Dansk-engelsk oversættelse af "dosis"

DA

"dosis" engelsk oversættelse

EN
DA

dosis {en}

volume_up
1. generel
dosis
volume_up
dose {substantiv}
Rent faktisk kan den omhandlede dosis være 12 gange farligere for børn ifølge en nylig undersøgelse.
In fact the dose could be 12 times more dangerous for children according to the recent study.
Vi vil berige pagtens præventive foranstaltninger med en stærk dosis ekstra stabilitet.
We shall enrich the preventative element of the Pact by means of a strong dose of extra stability.
Det, der er brug for med hensyn til transferafgifter, er en dosis sund pragmatisme og almindelig sund fornuft.
What is needed regarding transfer fees is a healthy dose of pragmatism and common sense.
2. medicin
dosis
volume_up
dose {substantiv}
Rent faktisk kan den omhandlede dosis være 12 gange farligere for børn ifølge en nylig undersøgelse.
In fact the dose could be 12 times more dangerous for children according to the recent study.
Vi vil berige pagtens præventive foranstaltninger med en stærk dosis ekstra stabilitet.
We shall enrich the preventative element of the Pact by means of a strong dose of extra stability.
Det, der er brug for med hensyn til transferafgifter, er en dosis sund pragmatisme og almindelig sund fornuft.
What is needed regarding transfer fees is a healthy dose of pragmatism and common sense.

Eksempelsætninger "dosis" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI hovedet og hjertet bliver der hos menneskene hængende en lille dosis skepsis.
Some suspicion continues to linger in the minds and hearts of the people.
DanishDisse prøver resulterer i en såkaldt " acceptabel daglig dosis " for dyr.
These tests resulted in a so-called 'acceptable daily intake ' for animals.
DanishVi vil berige pagtens præventive foranstaltninger med en stærk dosis ekstra stabilitet.
We shall enrich the preventative element of the Pact by means of a strong dose of extra stability.
DanishNår man fører denne debat, er der brug for en stor dosis ærlighed.
A high degree of sincerity is required in the conduct of this debate.
DanishRent faktisk kan den omhandlede dosis være 12 gange farligere for børn ifølge en nylig undersøgelse.
In fact the dose could be 12 times more dangerous for children according to the recent study.
DanishDet, der er brug for med hensyn til transferafgifter, er en dosis sund pragmatisme og almindelig sund fornuft.
What is needed regarding transfer fees is a healthy dose of pragmatism and common sense.
DanishVi skal vide helt nøjagtigt, hvilken dosis der på kort sigt og på langt sigt er farlig for menneskene.
We must know the precise levels at which exposure starts to harm people in the long and short term.
DanishSelvom jeg i høj grad går ind for Kinas optagelse i WTO, bør vi give Kina en dosis af dets egen medicin.
While I strongly support China's admission to the WTO, we should give China a dose of its own medicine.
DanishDet giver mulighed for at tage hensyn til den anbefalede daglige dosis, når denne ligger tæt på den øvre sikkerhedsgrænse.
It allows the RDA to be taken into account when it is close to the upper safety limit.
DanishDe tager derfor stilling imod lægestanden, hvilket betyder, at de accepterer en vis dosis.
They are, therefore, taking a stand against the medical profession, a stand that comes down to accepting a certain dose.
DanishAf politiske årsager bør vi ikke støtte denne dosis.
We cannot endorse this figure for political reasons.
DanishKomitéen erklærer, at der ikke findes tilfælde, hvor den kritiske dosis er blevet overskredet i Den Europæiske Union.
It states that there have been no occasions on which the critical dose has been exceeded in the European Union.
DanishVed at afprøve legetøj kan man angive, om man er under eller over denne " acceptable daglige dosis " for mennesker.
By testing toys, it can be indicated whether or not this 'acceptable daily intake ' is exceeded in the case of humans.
DanishDer er brug for en stor dosis ærlighed.
DanishAndre videnskabsmænd sætter spørgsmålstegn ved denne påstand, idet de siger, at den uendeligt lille dosis ikke påvirker immunsystemet.
Other scientists challenge that assertion, claiming that an infinitesimal dose does not stimulate the immune response.
DanishEndelig, hr. formand, mener jeg, at de alment anerkendte kriterier for skadeligheden, nemlig dosis og brug, bør opretholdes.
Finally, I am of the opinion that the generally recognised criteria for harmfulness, namely dosage and use, need to be maintained.
DanishLige nu er vi på vej ind i en ond cirkel med euro-pessimisme, og det, vi har brug for, er en solid dosis euro-optimisme.
Right now we are getting involved in this vicious circle of Euro-pessimism and what we need is a heavy-duty injection of Euro-optimism.
DanishDerfor er det så vigtigt, at børn får de rette lægemidler i den rette dosis og under den rette vejledning.
That is why it is so important that children are administered the right medicinal products, in the right dose and in the right form of administration.
DanishDenne grundsætning bliver fordrejet og svigtet af homøopatien, som går ind for en meget lav, ja uendeligt lille dosis i en lang periode.
This concept is overturned and denied by homeopathy, which maintains a very low - infinitesimal - dose for a prolonged period.
Danishacceptabel daglig dosis