Dansk-engelsk oversættelse af "diversitet"

DA

"diversitet" engelsk oversættelse

DA

diversitet {en}

volume_up
Parlamentet bringer større diversitet ind i granskningen af EU-lovgivningen.
Parliament brings greater diversity to the examination of European legislation.
Konventionen om klimaændringer og konventionen om biologisk diversitet blev undertegnet.
The Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity were signed.
Strategierne til bekæmpelse af arbejdsløsheden må derfor også afspejle denne diversitet.
The strategies for combating unemployment must therefore also reflect this diversity.
diversitet

Eksempelsætninger "diversitet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishParlamentet bringer større diversitet ind i granskningen af EU-lovgivningen.
Parliament brings greater diversity to the examination of European legislation.
DanishMan har også nævnt den biologiske diversitet, og det er lidt af en hjertesag for mig.
Biodiversity has also been mentioned here, and this is something close to my heart.
DanishFormålet er at gøre det muligt at gøre denne diversitet til en mulighed for alle.
The aim is to make it possible to turn this diversity into an opportunity for everybody.
DanishStrategierne til bekæmpelse af arbejdsløsheden må derfor også afspejle denne diversitet.
The strategies for combating unemployment must therefore also reflect this diversity.
DanishDerfor skal man være forsigtig med den store diversitet, der findes.
Therefore, we should be a little cautious about the existing great diversity.
DanishKonventionen om klimaændringer og konventionen om biologisk diversitet blev undertegnet.
The Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity were signed.
DanishItaliens trumfkort har hidtil være dets diversitet, dets gamle vine og produktets sundhed.
The Italian wine industry is thus falling victim to unfair competition.
DanishDet er det, der sikrer fuld pluralisme, diversitet, åbenhed og demokrati i det europæiske system.
That is what brings full pluralism, diversity, openness and democracy to the European system.
DanishVi er i Nederlandene stolte af den diversitet, der præger vores land.
Allow me to react to those words in my national capacity.
DanishEn bogsektor, som sikrer kulturel diversitet, skal beskyttes, hvor det er nødvendigt.
A book sector which is synonymous with a multiform and cultural diversity must be protected, where necessary.
DanishVi må også beskytte national, sproglig og kulturel diversitet.
We must also protect national cultural and linguistic diversity.
DanishKernen i det europæiske samarbejde bør være diversitet og respekt for andre landes retssystemer.
The core of European cooperation should be diversity and respect for other countries ' legal systems.
DanishDet fremhæver endog målet om at standse tabet af biologisk diversitet inden 2010.
It even puts forward the objective, and I quote, of ‘ halting the loss of biological diversity between now and 2010’.
DanishVi må gøre os mere umage for at bevare planetens biologiske diversitet og dermed fødevaresikkerheden.
We need to take more care to preserve the planet's biological diversity and thus its food security.
DanishBeskyttelsen af den kulturelle arv er vigtig, og Unionens fælles kulturelle arv er dens diversitet.
It is important to protect cultural heritage, and the Union's common cultural heritage is its diversity.
DanishDen kulturelle mangfoldighed, som også kommer til udtryk i uddannelsessystemernes diversitet, skal respekteres.
Cultural variety, which is expressed in the diversity of educational systems, must be respected.
DanishSelv dette store antal sprog afspejler ikke hele den sproglige diversitet i Europa, hvilket jeg ofte bliver mindet om.
It expresses itself in 20 official and working languages, with the consequent expense and complexity.
DanishVådområderne regnes blandt de mest værdifulde økosystemer på kloden med deres umådelige biologiske diversitet.
Wetlands are among the planet's most productive ecosystems, and are characterized by exceptional biodiversity.
DanishMEDA-aftalerne kræver respekt for diversitet.
The MEDA agreements demand respect for diversity.
DanishSamtidig sikrer anvendelsen heraf større diversitet i valget af energikilder og forbedrer forsyningssikkerheden.
At the same time their use increases the diversity of energy sources, and improves the reliability of energy supply.