Dansk-engelsk oversættelse af "divergens"

DA

"divergens" engelsk oversættelse

DA

divergens {en}

volume_up
divergens (også: afvigelse, uoverensstemmelse)
Stigningen i de ældre aldersgrupper vil omkring 2015 føre til en øget divergens i aldersopbygningen.
Ageing will be responsible for an increasing divergence in age structure towards 2015.
Vi har altså ikke konvergens, men derimod yderligere divergens, det vil sige en større kløft i samfundet.
So we have no convergence, just continuing divergence, i. e. a deepening social divide.
Hvis vi ikke ophæver denne divergens, har de organiserede kriminelle i Europa stadig større chancer end politiet.
Unless we remedy this divergence, organized criminals in Europe will continue to have an advantage over the police.

Eksempelsætninger "divergens" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishStigningen i de ældre aldersgrupper vil omkring 2015 føre til en øget divergens i aldersopbygningen.
Ageing will be responsible for an increasing divergence in age structure towards 2015.
DanishVi har altså ikke konvergens, men derimod yderligere divergens, det vil sige en større kløft i samfundet.
So we have no convergence, just continuing divergence, i. e. a deepening social divide.
DanishMine damer og herrer, det punkt, hvor der er størst divergens mellem Rådet og Parlamentet, er budgettet.
Mr President, the money that has allocated is the main problem which sets us apart from the Council.
DanishHvad det angår, viste der sig meget tydelig divergens i New York mellem Den Europæiske Union og Polen.
In this respect, in New York, very distinct differences between the European Union and Poland emerged.
DanishDen mindste opfattede divergens vil blive blæst op af Milosevic og brugt til at retfærdiggøre hans brutalitet.
Any small perceived difference will be exaggerated by Milosevic and used to justify his brutality.
DanishJeg vil nu gerne komme ind på de fire hovedpunkter, hvor der er divergens mellem Kommissionen og ordføreren.
I would like to refer now to the four main points of divergence between the Commission and the rapporteur.
DanishDer er ikke nogen divergens med hensyn til substansen mellem Parlamentet og Kommissionen.
Henceforth, there should be no difference of opinion on the point of substance between your Parliament and the Commission's attitude.
DanishImidlertid er der endnu en vis divergens.
That being said, matters are coming slightly unstuck.
DanishHvis vi ikke ophæver denne divergens, har de organiserede kriminelle i Europa stadig større chancer end politiet.
Unless we remedy this divergence, organized criminals in Europe will continue to have an advantage over the police.
DanishMen jeg vil nu gerne se på de områder, hvor der hersker divergens mellem Parlamentets Miljøudvalg og Rådet.
However, I would now like to look at the areas of difference between Parliament's Committee on the Environment and the Council.
DanishFor at konsolidere væksten og beskæftigelsen må vi fjerne de tilbageværende områder, hvor der er divergens inden for vore økonomier.
To consolidate growth and employment we must remove the remaining areas of divergence in our economies.
DanishEfter at have analyseret anvendelsen af de reducerede satser bekræfter Kommissionen, at der er stor divergens.
Having analysed the current situation with the reduced rates, the Commission has confirmed that there are indeed considerable disparities.
DanishI stedet for konvergens og samhørighed har vi opnået en divergens, som bliver stadigt dybere og skaber en større polarisering mellem rig og fattig.
Instead of convergence and cohesion, divergence is worsening, widening the gap between the rich and poor.
DanishDet er ikke sandt, at beskatningen divergerer, det er derimod sandt, at der ikke findes nogen særlig konvergens, men divergens er der ikke tale om.
It is not true that there are tax divergences; there is no particular convergence, but that is not the same as divergence.
DanishEj heller findes der inden for Unionen som sådan nogen form for divergens med hensyn til, at der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger for at lette processen.
It is also universally agreed within the Union as a whole that everything must be done to facilitate this process.
DanishLad os være fornuftige og vedtage dette rimelige og fornuftige forslag, da vi i modsat fald risikerer en stor divergens og også uoverensstemmelse i Unionen.
Let us be sensible and adopt this sound and sensible proposal or we will risk a great divergence and indeed, discordance, in the Union.
DanishJeg er dog meget bekymret over den divergens, der synes at være mellem det i aftalen fra december fastsatte og den konkrete gennemførelse.
I must register my deep concern, however, about the apparent discrepancy between what is stipulated in the agreement reached in December and its practical application.
DanishUddybning eller opløsning, solidaritet eller egoisme, beslutsomhed eller udskydelse, samhørighed eller konflikt, konvergens eller divergens, vi vakler mellem det ene og det andet.
We are swinging between deepening and dilution, solidarity and selfishness, decisiveness and delay, coherence and contradiction and convergence and divergence.