Dansk-engelsk oversættelse af "dobbelt"

DA

"dobbelt" engelsk oversættelse

EN
DA

dobbelt {adjektiv}

volume_up
dobbelt
Andre har beholdt eller genindført kontrollen af dobbelt strafbarhed.
Others have retained or reintroduced verification of double criminality.
Jeg ser her en dobbelt konkurrencefordel for den amerikanske virksomhed.
I see this as a double competitive advantage for the American company.
Børnedødeligheden i Østeuropa er dobbelt så høj som i Vesteuropa.
Child mortality in Eastern Europe is double that in Western Europe.
dobbelt
Kabinepersonalet er de eneste sikkerhedskyndige med dobbelt ansvar.
Cabin crew are the only safety professionals with dual responsibilities.
Denne protokol fremlagde en dobbelt institutionel reform.
That protocol envisaged a dual institutional reform.
For det andet er vi overbevist om, at dobbelt prismærkning er udmærket.
Secondly, we are convinced that dual price display is a good thing.
dobbelt
Hr. formand, fru Theato foreslår os en institutionel revolution med et dobbelt motiv.
Mr President, Mrs Theato is proposing institutional revolution for a twofold reason.
Jeg vil gerne slutte med en dobbelt appel til de nationale delegationer og til grupperne.
I will end with a twofold appeal to the national delegations and political groups.
I lyset heraf har vi derfor et dobbelt tillægsspørgsmål:
In view of this situation, we have a twofold supplementary question.

Eksempelsætninger "dobbelt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet ville også på en måde virke dobbelt skadeligt for håbene for fredsprocessen.
That would also be in a sense doubly damaging to the hopes for a peace process.
DanishDer vil således eksistere et dobbelt transfersystem for uddannelsesklubberne.
There will therefore be a duplicate transfer system for clubs offering training.
DanishDet har en dobbelt og meget vigtig rolle, uden at det inddrages i komitologi.
Its role, without getting involved in comitology, is twofold and very important.
DanishEU ' s eksport af pelse til USA er for tiden dobbelt så stor som importen fra USA.
EU fur exports to the USA are currently twice as much as imports from the USA.
DanishDet glæder os, at princippet om dobbelt flertal ser ud til at være blevet accepteret.
We are glad that the principle of the double majority seems to have been accepted.
DanishMit hovedspørgsmål er altså: Udsendes der ikke et dobbelt budskab fra EU?
My main question is therefore: is the EU not sending out contradictory messages?
DanishDet ville jo betyde, at de europæiske politiske partier ville få dobbelt støtte.
That would mean that the Europarties would be getting support twice over.
DanishVi står muligvis over for en dobbelt krise, der angriber os fra begge sider.
Of course, the centre will not deal with cancer as it is not a communicable disease.
DanishTilbage står, at vi nu skal erkende, at vi har brug for en dobbelt strategi.
The fact remains that now we must recognise that we need a twofold strategy.
DanishHr. formand, fru Theato foreslår os en institutionel revolution med et dobbelt motiv.
Mr President, Mrs Theato is proposing institutional revolution for a twofold reason.
DanishI Hargeisa er lønniveauet for ufaglærte arbejdere dobbelt så højt som i Nairobi.
In Hargeisa unskilled wages are now twice the rate they are in Nairobi.
DanishKort sagt, den åbne koordineringsproces skal være åben i dobbelt forstand.
To put it briefly, the open coordination method must be open in two senses.
DanishJeg vil gerne slutte med en dobbelt appel til de nationale delegationer og til grupperne.
I will end with a twofold appeal to the national delegations and political groups.
DanishHvad angår Kommissionen, håber jeg, den vil benytte en dobbelt strategi.
Scope should be provided for the mutual recognition of each others’ systems.
DanishDen Europæiske Union er som model en dobbelt udfordring for Jugoslavien som et balkanland.
The European Union model is a double challenge for Yugoslavia as a Balkan country.
Danish" Den giver dobbelt, der giver hurtigt ", som de sagde i det gamle Rom..
‘ He who gives promptly, gives twice over, ’ as they said in ancient Rome..
DanishJeg støtter dem, som synes, at dobbelt prismærkning ikke må gøres forpligtet.
I agree with those who think that dual pricing must not be imposed in a compulsory fashion.
DanishHektarstøtten til hamp er over dobbelt så høj som hektarstøtten til korn.
Per-hectare aid for hemp is more than twice as high as that for cereals.
DanishHvad angår ændringsforslag 2, mener jeg, at dobbelt betaling skal undgås.
Regarding Amendment No 2, I believe that double payment must be avoided.
DanishDen skal løses på regeringschefernes niveau, men her har regeringscheferne svigtet dobbelt.
It is a job for the top man, but in this case the top men have failed on two counts.