Dansk-engelsk oversættelse af "donation"

DA

"donation" engelsk oversættelse

EN

"donation" dansk oversættelse

volume_up
donation {substantiv}
volume_up
donator {substantiv}
DA

donation {en}

volume_up
donation
Frivillig donation er at foretrække, men er ikke altid mulig.
Voluntary donation is preferable but not always possible.
Du kan udskrive et bevis på din donation fra din Google Checkout-konto.
To print a record of your donation from your Google Wallet account:
Og for det fjerde er der princippet om, at donation skal være vederlagsfri.
The fourth principle concerns the fact that donation is unpaid.
donation
volume_up
contribution {substantiv} (to costs)
I alt skal mindst 80 % af fødevarehjælpen ydes i form af sådanne donationer, og medlemmerne bestræber sig på at forhøje denne procentsats.
Overall, food aid provided in the form of grants will represent not less than 80 % of a member's contributions and members will strive to raise this percentage even higher.
EN

donation {substantiv}

volume_up
donation (også: contribution)
Voluntary donation is preferable but not always possible.
Frivillig donation er at foretrække, men er ikke altid mulig.
To print a record of your donation from your Google Wallet account:
Du kan udskrive et bevis på din donation fra din Google Checkout-konto.
The fourth principle concerns the fact that donation is unpaid.
Og for det fjerde er der princippet om, at donation skal være vederlagsfri.

Eksempelsætninger "donation" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis du ikke har en Google Checkout-konto, kan du oprette en, når du foretager din donation:
If you don't have a Google Wallet account, you can create one when making your donation:
DanishDu kan udskrive et bevis på din donation fra din Google Checkout-konto.
To print a record of your donation from your Google Wallet account:
DanishOg for det fjerde er der princippet om, at donation skal være vederlagsfri.
The fourth principle concerns the fact that donation is unpaid.
DanishSamtidig må donation af humane væv og celler bygge på donors frie vilje og ikke på honorar.
At the same time, human tissue and cell donations must be based on the free will of the donor, not the fee.
DanishFrivillig og vederlagsfri donation er et spørgsmål om sikkerhed og ikke kun et tegn på menneskets godhed.
Voluntary and unpaid donation is a question of safety and not just an act of human benevolence.
DanishDet gælder f.eks. frivillig vederlagsfri donation.
This applies, for example, to the issue of voluntary unpaid donations.
DanishFrivillig donation er at foretrække, men er ikke altid mulig.
Voluntary donation is preferable but not always possible.
DanishMinimumsstandarder for donation og kompensation baseret på et ikke-kommercielt system er af afgørende betydning.
Minimum standards on donation and compensation based on a not-for-profit system are essential.
DanishDet er frivillig og vederlagsfri donation samt brug af stamceller fra humane embryoner.
I am talking about the voluntary and unpaid donation of stem cells removed from human embryos and the use of these cells.
DanishKompromiset om gratis donation stiller os i et dilemma.
The compromise on unpaid donations causes us a dilemma.
DanishBefolkningen i vores lande er ikke i tilstrækkelig grad bevidst om fordelene ved donation af humane væv og celler.
The people of our countries are not sufficiently aware of the benefits of human tissue and cell donations.
DanishDonation skal endvidere være frivillig og kræver derfor den levende donors afklarede, skriftlige samtykke.
Donation should also be voluntary, and therefore requires obligatory informed and written consent by the living donor.
DanishLad mig gøre det helt klart: Donation af humane væv eller celler må kun ske frivilligt og uden betaling.
Let me make it clear: donations of human tissue or cells may only take place voluntarily and without any financial remuneration.
DanishJeg vil opfordre formandskabet til at oprette en konto, hvor vi kan indbetale vores frivillige donation, da dette ellers vil ske på en uorganiseret måde.
   – Mr President, I refer to the resolution on the tsunami disaster that has just been adopted.
DanishDerfor tror jeg, at der skete fremskridt i dette spørgsmål, fordi målet var frivillig donation og vederlagsfri bloddonation.
For this reason, I think progress was being made in this matter when the objective was voluntary donation and non-remuneration.
DanishDonation skal være vederlagsfri.
DanishArtikel 152 i traktaten tillader ikke Fællesskabet at vedtage foranstaltninger, som " berører... nationale bestemmelser om donation ".
Article 152 of the Treaty does not allow the Community to adopt measures which 'affect national provisions on donation '.
DanishVi har dog et problem, nemlig kompromiset vedrørende frivillig og vederlagsfri donation af humane væv og celler.
One compromise, however, is causing us problems, and that is the one concerning voluntary and non-remunerated donations of human tissues and cells.
Danish  4, litra a), nævnte foranstaltninger berører ikke nationale bestemmelser om donation eller medicinsk anvendelse af organer og blod.
The measures referred to in paragraph 4(a) shall not affect national provisions on the donation or medical use of organs and blood.
DanishUdvalget er for, at in vitro-forskning også bliver omfattet, dog kun med hensyn til donation og udtagning af celler og væv.
The committee is in favour of the Directive covering in vitro research as well, but only as regards the donation and procurement of cells and tissue.

Synonymer (engelsk) for "donation":

donation