Dansk-engelsk oversættelse af "diskussion"

DA

"diskussion" engelsk oversættelse

DA

diskussion {en}

volume_up
diskussion (også: drøftelse)
For alle disse spørgsmål præsenterer grønbogen forskellige muligheder til diskussion.
On these questions, the Green Paper advances various options for discussion.
Princippet accepteres uden diskussion i en periode med højkonjunktur.
The principle is accepted without discussion in a favourable economic climate.
Denne har ført til en betydelig diskussion i Budgetkontroludvalget.
This has led to considerable discussion in the Committee on Budgetary Control.
diskussion (også: debat)

Eksempelsætninger "diskussion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer har været megen diskussion om spørgsmålet om copyright og ulovligt materiale.
A lot of the debate has turned on the subject of copyright and illegal material.
DanishI denne diskussion har begrebet subsidiaritet hele tiden spillet en vigtig rolle.
The concept of subsidiarity has played an important part throughout this debate.
DanishMissionens bidrag til dette formål, som til mange andre, er uden for diskussion.
The benefit of this mission in this regard, as in many others, is undeniable.
DanishHr. formand, vi har haft en særdeles god diskussion om denne sag her i Parlamentet.
Mr President, we have had an excellent debate on this matter here in Parliament.
DanishDet samme gælder den diskussion, som jeg havde med Udvalgsformandskonferencen.
The same goes for the discussion I had with the Conference of Committee Chairmen.
DanishJeg takker alle, der har bidraget til den konstruktive diskussion i formiddag.
I thank all those who have contributed to the constructive debate this morning.
DanishJeg opfordrer Dem, kære kolleger, til at komme og deltage i denne diskussion.
Ladies and gentlemen, I would ask you to come and take part in this discussion.
DanishI den politiske diskussion skabes der tværtimod en stemning mod dette direktiv.
However, opinion is being stirred up against this directive in the political arena.
DanishDisse to forudsætninger mangler i den betænkning, som vi i dag har til diskussion.
These two requirements are missing from the report that we are today debating.
DanishDet andet spørgsmål har også forbindelse med dette og den tidligere diskussion.
I also have a second question, which relates to this and the previous debate.
DanishDet er et punkt, der altid giver anledning til en vis debat og en vis diskussion.
This is a point which always gives rise to a degree of debate and discussion.
DanishDer har været en masse diskussion af, hvad de to afstemninger egentlig betød.
There has been a lot of debate as to the exact significance of those two votes.
DanishJeg anser det dog for at være for tidligt at føre denne diskussion i detaljer i dag.
In any event, I think it would be premature to hold a detailed discussion today.
DanishDe ved, at der er en politisk og teoretisk diskussion om ordet " fattigdom ".
You know there is a political and theoretical discussion on the word " poverty ".
DanishDet er det første punkt, fru formand, som jeg mener er hævet over enhver diskussion.
This is my first point, Madam President, which I believe cannot be argued with.
DanishJeg vil ikke gå ind i en teoretisk diskussion om definitionen af sådanne beføjelser.
I will not get into a theological argument about the definition of such powers.
DanishHr. formand, det er et meget kritisk tidspunkt for en diskussion af et sådant emne.
Mr President, it is a very sensitive time to be discussing an issue like this.
DanishDen europæiske forfatning skal være resultatet af en bred diskussion i alle landene.
A European constitution must be the outcome of a broad debate in every country.
DanishHør lige her: Hele diskussionen om grænserne er en samfundsmæssig diskussion.
Ladies and gentlemen, this whole discussion on limits is a matter for society.
DanishDet er en terminologi, som med det samme ville føre til en diskussion om udsættelse.
That is phraseology that would immediately lead to a discussion about deferral.