Dansk-engelsk oversættelse af "DNA"

DA

"DNA" engelsk oversættelse

volume_up
DNA {substantiv} [forkortelse]
EN

"DNA" dansk oversættelse

volume_up
DNA {substantiv} [forkortelse]
DA
DA

DNA {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. medicin
DNA
volume_up
DNA {substantiv} [fork.]
Disse produkter indeholder faktisk verificerbare rester af modificeret DNA.
These do contain residues of modified DNA in a verifiable manner.
Fremmed DNA har sågar senere kunne påvises i legemsceller.
It has even proved possible to detect foreign DNA later in the cells of the body.
Det har efterladt en rest i folkets DNA og, hvad der er vigtigere, i ledernes.
This has left a residue in the DNA of the people and, more importantly, the leadership.
EN

DNA {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. medicin
volume_up
DNA {substantiv} [fork.]
These do contain residues of modified DNA in a verifiable manner.
Disse produkter indeholder faktisk verificerbare rester af modificeret DNA.
It has even proved possible to detect foreign DNA later in the cells of the body.
Fremmed DNA har sågar senere kunne påvises i legemsceller.
This has left a residue in the DNA of the people and, more importantly, the leadership.
Det har efterladt en rest i folkets DNA og, hvad der er vigtigere, i ledernes.

Eksempelsætninger "DNA" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet har efterladt en rest i folkets DNA og, hvad der er vigtigere, i ledernes.
This has left a residue in the DNA of the people and, more importantly, the leadership.
DanishJeg slår altså til lyd for en dna-undersøgelse i europæisk sammenhæng.
I would therefore call for this DNA test to become a Europe-wide requirement.
DanishDisse produkter indeholder faktisk verificerbare rester af modificeret DNA.
These do contain residues of modified DNA in a verifiable manner.
DanishEn risiko ser vi f.eks. i den ukontrollerede anvendelse af DNA-test.
We see a danger, for example, in the uncontrolled use of DNA testing.
DanishVi overvejer navnlig at gå bort fra den nuværende tilgang med DNA-proteinkriteriet.
We are in particular considering moving away from the present approach of the DNA-protein criterion.
DanishFremmed DNA har sågar senere kunne påvises i legemsceller.
It has even proved possible to detect foreign DNA later in the cells of the body.
DanishHvorfor foreslår man ikke DNA-analysen, som er aktuel?
Why has DNA analysis not been accepted, when it is very much state-of-the-art?
DanishSelvom der fortsat er tvivl om hans skyld, nægter guvernør Allen at benytte DNA-bevismidler.
Even though there are doubts regarding his guilt, Governor Allen is refusing to order DNA tests.
DanishMen Kommissionen foreslår mærkning baseret på påvisningen af modificeret DNA eller modificerede proteiner.
But she is proposing labelling based on the detection of modified DNA or modified proteins.
DanishI dette tilfælde er der tale om en mand, der erklærer sig uskyldig, og som anmoder om at blive underkastet DNA-prøven.
Here we have a person declaring his innocence and asking to undergo DNA testing.
DanishForskningen har vist, at transgenetisk dna fra genetisk modificeret dyrefoder ikke findes i mælk, kød og æg.
Research has shown that transgenic DNA from GM animal feed is not found in milk, meat and eggs.
DanishSå vi glæder os også over de ekstra beskyttelsesforanstaltninger vedrørende dna og biometri i artikel 6.
So the additional safeguards concerning DNA and biometrics put into Article 6 are also very welcome to us.
DanishEn dna-undersøgelse, som i England, beviser, at det er barnets forældre, der har afstået det.
A DNA test such as the one the UK requires clearly shows whether it is the child's real parents that are giving it up.
DanishOg at netop denne kombinerede recept på længere sigt kan have særdeles skadelige følger for humant DNA.
And that it is precisely this combined formula which can have such harmful long-term effects on the human DNA.
DanishDisse forslag begrænser sporingskravene til produkter, hvor det er muligt at påvise spor af DNA og proteiner.
These amendments restrict the traceability requirements to products demonstrably containing DNA and proteins.
DanishDNA-test er ikke en tjenesteydelse som enhver anden.
DanishOgså de, der siger, at en absolut stofbeskyttelse for DNA kan medføre problemer, har gode argumenter på deres side.
Those who see potential problems in the absolute protection of DNA material also have sound arguments on their side.
DanishMed udstedelsen af disse patenter får den amerikanske virksomhed monopol på BRCA-genet og derved på dna-undersøgelser.
If these patents are awarded, this US company will have a monopoly on the BRCA gene and consequently on the DNA test.
DanishFor vi må ikke glemme noget, som er nemt at bevise: At mellem 1981 og 1995 blev der givet 1175 DNA-patenter i hele verden.
Because, let's not forget - by way of illustration - between 1981 and 1995, 1175 DNA patents were granted worldwide.
DanishDet betyder, at der markedsføres fødevarer, som ikke er mærket, men alligevel indeholder næsten 1 % ændret DNA.
This therefore means that there is food on the market that is not labelled, yet that contains nearly one percent of modified DNA.

Synonymer (engelsk) for "DNA":

DNA
recombinant DNA technology