Dansk-engelsk oversættelse af "dimension"

DA

"dimension" engelsk oversættelse

EN

"dimension" dansk oversættelse

volume_up
dimension {substantiv}
DA

dimension {en}

volume_up
dimension (også: størrelse)
Den første dimension - den grænseoverskridende dimension - blev også fremhævet af kommissæren.
The first dimension, the cross-border dimension, was also highlighted by the Commissioner.
Ikke desto mindre er den åndelige dimension en meget vigtig dimension for vores europæiske levevis.
Nevertheless the spiritual dimension is a vital dimension of our European way of life.
Den nordlige dimension blev trampet ned af de åbne kriser, Kosovo og Tjetjenien.
The northern dimension was overshadowed by the open crises in Kosovo and Chechnya.
EN

dimension {substantiv}

volume_up
1. generel
The first dimension, the cross-border dimension, was also highlighted by the Commissioner.
Den første dimension - den grænseoverskridende dimension - blev også fremhævet af kommissæren.
Nevertheless the spiritual dimension is a vital dimension of our European way of life.
Ikke desto mindre er den åndelige dimension en meget vigtig dimension for vores europæiske levevis.
The northern dimension was overshadowed by the open crises in Kosovo and Chechnya.
Den nordlige dimension blev trampet ned af de åbne kriser, Kosovo og Tjetjenien.
dimension (også: size, magnitude)
Nevertheless, the scale, the risk and the dimension of our companies today demonstrate the serious problems that this entails.
Nu viser vores virksomheders omfang, risiko og størrelse dog de store ulemper, som dette medfører.
Europe needs protection measures and incentives that are suited to its dimensions.
Europa har brug for beskyttelsesforanstaltninger og incitamenter, der er tilpasset dets størrelse.
We must make better use of the dimensions and of the synergies of our common Europe, our common market.
Vi skal udnytte det fælles Europas, det fælles markeds størrelse og synergieffekter bedre.
2. måleenheder
dimension
Today, obviously without neglecting that fundamental objective, we feel that there is a higher ambition, a new dimension.
I dag føler man uden fuldstændig at tilsidesætte dette grundlæggende mål, at ambitionsniveauet er et andet.
Whatever the dimensions, the information will remain ineffective.
Uanset hvilke mål man anvender, vil det forblive ineffektiv information.
The Northern Dimension must be made more viable, and I am grateful that a Member of the Commission should have the same objective.
Den nordiske dimension skal konsolideres, og det glæder mig, at et medlem af Kommissionen har samme mål.

Eksempelsætninger "dimension" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishØstersøen er en del af den nordiske dimension, som er forbundet med begge dele.
The Baltic Sea is a part of the Northern Dimension which is connected with both.
DanishDen nordlige dimension blev trampet ned af de åbne kriser, Kosovo og Tjetjenien.
The northern dimension was overshadowed by the open crises in Kosovo and Chechnya.
DanishDet tredje punkt drejer sig om EU ' s østlige dimension og nye naboskabspolitik.
We also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.
DanishDerfor vil jeg advare imod, at vi giver forbrugerbeskyttelsen denne dimension.
So I should like to sound a warning note about the extent of consumer protection.
Danish- Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om nordisk dimension.
The next item is the debate on the Commission Statement – the Northern Dimension.
DanishI bedste fald kan videnssamfundet være en social dimension for ny kapitalisme.
At its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
DanishPå den måde kunne man ellers så at sige have givet euroen en menneskelig dimension.
This would have been a means of giving the euro a human dimension, so to speak.
DanishDet er også sandt, at udtrykket " europæisk dimension " har en anden betydning.
It is also true that the term ‘ European dimension ’ has a different meaning.
DanishTil sidst forsøger jeg at undersøge den globale dimension af telekommunikation.
Finally, I attempt to examine the world-wide dimension of telecommunications.
DanishAt styrke den urbane dimension er ikke ensbetydende med, at vi kræver flere penge.
Strengthening the urban dimension does not mean that we are requesting more money.
DanishDet er et alvorligt emne, som vi skal se på i forbindelse med den nordlige dimension.
It is a serious issue that we need to address as part of the Northern Dimension.
DanishDet undrer mig, at man i Rådet ikke har drøftet den åbenlyse europæiske dimension.
I am amazed that its obvious European dimension did not concern you in the Council.
DanishFor det første mener jeg, at den nordiske dimension bør have sin egen budgetkonto.
Firstly, I think that the Northern Dimension should have its own budget line.
DanishDet er denne pædagogiske og sociale dimension, som Fællesskabet interesserer sig for.
It is this educational and social dimension in which the Community is interested.
DanishArgumenterne for en stærk syd-syd-dimension i runden er således stadig overbevisende.
So the case for a strong South-South dimension of the round remains convincing.
DanishDet har ligeledes en betydelig symbolsk dimension og værdi som referencepunkt.
It also has a significant symbolic dimension and value as a reference point.
DanishDet er en meget vigtig dimension og målsætning for Parlamentet og Kommissionen.
It is a very important dimension and objective for this House and for the Commission.
DanishVi vil naturligvis se nærmere på den sociale dimension af globaliseringen.
We will, of course, take a closer look at the social dimension of globalisation.
DanishJeg tror, at denne dimension af den fysiske planlægning skal tages i betragtning.
I feel that this aspect of regional planning should be taken into account.
DanishPå topmødet var premierminister Putin meget positiv over for den nordlige dimension.
At the summit, Prime Minister Putin was very positive about the northern dimension.

Synonymer (engelsk) for "dimension":

dimension