Dansk-engelsk oversættelse af "distribution"

DA

"distribution" engelsk oversættelse

EN

"distribution" dansk oversættelse

DA
DA

distribution {en}

volume_up
distribution (også: fordeling)
Produktion og distribution af elektricitet bør være en offentlig tjenesteydelse.
Electricity production and distribution ought to be a public service.
Alle borgere er berørt af energiforsyning, -transport og -distribution.
All citizens are affected by the supply, transportation and distribution of energy.
Media-plus investerer i reklame, distribution og digital uddannelse.
The MEDIA plus programme invests in promotion, distribution and digital training.
EN

distribution {substantiv}

volume_up
distribution
Electricity production and distribution ought to be a public service.
Produktion og distribution af elektricitet bør være en offentlig tjenesteydelse.
All citizens are affected by the supply, transportation and distribution of energy.
Alle borgere er berørt af energiforsyning, -transport og -distribution.
The MEDIA plus programme invests in promotion, distribution and digital training.
Media-plus investerer i reklame, distribution og digital uddannelse.
distribution (også: dispersal)
This uneven distribution is particularly apparent in the common agricultural policy.
Denne ulige fordeling bliver særlig tydelig i den fælles landbrugspolitik.
We want there to be equal distribution and equal rights between women's organisations.
Vi ønsker en lige fordeling og lige rettigheder for kvindeorganisationerne.
Furthermore, not all the problems are due to poor distribution and re-distribution.
Ligeledes kan en mangelfuld fordeling og omfordeling heller ikke lægges til grund for alle problemer.

Eksempelsætninger "distribution" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishProduktion og distribution af elektricitet bør være en offentlig tjenesteydelse.
Electricity production and distribution ought to be a public service.
DanishAlle borgere er berørt af energiforsyning, -transport og -distribution.
All citizens are affected by the supply, transportation and distribution of energy.
DanishVed kommerciel distribution taler vi om en sektor fuld af modsætninger.
With commercial distribution we are talking about a sector full of contrasts.
DanishMedia-plus investerer i reklame, distribution og digital uddannelse.
The MEDIA plus programme invests in promotion, distribution and digital training.
DanishDistribution af rettigheder ved udbud ville jeg derfor foretrække.
I would also prefer for allowances to be handed out on the basis of an auction.
DanishFor det sjette har vi beskæftiget os med distribution og overensstemmende punkter.
Sixthly, we have dealt with distribution and points of compliance.
DanishSom jeg allerede har sagt, skal marketing og distribution bare forbedres.
As I have already said, it is only the marketing and distribution that need to be improved.
DanishTil sidst lige en bemærkning om Udvalget om Handel og Distribution.
Finally, I should like to say a word about the Committee on Commerce and Distribution.
Danish- sikre en retfærdig og altomfattende distribution af produkter til bekæmpelse af epidemien;
- ensure fair and universal distribution of anti-epidemic products;
DanishSalg og distribution af farlige våben som f.eks. landminer må ophøre.
The sale and distribution of dangerous weapons including, in particular, landmines must cease.
DanishMen muligvis indeholder de nye former for distribution, som f.eks. elektronisk handel, løsningen.
But perhaps the new forms of distribution, such as electronic trade, will bring a solution.
DanishMusik og udgivelse af bøger f.eks. adlyder nogle bestemte regler for produktion og distribution.
Music and the publication of books, for example, obey certain production and distribution rules.
DanishIntern distribution er vigtig, og det bør formentlig drøftes med de fleste udviklingslande.
Internal distribution is important and this should be discussed with probably most developing countries.
DanishDet vedrører selve distributionssystemet samt en retfærdig distribution uden forskelsbehandling.
It relates to the allocation system itself, fairness in the distribution and also non-discrimination.
DanishVi har stadig statsmonopolkontrol af oplagring og distribution, hvor der opretholdes meget høje priser.
We still have a state monopoly control of storage and distribution which maintains very high prices.
DanishJeg går nu over til fremstilling, distribution og privat besiddelse af racistisk og fremmedfjendsk materiale.
Perhaps Member States should be responsible for this, since some of them are not happy about it.
DanishDet gælder både produktion, reproduktion og distribution.
This applies to production, reproduction and distribution.
DanishTaler vi om ressourcernes distribution og oprindelse?
Are we talking about the distribution and sourcing of water?
DanishDet er efter min opfattelse fornuftig politik på nuværende tidspunkt at udelukke vandbehandling og -distribution.
Excluding water treatment and distribution for the time being seems to me to be a wise policy.
DanishDette direktiv handler om tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod.
The directive before us deals with the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood.

Synonymer (engelsk) for "distribution":

distribution