Dansk-engelsk oversættelse af "dogme"

DA

"dogme" engelsk oversættelse

EN
DA

dogme {et}

volume_up
dogme
volume_up
dogma {substantiv}
At gøre den til et dogme er en social og menneskelig vildfarelse.
Elevating it to the status of a dogma is a social and human aberration.
Sådan ser man, hvad det kan føre til, når et dogme bliver til lov.
It just shows you what can happen when dogma becomes law.
Der er rent faktisk tale om et dogme og en realitet.
Because there is both dogma and reality.

Eksempelsætninger "dogme" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg har også altid sagt i udvalget, at disse 50 % ikke er et dogme for mig.
I have also always maintained in the committee that this 50 % is not a fetish of mine.
DanishHvis De holder fast ved Deres andet dogme, nemlig 1 %, vil vi ikke kunne magte det hele.
We owe our friends understanding and friendship, but not weak or almost indifferent indulgence.
DanishAt gøre den til et dogme er en social og menneskelig vildfarelse.
Elevating it to the status of a dogma is a social and human aberration.
DanishSådan ser man, hvad det kan føre til, når et dogme bliver til lov.
It just shows you what can happen when dogma becomes law.
DanishVirkeligheden må vige for det liberale dogme, når kapitalens globalisering står på dagsordenen.
Reality must fade into the background in the face of liberal dogma in the era of capitalist globalisation.
DanishDer er rent faktisk tale om et dogme og en realitet.
DanishDet virker næsten, som om den nyliberalistiske dogme og ideologi tager overhånd over de faktiske forhold.
That is not going to provide a solution for Europe and it is not going to provide a solution for the rest of the world either.
DanishVi kan ikke blive ved med at årelade arbejdspladser i medlemsstater, mens vi forfølger noget, der virkelig er et uacceptabelt dogme.
We cannot go on haemorrhaging indigenous jobs in the pursuit of what really is an unacceptable dogma.
DanishDet fremstilles som et videnskabeligt dogme, at liberaliseringer forbedrer kvaliteten af tjenesterne og nedsætter priserne.
The mantra that liberalisation leads to higher quality services at a lower cost is propounded as a scientific truth.
DanishDerfor bør vi, hr. formand, ærede kommissærer, resolut vende ryggen til det abnorme dogme, der hedder verdensmarkedspriser.
In order to do this, Mr President, Commissioners, we must firmly turn our back on the aberrant dogma of world prices.
DanishIfølge det eksisterende dogme skal lønforhøjelserne holde sig et godt stykke under produktivitetsfremgangen, ellers tager inflationen til igen.
According to current dogma, salary increases must remain well below increases in productivity, or inflation will rise again.
DanishOpfordres til at gøre det politiske samarbejde og den fælles udenrigspolitik til redskaber for tvungen indførelse af det» europæiske dogme«.
It is to turn political cooperation and the common foreign policy into mechanisms of coercion and of the imposition of a " European dogma '.
DanishInflationen rammer først de mest ydmyge, men det kan ikke være Unionens eneste ambition at opretholde en stabilitetspolitik, der er indrettet som et dogme.
Inflation affects the poorest people first but the Union's sole ambition cannot be a policy of stability which is established as dogma.
DanishAlliancefrihed er ikke nødvendigvis et evigt dogme, men for øjeblikket er det et bidrag til stabiliteten i Europa især i Nordeuropa.
Neutrality is not necessarily an ancient dogma carved on stone tablets, but in the current situation it is a positive element in the stability of Europe, particularly northern Europe.
DanishHvis dette aspekt blot nævnes i forbifarten, er det fordi ordføreren på forhånd har tappet det for enhver betydning ved at sværge troskab til det neoliberale dogme.
The reason why this aspect is only mentioned in passing is that the rapporteur deprived it of all importance in advance by swearing allegiance to the neo-liberal dogma.
DanishHr. formand, den betænkning, der er forelagt os, tager sit udgangspunkt i et dogme, nemlig at udvidelsen af Den Europæiske Union skal ske uanset de finansielle og menneskelige konsekvenser.
Mr President, the report before us is predicated on the dogma that the European Union must be enlarged, whatever the consequences in either financial or human terms.
DanishI en religiøst orienteret skole er det logisk, at trosretningen bliver diskuteret og accepteret, og at læreren tilslutter sig det dogme, som svarer til denne religiøse skole.
In a religious school, it is logical for an exemption to be requested and accepted in order to ensure that the teacher is of the faith to which the religious school in question belongs.
DanishPå trods af alt det, der sker i dag, har Kommissionen den frækhed at fastholde sin klage, og den viser dermed, i hvor høj grad den frie bevægelighed for varer for den udgør et overordnet dogme.
Despite all that is happening today, the Commission has the audacity to uphold its complaint, thereby showing the extent to which it regards the free movement of products as the ultimate dogma.