Dansk-engelsk oversættelse af "diskutabel"

DA

"diskutabel" engelsk oversættelse

DA

diskutabel {adjektiv}

volume_up
diskutabel (også: omstridt, omtvistet)
diskutabel
Vi må konstatere, at Verdenshandelsorganisationen, som den fungerer i øjeblikket, spiller en højst diskutabel rolle i forhold til EU ' s politikker.
In fact the World Trade Organisation, as it currently functions, plays an extremely arguable role in European politics.
For det andet er fordelingen af beføjelserne mellem de nationale myndigheder og de europæiske myndigheder vedrørende den enkelte retningslinje diskutabel.
Secondly, the distribution of powers between national authorities and the European authority according to line of action is arguable.
Med henblik på at nå disse to mål foreslår Kommissionen en måde, der uden tvivl er diskutabel og risikofyldt: en hurtig lovgivningsprocedure, som på sin side kunne udtrykkes i tre handlinger.
In order to achieve these two objectives, the Commission proposes a truly arguable and risky formula: the speeding up of the legal process, which, in turn, would involve three actions.

Eksempelsætninger "diskutabel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNavnlig for metallerne er resultatet af den anvendte metode diskutabel.
Particularly with regard to metals, the outcome of the method applied can be called into question.
DanishDerimod forekommer den anvendte metode at være mere diskutabel.
The method used, on the other hand, seems more debatable.
DanishFor det andet udgør den offentlige støtte mere end 50 % af dette resultat, men støttens fordeling er fortsat diskutabel.
Secondly, public support accounts for more than 50 % of this figure, but its distribution is debatable.
DanishEndvidere er anvendelsen af skovene som " kuldioxiddræn " med henblik på at opfylde emissionsmålsætningerne fra Kyoto diskutabel.
Furthermore, it is questionable whether forests could be used as carbon sink in order to achieve the Kyoto emission targets.
DanishDenne strategi er mere end diskutabel for den henviser til konventioner, der endnu ikke er ratificeret.
This strategy is more than debatable, since it is based on conventions that are not yet ratified and it might even scupper this eagerly awaited measure.
DanishVi må konstatere, at Verdenshandelsorganisationen, som den fungerer i øjeblikket, spiller en højst diskutabel rolle i forhold til EU ' s politikker.
In fact the World Trade Organisation, as it currently functions, plays an extremely arguable role in European politics.
DanishDet er her, som det ofte er tilfældet, så meget mere beklageligt, som Kommissionens holdning i grunden er totalt ensidig og diskutabel.
It is all the more regrettable, as is so often the case, that the Commission's position is, in essence, perfectly unilateral and open to dispute.
DanishFor det andet er fordelingen af beføjelserne mellem de nationale myndigheder og de europæiske myndigheder vedrørende den enkelte retningslinje diskutabel.
Secondly, the distribution of powers between national authorities and the European authority according to line of action is arguable.
DanishHr. formand, den foreliggende betænkning om udformningen af euromønterne er på grund af aktioner fra socialister og De Grønne blevet yderst diskutabel.
Mr President, this report on the specification of euro coins has become extremely dubious because of action by the Socialist and Green Groups.
DanishNej, det drejer sig om på vores forfædres vegne at erkende, at den fortræd, der er begået, var moralsk diskutabel eller endda dadelværdig.
On the contrary, we have to recognise, on behalf of our forebears, that the evil deeds that were committed were morally debatable, if not downright reprehensible.
DanishHvis De ønsker det, vil jeg senere - nemlig i morgen eller i overmorgen - fortælle Dem, hvorfor holdningen i Udvalget om Kvinders Rettigheder efter min mening er diskutabel.
Later, if you wish, tomorrow or the day after, I can explain to you why I feel that the line taken by the Committee on Women's Rights was inappropriate.
DanishBaggrunden for dette initiativ er mere end diskutabel, da fiskeriet er en fællesskabspolitik, som vi troede udgjorde en uadskillelig del af de internationale forbindelser.
The background to this initiative is highly debatable given that we believed the Common Fisheries Policy was inextricably linked to international relations.
DanishMed henblik på at nå disse to mål foreslår Kommissionen en måde, der uden tvivl er diskutabel og risikofyldt: en hurtig lovgivningsprocedure, som på sin side kunne udtrykkes i tre handlinger.
In order to achieve these two objectives, the Commission proposes a truly arguable and risky formula: the speeding up of the legal process, which, in turn, would involve three actions.