Dansk-engelsk oversættelse af "direkte tale"

DA

"direkte tale" engelsk oversættelse

DA

direkte tale {en}

volume_up
direkte tale

Eksempelsætninger "direkte tale" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi må fastholde vores standpunkt, men USA må også tale direkte med Iran.
However, the USA has to talk directly with Iran as well, as has just been announced.
DanishJeg vil gerne tale direkte til den spanske rådsformand om dette punkt.
I want to speak directly to the Spanish President-in-Office at this point.
DanishUanset hvad vi får at vide, mener vi, at vi også bør tale direkte.
We feel we need to make direct contact, regardless of what we are told.
DanishAznar, De har ikke nævnt Marokko direkte i Deres tale.
Mr Aznar, you have not explicitly mentioned Morocco in your speech.
DanishPrøv engang at overveje, hvor mange politikere, der har mulighed for at tale direkte til otte millioner mennesker!
How many politicians have the opportunity to speak directly to eight million people?
DanishJeg mener, at vi bør tale mere direkte i denne sammenhæng.
I believe we should speak more plainly in this context.
DanishDer er ikke kun tale om direkte skat men også om indirekte skat og problemer i forbindelse med skattemæssig dumping.
It is a question not only of direct taxation, but also of indirect taxation and the problems relating to fiscal dumping.
DanishJeg er nu nået frem til slutningen og vil tillade mig at skifte over til spansk for at tale direkte til næstformand Marín på hans eget sprog:
I shall conclude now by taking the liberty of switching to Spanish, in order to address Vice-President Marín in his own language:
DanishEU vil fortsat bringe sine menneskerettighedsanliggender på tale både direkte over for den iranske ledelse og i offentlige erklæringer og i internationale organer.
The EU will continue to voice its human-rights concerns, both directly to the Iranian Government and in public statements and international forums.
DanishMen jeg forstår, at De har bedt mig om at komme, for at jeg kan tale mere direkte til Dem om udenrigspolitikken og især om sikkerhedspolitikken i Europa efter Helsinki.
However, I realise that you asked me here to talk to you more specifically about foreign policy and particularly security policy in Europe since Helsinki.
DanishHr. formand, kære kolleger, egentlig skulle jeg have haft den store ære at tale direkte i tilslutning til kommissærens præsentation af Kommissions budget for 2001.
Mr President, ladies and gentlemen, it would truly have been a great honour to speak directly after the Commissioner's presentation of the Commission budget 2001.
DanishHr. formand, selv om der tages hensyn til de kulturelle aspekter i direktiverne, i strukturfondsbevillingerne og gennem direkte støtte, er der tale om spredt fægtning.
Mr President, even if culture is taken into consideration in directives, in the credits of the structural fund, and by the granting of direct aid, this is all rather disparate.
DanishJeg vil imidlertid ikke tale direkte om menneskerettighedskrænkelserne i Belarus, men rejse spørgsmålet om EU ' s støtte til det civile samfund i landet.
In the same breath, let me reiterate my call to the Commission and the Council to also do something about the disappeared persons and press on with the work that the Council of Europe has begun.
DanishDer er et så stort behov for denne støtte, at det er en forbrydelse, hver gang der forsvinder en eneste ecu til unødig administration og sjusk, for slet ikke at tale om direkte svindel.
There is such a great need for this support that it is a crime whenever a single ECU disappears on unnecessary administration and shoddy work, not to mention outright fraud.

Lignende oversættelser "direkte tale" på engelsk

direkte adjektiv
English
direkte adverbium
English
tale substantiv
tale verbum
direkte debitering substantiv
holde tale verbum
i daglig tale adjektiv
direkte konfrontation substantiv
English