial regime which, as the resolution states, has existed for far too long.
DanishDette Vietnam blev også genforenet en dag, ikke på fredelig vis, men derimod med våbenmagt, og det blev genforenet i kommunistisk tegn, i diktatorisk tegn.
One day Vietnam too was reunited, not peacefully however, but by the force of arms, and it was reunited under a Communist system, a dictatorship.
DanishZimbabwe er et lovløst og økonomisk forarmet land, der styres af en diktatorisk gammel hersker, der helt har mistet kontakten med virkeligheden og sit eget folk.
Zimbabwe is a lawless, economically impoverished country governed by a dictatorial old ruler who has completely lost contact with reality and with his own people.
DanishVi er sikkert alle her overbeviste om, at Saddam-regimet er et modbydeligt diktatorisk regime, men det er vel alligevel lidt for nemt at give Saddam-regimet skylden for det hele.
All of us here are, I am sure, convinced that Saddam's regime is a repugnant dictatorship, but surely it is rather too easy to blame everything on this regime.
DanishDet havde et præsidium, en form for diktatorisk politbureau, og konventet stemte hverken om de mere end 6.000 ændringsforslag fra medlemmerne eller det endelige resultat.
It had a Praesidium, a Politburo-style dictatorship, and the Convention did not vote on the more than 6 000 proposed amendments made by its members or the final outcome.