Dansk-engelsk oversættelse af "divergerende"

DA

"divergerende" engelsk oversættelse

DA

divergerende {adjektiv}

volume_up
Under alle omstændigheder har vi hørt meget divergerende synspunkter her.
In any case, we have had widely divergent views expressed here.
Der er et par områder, hvor vi har noget divergerende synspunkter.
There are one or two areas where we have somewhat divergent views.
Som De ved, er disse situationer i de sidste 25 år blevet stærkt forværret som følge af divergerende politikker.
You know that the asymmetrical shocks of the last 25 years have been greatly amplified by divergent policies.

Eksempelsætninger "divergerende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom ethvert kompromis er den et produkt af til tider divergerende holdninger.
Like any compromise, it represents the meeting-point between sometimes diverging positions.
DanishDet kan medføre en række nye tvistigheder og divergerende fortolkninger.
It could lead to all kinds of new points of contention and differences in interpretation.
DanishDer har ikke været nogen divergerende politiske meninger i Kommissionen om denne beslutning.
There has been no political difference of opinion in the Commission on that decision.
DanishDet er rigtigt, hr. kommissær, at vi stadig har nogle forbehold og nogle divergerende holdninger.
Commissioner, it is true that we still have certain reservations and differences.
DanishJeg er klar over de meget divergerende synspunkter, både for og imod.
However, this is not about what is in it but rather what is not in it.
DanishUnder alle omstændigheder har vi hørt meget divergerende synspunkter her.
In any case, we have had widely divergent views expressed here.
DanishPå trods af viljen til at skabe et fælles grundlag var der mange divergerende opfattelser.
Despite a willingness to establish common ground, there were quite a few differences of opinion.
DanishJeg vil godt betone endnu en gang, at der kan være mange divergerende opfattelser i den forbindelse.
Let me say yet again that this is a subject on which opinions can differ.
DanishDer er et par områder, hvor vi har noget divergerende synspunkter.
There are one or two areas where we have somewhat divergent views.
DanishEn svaghed ved kontrolsystemet skyldes den divergerende anvendelse i medlemsstaterne.
One weakness of the monitoring system lies in the fact that not all Member States apply it in the same way.
DanishSom bekendt er der divergerende meninger om dette spørgsmål, som er genstand for intens debat.
Opinions are divided on this point, as you already know, and there is a very lively debate about it.
DanishHvis vi ønsker at undgå divergerende fortolkninger i medlemsstaterne, må vi skabe retssikkerhed.
If we want to avoid diverging interpretation in Member States, then we must provide legal certainty.
DanishVi ved alle, at der nogen gange kan være divergerende meninger om fortolkning af bestemmelserne.
We all know that there can sometimes be differences of opinion as to the interpretation of the rules.
DanishMen selv om der er tale om et fælles mål, er der selvsagt divergerende opfattelser af, hvorledes målet skal nås.
But, although this is a common aim, there are obviously different ways of achieving it.
DanishDet er nødvendigt for at løse uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne på grund af divergerende politikker.
This is necessary to settle contention between the Member States as a result of different policies.
DanishDer er for at sige det rent ud divergerende meninger, ikke blot i min gruppe, men i de fleste grupper om dette spørgsmål.
There are, frankly, divergent views, not just within my group but within most groups on this issue.
DanishSom De ved, er disse situationer i de sidste 25 år blevet stærkt forværret som følge af divergerende politikker.
You know that the asymmetrical shocks of the last 25 years have been greatly amplified by divergent policies.
DanishDer er plusser og minusser, og de lægges så til grund for divergerende politiske konsekvenser eller konklusioner.
There are good points and bad points, and these have led to various different political consequences and conclusions.
DanishDet sidste, jeg vil sige, vedrører den fælles udenrigspolitik, hvor folk naturligt nok har forskellige og divergerende prioriteringer.
The only problem is that the EU’ s citizens have voiced their national opposition to a federal EU.
DanishHer er tallene noget divergerende.
This is where the figures start to get confusing.