Dansk-engelsk oversættelse af "direktion"

DA

"direktion" engelsk oversættelse

DA

direktion {en}

volume_up
Banken administreres og ledes af et styrelsesråd, en bestyrelse og en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Der hersker således tvivl om, hvorvidt Levi Straussʼ direktion er indstillet på at tage sagen op til fornyet overvejelse.
It is therefore doubtful as to whether or not the Levi Strauss management is prepared to take any other new factors into consideration.
There is still only one woman on the Management Committee.
direktion

Eksempelsætninger "direktion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal til at diskutere udnævnelser til Den Europæiske Centralbanks Direktion.
We are about to discuss the appointment of the Board of the Central Bank.
DanishKandidaten bliver medlem af ECB ' s Direktion i en meget dynamisk og spændende periode.
The candidate will join the ECB Executive Board at a very dynamic and exciting time.
DanishFor så vidt får Den Europæiske Centralbank den Direktion, den fortjener.
In short, they will provide the European Central Bank with the Executive Board it deserves.
Danishudnævnelse af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion (artikel III-382, stk.
appointment of members of the Executive Board of the European Central Bank (Article III-382(2));
DanishFørst er der beføjelsen til at udpege Centralbankens Direktion.
First of all, there is the power to appoint the Executive Board of the European Central Bank.
DanishMan må imidlertid beklage den måde, som udvælgelsen af Centralbankens Direktion foregik på.
The process by which the Council selected the President of the Central Bank, however, was lamentable.
DanishBanken administreres og ledes af et styrelsesråd, en bestyrelse og en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
DanishDen påvirker realøkonomien, og det bør vi regelmæssigt minde Centralbankens direktion om.
It does affect the real economy and central bank governors need reminding of that fact from time to time.
DanishHelt konkret en begrænsning af den direktion, der er knyttet til agenturet.
In quite concrete terms, this means reducing the influence of the Governing Board associated with the agency.
DanishFor det tredje grundlagde Europa-Parlamentet en klar dialog fremover med den aktuelle Direktion for Den Europæiske Centralbank.
Thirdly, the EB established a clear and future dialogue with the present board of the ECB.
DanishJeg beder Dem om at lægge disse argumenter til side og i fællesskab stemme for en fornuftig og god Direktion.
I would ask you to leave these arguments to one side and to vote together for a good, sensible Executive Board.
DanishJeg synes, at det er vigtigt, at nogen skal kunne påminde Centralbankens Direktion om dens dødelighed.
I think it is essential that everyone should be in a position to remind the Central Bank's Executive Board of its mortality.
DanishDet er i sin helhed ikke den ideelle Direktion, som jeg forventede, at dette Europæiske Råd ville præsentere os for.
Taken overall, this is not the ideal form of governing body we hoped the European Council would present us with.
DanishDet er rigtigt, når de seks medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Direktion har embedsperioder af forskellig længde.
It is true that the six members of the Executive Board of the European Central Bank have different terms of office.
DanishVi mener, at ECB ' s Direktion har en betydningsfuld rolle med hensyn til at skabe tillid til euroen hos borgerne.
We believe that this Executive Board has a crucial role to play in building confidence for the euro amongst our citizens.
DanishDet består af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion og cheferne for de nationale centralbanker.
It comprises the members of the Executive Board of the European Central Bank and the presidents of the national central banks.
DanishDer er ikke tale om at skabe en slags direktion.
DanishI dag i plenarforsamlingen i Strasbourg hedder det sig, at vi godkender Den Europæiske Centralbanks Direktion.
Today, during the part-session in Strasbourg, it is assumed that we will endorse the administration of the European Central Bank.
DanishDette kan undgås ved at Centralbankens Direktion indfører institutionelle dialoger med andre politiske arbejdsorganer.
This must be prevented by the board of the ECB becoming involved in institutional dialogue with the other political bodies.
DanishDe danske socialdemokrater undlader at stemme ved afstemningen om medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks Direktion.
The Danish Social Democrats are abstaining from the vote on appointments to the Executive Board of the European Central Bank.