Dansk-engelsk oversættelse af "direkte"

DA

"direkte" engelsk oversættelse

EN
DA

direkte {adverbium}

volume_up
direkte
Netop dét vil vore borgere umiddelbart mærke, for det bliver direkte til gavn for dem.
That is something our people will perceive directly, for it will benefit them directly.
Det andet spørgsmål - Kaliningrad - er også direkte forbundet med udvidelsen.
The other issue - Kaliningrad - is also directly linked to enlargement.
Transporter direkte til slagterier er ikke omfattet af denne beslutning.
An exception to this decision allows transportation directly to an abattoir.

Eksempelsætninger "direkte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi mener, at denne indstilling fra Europa-Parlamentets side er direkte sløsagtig.
We think this attitude on the part of the European Parliament is quite wasteful.
DanishTidspunktet for at åbne direkte forhandlinger mellem Kina og Dalai Lama er nået.
The time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
DanishJeg havde en meget direkte samtale med præsident Mugabe ved EU-Afrika-topmødet.
I had a very direct conversation with President Mugabe at the EU-Africa Summit.
DanishDet er som primær ret i traktaten et direkte angreb på Parlamentets rettigheder.
This, as primary law within the Treaty, is a direct attack on Parliament's rights.
DanishDisse EUR 4 millioner forvaltes åbenbart direkte af vores repræsentation i Moskva.
That EUR 4 million is obviously directly managed by our representation in Moscow.
DanishVi anmoder endelig om Parlamentets direkte deltagelse sammen med Kommissionen...
Finally, we are asking this Parliament to participate, as well as the Commission...
DanishGår vi direkte fra det femte til det syvende og lader det sjette gå i glemmebogen?
Are we moving straight on from the fifth to the seventh and ignoring the sixth?
DanishJeg tror, at mange vil huske hendes direkte og uhøjtidelige personlighed og stil.
Many, I expect will recall her direct and unpretentious personality and style.
DanishVores gruppe holdt et møde i Istanbul, hvor vi direkte tilsluttede os processen.
Our Group held a meeting in Istanbul where we endorsed this process directly.
DanishDirekte deltagelse gør det muligt at have et europæisk perspektiv på lokalt plan.
Direct participation makes possible a European perspective at the local level.
DanishDet, vi ikke er tilfredse med, er mangelen på mere direkte adgang til Tjetjenien.
What we are not pleased with has been the lack of more direct access into Chechnya.
Danish10 millioner mennesker er direkte afhængige af bomuldsproduktion og -eksport.
Ten million people are directly dependent on the production and export of cotton.
DanishDet bør dog være direkte forbundet med støtte til multifunktionelt landbrug.
This should, however, be directly linked to aid for multifunctional agriculture.
DanishBåde nationale og europæiske parlamentarikere har et direkte folkeligt mandat.
Both national and European parliamentarians have a direct mandate from the people.
DanishEllers kan det få direkte indflydelse på EU ' s forhold til ASEAN-organisationen.
Otherwise, this could have a direct bearing on the EU's relations with ASEAN.
DanishJeg kan ikke give Dem svar i dag, men vi vil svare Dem direkte snarest mulig.
I cannot answer you today, but we shall reply to you very shortly and directly.
DanishSom direkte nabo har Slovakiet en grundlæggende interesse i Ukraines succes.
As an immediate neighbour, Slovakia has a vested interest in Ukraine’ s success.
DanishHvad angår Albanien, er beslutningsforslaget ikke rettet direkte til Kommissionen.
With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
DanishOrdføreren anbefaler med rette direkte inddragelse af SMV ' erne i den forbindelse.
The rapporteur rightly argues for the direct involvement of SMEs in this context.
DanishNår du vælger en indstilling, hentes den relevante rapport direkte fra AdSense.
Selecting an option will retrieve the relevant report directly from AdSense.