Dansk-engelsk oversættelse af "diskretion"

DA

"diskretion" engelsk oversættelse

DA

diskretion {en}

volume_up
diskretion
Betænkningen siger, at krænkelserne af menneskerettighederne i Angola er blevet behandlet med overdreven diplomatisk diskretion.
The report says that attacks on human rights in Angola have been treated with too much diplomatic discretion.
Wibe i, at denne sag falder ind under de tilfælde, hvor Europa-Parlamentet har en vis diskretion.
I agree with Mr Wibe that this case falls within the cases where the European Parliament has a margin of discretion.
Fru Gradin har altid taget sin pligt til diskretion ifølge traktaten alvorligt som en ansvarlig og hæderlig person.
Mrs Gradin has obviously always taken her duty of discretion provided for in the Treaty seriously as a responsible and reputable person.

Eksempelsætninger "diskretion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishWibe i, at denne sag falder ind under de tilfælde, hvor Europa-Parlamentet har en vis diskretion.
I agree with Mr Wibe that this case falls within the cases where the European Parliament has a margin of discretion.
DanishVi er i gang med at dele 8 millioner euro imellem os, og det sker selvsagt under iagttagelse af den største diskretion.
EUR 8 million are being shared out among us and it is clearly being done with the utmost discretion.
DanishBetænkningen siger, at krænkelserne af menneskerettighederne i Angola er blevet behandlet med overdreven diplomatisk diskretion.
The report says that attacks on human rights in Angola have been treated with too much diplomatic discretion.
DanishJeg blev valgt af mine vælgere for at udvise diskretion og have indflydelse på det, vi skal stemme om.
I do not know for what purpose my constituents elected me if it was not to exercise discretion and choice in deciding what things to vote about.
DanishFru Gradin har altid taget sin pligt til diskretion ifølge traktaten alvorligt som en ansvarlig og hæderlig person.
Mrs Gradin has obviously always taken her duty of discretion provided for in the Treaty seriously as a responsible and reputable person.
DanishTillad mig derfor, ærede medlemmer, først og fremmest at rette en tak til forsamlingens betjente, som med så stor diskretion udfører deres opgaver.
First, ladies and gentlemen, I want to thank the ushers who carry out their duties with such discretion.
DanishJeg har længe med den største diskretion bestræbt mig på at hjælpe alle implicerede lande med at undgå konflikter, der måtte resultere heraf.
Do you really think that the commitment to consult neighbouring countries before amending that law has been respected?
DanishKombineret med Rådets diskretion betyder det en meget utilfredsstillende stilling, hvad angår demokrati, retfærdighed og menneskerettigheder.
Coupled with Council secrecy, this means a very unsatisfactory position in terms of democracy, justice and human rights.
DanishI al diskretion selvfølgelig sådan som flere og flere afgørende momenter i det politiske liv fungerer i stadig tættere lukkede rum.
Very discreetly, of course, just as more and more crucial aspects of political life take place in ever more hermetically sealed rooms.
DanishVi må derfor i forordningen fastlægge og værne om et princip, hvorved der kan træffes relevante foranstaltninger og udøves diskretion.
To this end, we must lay down and enshrine in the Regulation a principle whereby action is taken as appropriate and discretion is exercised.
DanishEn ting er den naturlige diskretion og det forhandlingsmæssige forbehold, og noget andet er hemlighedskræmmeriet over for dem, der sætter alt på spil.
Natural discretion and reserve is one thing but secretiveness towards those who have everything to lose is another thing altogether.
DanishMen jeg beder også om forståelse for, at det drejer sig om et område, hvor de første effektive modforanstaltninger også kræver en vis diskretion.
But I would also ask you to understand that this is a field in which the first effective counter-measures also call for a certain amount of discretion.
DanishTidligere handelsrunder har været gennemført i største diskretion med erfarne forhandlere som deltagere og med fokus udelukkende på landenes handelsinteresser.
Previous rounds have been conducted with the greatest discretion between well-informed negotiators taking into account only the trading interests of their countries.
DanishHr. formand, min stemmeforklaring vedrører et aspekt af Kommissionens arbejdsprogram, som den, i øvrigt i lighed med Rådet, foretrækker at omgærde med stor diskretion.
My explanation of vote will relate to an aspect of the Commission's work programme, about which the Commission, like the Council, in fact, is keeping very quiet.
DanishDet er en fleksibel ordning, som giver medlemsstaterne tilstrækkelig diskretion i tråd med anvendelsen af subsidiaritetsprincippet, alt efter omstændighederne.
It creates a flexible regime and allows Member States considerable discretion in line with the application of the principle of subsidiarity, according to the circumstances as they see it.
DanishDerfor ville en retning i reformen af Kommissionen, som i al diskretion fratog Parlamentet denne kontrol med de administrative udgifter, skabe interinstitutionelle problemer på kort sigt.
Therefore, any tendency of the Commission reform to covertly remove from Parliament this ability to control administrative expenditure would create interinstitutional problems in the short term.