Dansk-engelsk oversættelse af "dog"

DA

"dog" engelsk oversættelse

EN

"dog" dansk oversættelse

volume_up
dog {substantiv}
DA
DA
volume_up
hot dog {substantiv}
DA
DA

dog {adverbium}

volume_up
Kommissionens forslag er dog på nuværende tidspunkt fuldstændig urealistiske.
However, at this stage, the Commission's proposals are totally unrealistic.
Det overordnede spørgsmål om subventionernes berettigelse tages dog ikke op.
However, the overriding question of the justification of subsidies is not taken up.
I mange tilfælde er arbejdsbetingelserne dog ikke tilstrækkelig familievenlige.
However, in many cases working conditions are not sufficiently family friendly.
Det er dog vigtigt, at vi anvender et progressivt beregningsgrundlag.
It is important, though, that we apply a calculation basis that is progressive.
Migrationspolitikken skal dog gå hånd i hånd med en integrationspolitik.
Immigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.
Der er dog fortsat adskillige regeringer, som skal overbevises om, at det er tilfældet.
Several governments, though, remain to be persuaded that this is indeed the case.
EN

dog {substantiv}

volume_up
That certainly is the view of my dog, which is the proud owner of two human beings!
Det mener i hvert fald min hund, der er den stolte ejer af to mennesker!
As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.
Som en Hund der vender sig om til sit Spy er en Tåbe der gentager Dårskab.
And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves?
Og Filisteren sagde til David:"Er jeg en Hund siden du kommer imod mig med en Stav?
dog
volume_up
hund {en} (zool.)
That certainly is the view of my dog, which is the proud owner of two human beings!
Det mener i hvert fald min hund, der er den stolte ejer af to mennesker!
As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.
Som en Hund der vender sig om til sit Spy er en Tåbe der gentager Dårskab.
And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves?
Og Filisteren sagde til David:"Er jeg en Hund siden du kommer imod mig med en Stav?

Eksempelsætninger "dog" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAf større betydning er det dog, at jeg er imod Kommissionens forslag som sådant.
But what is more important is that I am against the Commission proposal as such.
DanishEthvert perspektiv bør dog udtrykke hver enkelt nations frie demokratiske vilje.
Any perspective must, however, express the free democratic will of each nation.
DanishCunhas forslag forekommer mig dog at være nærmest umuligt at få gennemført.
The proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
DanishDet kan dog kun ske, hvis russerne retter sig efter Det Europæiske Råds budskab.
But that cannot happen unless the Russians heed the European Council's message.
DanishMen Abimelek lod Abraham kalde og sagde til ham: "Hvad har du dog gjort imod os?
Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us?
DanishÆndringsforslagene 5 og 12 fra van Bladel-betænkningen har jeg dog ikke støttet.
I did not, however, vote for Amendments Nos 5 and 12 to the van Bladel report.
DanishDette er dog under forudsætning af, at de nøjagtigt genspejler vores meddelelse.
That is, however, on condition that they faithfully reflect our communication.
DanishBetænkningen lader dog dette betinge af, at der er hjemmel for det i national ret.
The Council position remained set on cases provided for in national legislation.
DanishI mange tilfælde er arbejdsbetingelserne dog ikke tilstrækkelig familievenlige.
However, in many cases working conditions are not sufficiently family friendly.
DanishDog synes jeg, at en del af argumenterne blot lyder som en masse undskyldninger.
Firstly, the ELDR Group’ s amendment is about tax coordination, not harmonisation.
DanishSe dog engang på Japan, hvor det er blevet anvendt, og hvor det ikke fungerede.
Take a look at Japan, where this policy was applied and where it does not work.
DanishHvordan kan bosserne i virksomhedernes bestyrelseslokaler dog holde sig selv ud?
How can the directors in the boardrooms of these firms actually tolerate this?
DanishJeg vil dog ønske formandskabet held og lykke med dette og tilsige min støtte.
But I do wish the Irish presidency success in this and offer it my full support.
DanishJeg mener dog ikke, at den nuværende regerings hidtidige holdning er berettiget.
Finally, on radical Islamism, our message to President Aliyev was also very clear.
DanishMan kan dog savne en egentlig harmonisering af, hvad der skal stå på etiketterne.
However, the lack of genuine harmonisation of wording on labels is regrettable.
DanishJeg forholder mig dog mere tvivlende, hvad angår nogle af de andre projekter.
I am more doubtful, however, where a number of the other projects are concerned.
DanishJeg mener dog, at vi bør lægge større vægt på de spørgsmål, der kan behandles.
In any case, we should place greater emphasis on actions aimed at implementation.
DanishJeg tror dog, at vi i morgen under afstemningen kan blive enige på mange punkter.
But I believe we will manage to agree on many points during the vote tomorrow.
DanishJeg er dog lidt tvivlende over for, hvad der forekommer mig at være unøjagtigheder.
Nevertheless, I have certain questions surrounding what seem to be inaccuracies.
DanishNu er skaden dog sket, og så klemmer Rådet os selvfølgelig fast endnu en gang.
But the damage has been done and clearly, yet again, the Council has us cornered.