Dansk-engelsk oversættelse af "Donau"

DA

"Donau" engelsk oversættelse

EN
DA

Donau {egennavn}

volume_up
1. geografi
Donau
Sammen med Donau-kommissionen ser Kommissionen på mulighederne for at få ryddet Donau.
With the Danube Commission, the Commission is examining the possibilities for clearing the Danube.
Jeg husker udmærket tilfældet med Doñana i Spanien eller tilfældet med Donau.
I well remember the case of Doñana in Spain or of the Danube.
Det ville glæde mig, hvis vi kunne rydde Donau på et par uger, men det er umuligt.
I would love to be able to clear the Danube in a couple of weeks time but it is not possible.

Eksempelsætninger "Donau" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet ville glæde mig, hvis vi kunne rydde Donau på et par uger, men det er umuligt.
I would love to be able to clear the Danube in a couple of weeks time but it is not possible.
DanishJeg husker udmærket tilfældet med Doñana i Spanien eller tilfældet med Donau.
I well remember the case of Doñana in Spain or of the Danube.
DanishSammen med Donau-kommissionen ser Kommissionen på mulighederne for at få ryddet Donau.
With the Danube Commission, the Commission is examining the possibilities for clearing the Danube.
DanishDonau, Rhinen og Maas er i de forløbne år gået over deres bredder med ødelæggende følger.
In recent years, the Danube, Rhine and Meuse have all burst their banks, with devastating effects.
DanishFru formand, denne betænkning drejer sig om transport af farligt gods på Rhinen og Donau.
Madam President, this report concerns the transport of dangerous goods on the Rhine and the Danube.
DanishHvad kan vi gøre for at genoprette Donau og andre floder i EU?
What must we do with the Danube and with other rivers of the European Union in order to revive them?
DanishFor Donau er der et udbygningskoncept, som er bæredygtigt, og som vil bevare flodengtræerne.
There is a development plan for the Danube, one that is sustainable and will preserve the alluvial forests.
DanishVi hørte, specielt fra østrigsk side, klager over, at det grænseoverskridende samarbejde, f.eks. ved Donau, kan forbedres.
I have two or three practical questions I would like to put to Commissioner Dimas.
DanishPå mit initiativ blev stats- og regeringscheferne enige om, at det er nødvendigt at foretage en rensning af Donau.
Following my lead, the Heads of State and Government agreed upon the need to clean up the Danube.
DanishEfter min mening skal Donau blive et symbol på vores enhed i stedet for en blokeret pulsåre i Europas krop.
The Danube in my view must become a symbol of our unity rather than a blocked artery in the body of Europe.
DanishDet er en interessant indfaldsvej til dette område, der via Donau og Rhinen ender i Nordsøen.
This provides a useful access route to the region, returning via the Danube and the Rhine and ultimately to the North Sea.
DanishVi afholdt en høring om dette emne med repræsentanterne fra Rhinen og Donau, der blev hørt af udvalget.
We had a hearing on this issue with the representatives from the Rhine and the Danube who came before the committee.
DanishDet kan vi lære, hr. formand, af historien med forureningen af Donaus biflod og selve Donau de seneste dage.
What has happened over the past few days with the pollution of the Danube and its tributary has been instructive.
DanishVi er kommet med forslag til rensning af Donau.
We have made proposals for cleaning up the Danube.
DanishMed indlemmelsen af Slovakiet importerer EU miljøproblemerne fra atomkraftværkerne og Donau-dæmningen.
With the arrival of Slovakia the EU is importing the environmental problems of the nuclear power stations and the Danube dam.
DanishDen mener, at denne aftale bør gælde for alle indre vandveje, ikke blot Rhinen og Donau, men også i Østeuropa.
It believes this should apply to all inland waterways, not just the Rhine and the Danube but others in Eastern Europe.
DanishDér har vi også knudepunktet med skibsfarten på Donau, og i sidste ende ville det være et tredobbelt knudesystem.
We also have, however, the shipping junction on the Danube, and in the long run this would become a triple junction.
DanishDe understregede vores vilje til at gå videre med rydningen af Donau og til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
They underlined our willingness to press ahead with clearing the Danube and to provide the resources to do so.
DanishJeg håber, at vi i det mindste kommer til at se større fremgang i rensningen af Donau, der har stor betydning for regionen.
I hope we are at last going to see more progress on the cleaning up of the Danube, which is crucial for the region.
DanishI perioden 1998-2004 har vi haft over 100 større oversvømmelser, særligt langs floderne Donau og Elben i 2002.
From 1998 to 2004 we had more than a hundred cases of serious flooding, especially on the banks of the Rivers Danube and Elbe in 2002.